När Kungl. Vetenskapsakademien 1798 började dela in sina ledamöter i klasser inrättades även en för ”Vitterhet, världs- och lärdomshistoria samt andra nyttiga och vackra kunskaper.” I följande studie riktas sökarljuset mot denna lärdomsklass och mot de ledamöter som ingick däri. Syftet är dels att kartlägga klassens sammansättning och dels utreda vem som ansåg värdig att ingå i en vitterhets- eller humanioraklass och på vilka kunskaps- och prestationsmässiga grunder.

Ordf. Staffan Bergwik.