Program för TFL-dagarna (167 Kb)

Under de senaste åren har det kommit flera omdebatterade förslag och beslut som på olika sätt ändrar villkoren för att bedriva litteraturvetenskaplig undervisning och forskning: det nya systemet för att utvärdera högskoleutbildningar, regeringens förslag om att driva universitet som stiftelser och Vetenskapsrådets beslut att avveckla stödet till humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter. Internet och digitalisering har dessutom i grunden ändrat förutsättningarna för att publicera och distribuera såväl vetenskapliga som litterära texter. Mot den bakgrunden är det i hög grad relevant att reflektera över vad de nya spelreglerna för litteraturvetenskap innebär och hur det är möjligt att vara med och forma villkoren för framtida forskning. Lika viktigt är det, inte minst mot bakgrund av dagens snabba tekniska utveckling, att diskutera litteraturens spänningsfyllda relation till ekonomi i en bredare bemärkelse. I sex föredrag kommer inbjudna forskare att närma sig temat utifrån olika perspektiv: från ”Projektifieringen av litteraturvetenskapen” och ”Litteraturvetenskapen och näringslivet: en nödvändig tredje uppgift?” till hur ekonomiska betingelser synliggörs i litteraturen.

Föredragshållare: Caroline Haux (Stockholm), Anders Johansson (Umeå), Anders Mortensen (Lund), Anna Nordenstam (Göteborg), Anna-Maria Rimm (Uppsala) & Pamela Schultz Nybacka (Örebro/Stockholm).

Tidskrift för litteraturvetenskap kommer i höst att ha ett tematiskt dubbelnummer om ”Litteratur och ekonomi”. Vi vill därför bjuda in forskare att reflektera över ett ämne av hög aktualitet och fördjupa diskussionen genom nya teoretiska och historiska perspektiv. Temanumret är tänkt att belysa litteraturvetenskapens och litteraturens ekonomiska villkor under skilda perioder, men också hur litterära texter på olika sätt tematiserar sin egen samtid och sina egna tillkomstförhållanden.