Anna Cullhed.
Anna Cullhed.

Anna Cullhed

Anna Cullhed (född 1966) är för närvarande biträdande professor och ämnesansvarig i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2001 vid Uppsala universitet på avhandlingen The Language of Passion, The Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746–1806.

Litteratur från 1600-tal–1800-tal

Cullhed intresserar sig främst för litteratur från 1600-tal till 1800-tal, med 1700-talets känslouttryck som specialitet. Hennes monografi om ”tårarnas poet”, Hör mänsklighetens röst. Bengt Lidner och känslans språk, publicerades 2011.

Just nu arbetar hon med projektet Medeas rörelse. Sjuttonhundratalets transkulturella scen, med finansiering från RJ, som behandlar det sena 1700-talets europeiska Medea-dramatik.

Anna Cullhed tillträder tjänsten som professor den 1 augusti.

Mer om Anna Cullheds forskning på Linköpings universitets hemsida.

Thomas Götselius.
Thomas Götselius.

Thomas Götselius

Thomas Götselius (född 1966) är idag lektor vid institutionen och studierektor för forskarutbildningen. Han disputerade 2010 vid Stockholms universitet på avhandlingen Själens medium. Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500.

Forskar på förhållandet mellan litteratur och medier

Hans forskning är inriktad på förhållandet mellan litteratur och medier, med tonvikt på den tidigmoderna periodens litteratur- och medierevolution. Han ägnar sig särskilt åt hur litteraturen formar den läsande och skrivande människan. Läsandets och skrivandets historia och teori är centrala forskningsområden, liksom mediehistoria i vid mening. Till hans övriga forskningsområden hör pedagogikens kulturhistoria samt nattens och drömmandets litteraturhistoria.

Hans pågående forskningsprojekt har arbetsnamnet Författarens hand. Litteratur som kulturteknik.

Thomas Götselius tillträder tjänsten som professor den 1 april.

Mer om Thomas Götselius forskning