Internationellt masterprogram i konstvetenskap.
Foto: Emmebi Diagnostica Artistica.

Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna vår nya programsida.

Programmets hemsida på vår engelska sajt.

Ansökningsperioden till hösten 2020 är öppen till och med 15 april.

Programmet ger dig som student fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper inom det konstvetenskapliga huvudområdet med inriktning mot teknisk konstvetenskap, konstmuseets historia och professionella praxis, samt samlingshistoria och arkivkunskap. Genom utformningen av kurser och examinationer utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa den yrkespraxis gällande logistik, ekonomi, juridik och administration som tillämpas i bevarandeinstitutioner och motsvarande där äldre konst omhändertas.

Som student på programmet utvecklar du även din förmåga att förstå och tillämpa vetenskapliga undersökningsmetoder gällande konstobjektets material, ålder och kondition, att förstå och tillämpa digitala processer för att tillgängliggöra tekniska forskningsresultat i databaser och motsvarande och rekonstruera/konstruera historiska och/eller aktuella utställningsrum i digital form.  Vidare utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa metoder i arkivkunskap och rekonstruktion av historiska konstsamlingar.

Programmet ger kunskaper och färdigheter för verksamhet och arbete på det internationella konstvetenskapliga fältet med tydlig inriktning mot museivärlden, konsthandeln och motsvarande. Programmet har en internationell profil med engelska som huvudspråk och internationell lärarkompetens.

Kurser med laboratoriska inslag

Undervisningen sker till stor del i direkt kontakt med det studerade materialet: i universitetets konstsamling, i laboratorium, i arkiv och i relevanta museimiljöer. Kurserna inom programmet är teoretiska och pragmatiska med inslag av t.ex. laborationer, instrumenthantering, analys av tekniska resultat, kunskap kring rekonstruktion och förståelse av samlingar och museal hantering. Kurserna i teknisk konstvetenskap ges i samarbete med Institutionen för material- och miljökemi och Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

Fyra terminers heltidsstudier

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) fördelade på teknisk konstvetenskap (30 hp), obligatoriska och programspecifika kurser (22,5) och obligatoriska kurser för avancerad nivå (15 hp). Examensarbetet omfattar totalt 30 hp och fördelar sig på laborativ undersökning av enskilt konstverk (15 hp) och uppsats (15 hp). Praktikperioden omfattar 15 hp.

Termin 1 

(studenter antagna till programmet är automatiskt antagna till samtliga kurser under första terminen)

Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp (ges vid Filosofiska institutionen)

http://www.philosophy.su.se/utbildning/kurser/särskilda-kurser-för-andra-utbildningar/vetenskaplighet-och-forskningetik/vetenskaplighet-och-forskningsetik-7-5-hp-1.98083

Konstmuseet och konstobjektet: historiska perspektiv, material och professionell praxis, 7,5 hp

Kursplan Konstmuseet och konstobjektet (243 Kb)

Teknisk konstvetenskap I, 15 hp

Kursplan Teknisk konstvetenskap I (243 Kb)

Termin 2

Källor och dokument: analys, källkritik och tolkning, 7,5 hp

Samlingar: rekonstruktion och tolkning, 7,5 hp

Teknisk konstvetenskap II, 15 hp

Kursplan Teknisk konstvetenskap II (244 Kb)
Kursplan Samlingar: rekonstruktion och tolkning (243 Kb)
Kursplan Källor och dokument: analys, källkritik och tolkning (243 Kb)

Termin 3

Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (ges vid Engelska institutionen)

http://www.english.su.se/education/courses/second-cycle/english-for-academic-research-enaev0-7-5-credits-1.62971

Utställningsprojekt i grupp, 7,5 hp

Kursplan Utställningsprojekt i grupp (246 Kb)

Praktik inom konstvetenskap med inriktning mot teknisk konstvetenskap, 15 hp

Kursplan Praktik i konstvetenskap – inriktning teknisk konstvetenskap (244 Kb)

Termin 4

Teknisk konstvetenskap: Laborativ undersökning av enskilt konstverk - Masterkurs I, 15 hp

Kursplan Tekn konstvetenskap Laborativ undersökning (243 Kb)

Teknisk konstvetenskap - Masterkurs II, 15 hp

Kursplan Teknisk konstvetenskap, Masterkurs II, vårterminen 2019 (248 Kb)

Studieresa (ej obligatorisk)

Ansökan

Programmet startade första gången höstterminen 2017. Ansökan till höstterminen 2018 sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod 15 mars–16 april 2018.

Vänligen observera

Sökande ska även komplettera ansökan med ett kortfattat personligt brev med en motivering till ansökan. Detta dokument kan laddas upp som en del av ansökan på antagning.se (för ytterligare anvisningar var god se antagning.se) och även gärna sändas med epost direkt till studievägledaren, var god se adress nedan.

Meritvärderingskomponenter

Antagning till programmet baseras på följande meritvärderingskomponenter: Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning (baserat på betyg), personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Examinator, höstterminen 2019

Sabrina Norlander Eliasson.

Vid frågor

Om du har frågor, kontakta programansvarig universitetslektor Sabrina Norlander Eliasson, tel. 08-16 31 00, e-postadress sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se eller studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80, e-postadress richard.carlsen@su.se alternativt studierektor Nina Engholm, tel. 08-16 34 24, e-postadress nina.engholm@arthistory.su.se,

Läs mer om programmet i universitetets webbkatalog.