Världslitteratur och textkulturer

Temat Världslitteratur och textkulturer tar ett brett grepp på frågor rörande textualitet och tvärkulturell komparation: Vad händer när texter remedieras, redigeras, förflyttas eller översätts? Vilka metoder finns tillgängliga för studiet av texter? Hur kan textteori, översättningsteori och världslitterära perspektiv belysa varandra? Temat kommer bland annat förse deltagare med grundläggande och uppdaterad teoretisk kunskap gällande mediespecifika textdefinitioner, filologi i historisk och samtida bemärkelse, arkivforskning, översättning och kulturspecifika perspektiv på textanalys.

Temat ges inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola av Engelska institutionen i samarbete med Institutionen för kultur och estetik, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Romanska och klassiska institutionen, Tolk- och översättarinstitutet och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Information på Humanistiska fakultetetens hemsida.

Miljöorienterad humaniora

Temat Miljöorienterad humaniora närmar sig humaniora från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det växande forskningfältet miljöhumaniora utforskar frågor om hållbarhet, problematiserar människans överskridande av sina befogenheter och utmanar traditionella uppfattningar om vad det innebär att vara människa. I centrum för temat står tvärvetenskapliga samarbeten. Doktoranderna får utarbeta analytiska och praktiska verktyg med vilka de kreativt och kritiskt kan angripa angelägna miljöfrågor.

Temat ges inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola vid Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur i samarbete med Engelska institutionen och Institutionen för kultur och estetik.

Information på Humanistiska fakultetetens hemsida.

Sök plats på tema eller kurs.