Utlysning av forskningsmedel för utveckling av undervisningsutvecklande forskning

Nu har du möjlighet att söka bidrag för tvååriga forskningsprojekt om undervisning mellan forskare och lärare i samverkan. Målsättningen är att forskningen ska fokusera på undervisningsutmaningar särskilt angelägna för lärare i skola och förskola. Sista ansökningsdag är den 10 april.

Diskussion under utbildning.
Foto: Jens-Olof Lasthein.

Utlysningen är en satsning inom ramen för ULF försöksverksamhet, som drivs av samarbetet Stockholm Teaching and Learning Studies – STLS. Inriktningen på forskningsprojekten ska vara att utveckla kunskap om hur undervisningen inom olika ämnesområden kan utvecklas.

 

Så här gör du

Huvudsökande för forskningsmedlen ska vara disputerad forskare vid SU eller forskarutbildad lärare hos någon av de medverkande skolhuvudmännen inom STLS. Därutöver kan ytterligare lärare och forskare delta som medsökande.

I ansökan ska du redovisa vilka förskolor, skolor eller andra verksamheter som deltar i forskningen. Den planerade forskningen ska genomföras i samverkan med verksamma lärare i skolan genom hela forskningsprocessen, från problemformulering till publicering av forskningsresultat.

Ansökan ska innehålla:

 • Projektsammanfattning (max 250 ord)
  En kort sammanfattning av syfte och huvudsakliga frågeställningar. Beskriv projektets angelägenhet, studiedesign och metodval.
 • Projektbeskrivning (max 3000 ord exklusive referenser)
  Beskrivningen ska innehålla:
  - Problemområde med syfte och frågeställningar samt hur dessa identifierats och formulerats i samverkan med verksamhet i förskola och skola. Redovisa på vilket sätt projektet är angeläget för utveckling och förbättring av undervisningen med avseende på barns och elevers lärande bortom den eller de verksamheter där forskningen planeras att genomföras samt vilken betydelse det har för undervisningsrelaterade problem i ett bredare perspektiv.
  - Relation till systematiskt kvalitetsarbete och/eller tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt hos huvudmannen. 
  - Projektets teorianknytning.
  - Kortfattad översikt över tidigare forskning.
  - Studiedesign inklusive metod för datainsamling och analys.
  - Arbetsplan. Det ska tydligt framgå vad som ska göras och vem som ska ansvara för de olika momenten.
  - Etiska överväganden.
  - Referenser.
 • Budget
  Redovisa lönekostnader inklusive OH, lokalkostnader och direkta omkostnader (drift). Kostnader för externa medverkande ersätts genom rekvisition och fakturering av medel från SU. Sammanlagt kan 1 000 000 kronor sökas fördelat på 2023 och 2024 (max 500 000 kronor per år).
 • CV för huvudsökande och eventuella medsökande
  Max 1 A4 vardera.
 • Publikationslistor för huvudsökanden och medsökanden
  För de senaste 8 åren.
 • Stödbrev
  Från respektive medverkande parter, prefekt, rektor eller annan företrädare för medverkande parter.
 • Skicka in ansökan senast 10 april 2023
  När du är klar med ovanstående, skickar du in allt elektroniskt i pdf-format till registrator.did@su.se med kopia till maria.andree@su.se senast den 10 april 2023.
 

Mer information

Utlysning av forskningsmedel för undervisningsutvecklande forskning inom ULF försöksverksamhet (178 Kb)

Läs mer om ULF försöksverksamhet

Läs mer om ULF-avtal

Läs mer om Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS