Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori i praktiken, 7,5 hp

Delkursen syftar till att fördjupa det teoretiska studiet i ämnet och stimulera till kritiskt tänkande på vetenskaplig grund. Olika teoretiska och metodologiska perspektiv diskuteras och tillämpas i litterär textanalys.

Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig kurs, 7,5 hp

Litteratur och intersektionalitet

Delkursen behandlar litterär analys och litteraturundervisning ur ett intersektionellt perspektiv. Den diskuterar skildringen av kön, klass och etnicitet i skönlitteratur, och presenterar olika litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska teorier inom området. Därtill behandlas frågor om reception och litteratururval i undervisningen med beaktande av kön, klass och etnicitet.

Delkurs 3: Självständigt arbete, 15 hp

Delkursen består av ett handlett självständigt arbete med relevans för lärarprofessionen och bör vara knutet till terminens första två delkurser. Det bör (LVÄG41) / ska (LVÄA40) ha ämnesdidaktisk relevans. Du ska också på ett seminarium försvara ditt arbete och genomföra en opposition på en annan students arbete.