Undervisning under vårterminen 2021

Under vårterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

Efter konsultationer med institutionens ledningsgrupp och med hänsyn tagen till universitetsledningens beslut har undertecknade fattat följande beslut avseende undervisningen under vårterminen 2021:

 • Under vårterminen 2021 (2021-01-18  – 2021-06-05) kommer all undervisning och examination vid institutionen att fortsatt att vara webbaserad.
   
 • Institutionen kommer att verka för att kunna erbjuda studenter möjlighet att bedriva gemensamma studentcentrerade studier inom institutionens lokaler. Målsättningen är att ha en veckodag/vecka avsatt för respektive språksektion, och att dessa studietillfällen leds av SI-ledare. Denna verksamhet tillåts inom ramarna för språkkurser (termin 2 och termin 4), dock ej för realiakurser och kurser på kandidat- och masternivå.
   
 • Vid önskan om att ha handledningssamtal på institutionen för studenter på kandidat- och masternivå måste studenten först kontakta handledaren för dennes godkännande och därefter kontakta berörd studierektor för koordinering av institutionens olika aktiviteter. Martin Säfström ansvarar för arabiska/MENA. Johan Fresk ansvarar för japanska, kinesiska och koreanska.
   
 • Studenter med särskilda behov bör i första hand kontakta studentavdelningen. Institutionens kontaktperson för studenter inom alla ämnen är Martin Säfström.
   
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra smittskyddsregleringar måste åtföljas vid alla aktiviteter inom institutionens lokaler.
   
 • Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller av myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.
   
 • Studentrepresentanterna har informerats och getts möjlighet att lämna synpunkter.