Den första professorn i ämnet, Oscar Levertin, tillträdde sin tjänst 1899; ytterligare en professur inrättades 1956, och 1983 tillkom en tredje professur, denna gång med särskild inriktning mot barn- och ungdomslitteratur. Ämnet litteraturvetenskap, som fram till 1960-talet gick under beteckningen litteraturhistoria med poetik, har från första början lagt stor vikt vid historiska perspektiv på sitt material, samtidigt som det under de senaste decennierna införlivat en rad nyare idéer och teorier inom ramen för en genomgripande internationaliseringsprocess.