Grundare av IKKM

Bernhard Siegert är en av forskningsledarna vid (tillika en av grundarna av) the International Research Institute for Cultural Technologies and Media Philosophy (IKKM) i Weimar. Siegerts forskning har nyligen fått stor spridning genom boken Cultural Techniques: Grids, Filters, Doors, and Other Articulations of the Real (övers Geoffrey Winthrop-Young. New York: Fordham University Press, 2015), en samling papers, föreläsningar och artiklar från perioden 2001 till 2011.

Kulturtekniker beskriver relationen mellan människa och medium

Han är djupt förankrad i den teknologiskt inriktade medieteoretiska och -historiska traditionen men kan samtidigt sägas dekonstruera och överskrida gränserna för denna redan mångfasetterade tradition. I centrum för Siegerts tänkande står så kallade kulturtekniker (”Kulturtechniken”), som beskriver relationen mellan människa och medium (i vid mening). Siegert strävar efter att nå en verklighet bakom och bortom mediebegreppet genom att sönderdela det i ett nätverk av bruk och operationer som både speglar och förskjuter en viss kulturs grundläggande distinktioner. De traditionella begreppen medium och kultur omdefinieras genom att Siegert (i ett slags fingraderade mikroanalyser) riktar fokus mot praktiker och processer i den gränszon där distinktioner och oppositioner som form och substans, mänsklig och icke-mänsklig, tecken och kanal, symboliskt och verkligt blir till. Kulturtekniker omfattar allt från sjöfart, ätande och fysiska gränssnitt som dörrar, till distinktionen mellan det semiotiska och det materiella i gamla och nya medier.

Läs mer om Siegert på IKKM:s hemsida.