Utifrån politiska och rättsliga styrmedel och allmänhetens engagemang studeras utvecklingen av kulturarvsfrågorna med tyngdpunkt på svenska förhållanden. Särskild vikt läggs vid statens och regionernas roll och uppdrag, bl a i form av lagar och förordningar som reglerar säkerställande, skydd och vård av kulturhistoriskt värdefulla landskaps- och bebyggelsemiljöer. Kursen syftar även till att ge kunskaper om kulturarv, kulturlandskap och bebyggelse ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, framför allt med tonvikt på forskningsdisciplinerna arkeologi, etnologi, historia, konstvetenskap, nordiska språk och kulturgeografi. Kursen uppmärksammar den metoddiskussion,
teoribildning och historiesyn inom aktuell forskning som är värdefull för tillämpning inom kulturarvsområdet samt diskuterar principiella och metodiska problem som möter i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Kursen förmedlar kunskaper som är väsentliga för arbetsuppgifter inom centrala myndigheter, länsstyrelser, länsmuseer och kommuner samt regionkanslier, liksom inom andra myndigheter och privata företag som på olika nivåer hanterar kulturarvsfrågor.
 
Kursen ingår som obligatorisk och inledande kurs inom Masterprogram i kulturarvsstudier (endast registrering) men kan även läsas fristående, och ges under höstterminens period A-B (heltid). Anmälan till fristående kurs sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod, 15 mars-18 april 2017.

Reservantagningar till kursen kan påbörjas tidigast från den 21 augusti.
 
Om du har frågor, kontakta studievägledare Birgitta Trobrandt Åkerström, tel 08-16 46 80 eller e-postadress birgitta.akerstrom@arthistory.su.se, alternativt docent Catharina Nolin, tel 08-16 47 15, e-postadress catharina.nolin@arthistory.su.se
 
Läs mer i universitetets webbkatalog: https://sisu.it.su.se/search/info/KV5256
 

Litteraturlista HT17

Litteraturlista (32 Kb)