Kursen som skulle ha gått höstterminen 2018 är inställd.

För mer information, vänligen kontakta studierektor Nina Engholm, nina.engholm@arthistory.su.se.

Om kursen

Utifrån politiska och rättsliga styrmedel och allmänhetens engagemang studeras utvecklingen av kulturarvsfrågorna med tyngdpunkt på svenska förhållanden. Särskild vikt läggs vid statens och regionernas roll och uppdrag, bland annat i form av lagar och förordningar som reglerar säkerställande, skydd och vård av kulturhistoriskt värdefulla landskaps- och bebyggelsemiljöer. Kursen syftar även till att ge kunskaper om kulturarv, kulturlandskap och bebyggelse ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, framför allt med tonvikt på forskningsdisciplinerna arkeologi, etnologi, historia, konstvetenskap, nordiska språk och kulturgeografi. Kursen uppmärksammar den metoddiskussion, teoribildning och historiesyn inom aktuell forskning som är värdefull för tillämpning inom kulturarvsområdet samt diskuterar principiella och metodiska problem som möter i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Kursen förmedlar kunskaper som är väsentliga för arbetsuppgifter inom centrala myndigheter, länsstyrelser, länsmuseer och kommuner, liksom inom andra myndigheter och det ökande antalet privata konsultföretag som på olika nivåer hanterar kulturarvsfrågor.
 
Kursen ingår som obligatorisk och inledande kurs inom Masterprogram i kulturarvsstudier (endast registrering) men kan även läsas fristående, och ges under höstterminens period A-B (heltid). Anmälan till fristående kurs sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod, 15 mars-16 april.

Om du har frågor, kontakta kursadministratör Helena Fälldin Wiberg, helena.wiberg@su.se; studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80 eller e-postadress richard.carlsen@su.se, alternativt professor Catharina Nolin, tel 08-16 47 15, e-postadress catharina.nolin@arthistory.su.se