Utbildning på forskarnivå

Oavsett utbildningsämne du intriktar på så syftar forskarutbildningen till att ge de studerande:

 • fördjupade och breddade ämneskunskaper
 • mycket goda insikter i teori och metod på det för avhandlingsämnet aktuella forskningsområdet
 • förbättrade språkfärdigheter
 • förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
 •  förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera det aktuella forskningsområdet.

Utbildningen har som mål att ge en teoretisk, metodisk och kunskapsmässig skolning så att den färdiga doktorn ska kunna utöva vetenskaplig forskning och i övrigt kunna göra kvalificerade insatser inom skilda områden av yrkeslivet som till exempel undervisningsväsendet, förvaltningar, kultursektorn, näringslivet, massmedia, förlagsverksamhet och översättning.

Inom utbildningen förväntas studenter använda källmaterial på de primära målspråken, och inatningskraven är därför höga när det gäller språklig förmåga.

Utbildningen på forskarnivå vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier är livaktig och håller mycket hög standard. Våra cirka 10 doktorander bedriver avancerad forskning och står för en viktig del av institutionens samlade forskningsresultat.

Upplysningar om själva ansökan lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå, Mitsuyo Kuwano Lidén, e-post: studierektor.ufn.asien@su.se

Information om riktlinjer på Humanistiska Fakulteten

Vid institutionen sker endast antagning till forskarutbildning som leder till doktorsexamen, ej till licentiatexamen.

Se nedanstående dokument (pdf) för mer information om antagning:

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå, SU (51 Kb)
Antagningsordning utbildning på forskarnivå vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Behörighetsvillkor och förkunskapskrav

Behörig att antas till forskarutbildning är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i Asiens språk och kulturer respektive Mellanösterns språk och kulturer har den som med godkänt resultat fullgjort lägst magisterkurs i något av de inriktningar som ingår i ämnet Asiens språk och kulturer (japanska, koreanska och kinesiska), Mellanösterns och Nordafrikas språk och kulturer (arabiska) eller Turkietstudier.

Behörighet kan uppfylllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Förkunskapsrekommendationer

Den studerande förutsätts ha god läsfärdighet och skrivfärdighet i repektive språk och i engelska. Därutöver är det önskvärt att den studerande har praktisk erfarenhet (t.ex. som utbytesstudent) av respektive språkområde.

Det är möjligt för doktorander att delta i institutionens verksamhet med 20% av sin tjänst. I så fall kan anställningstiden ökas från fyra till fem år. Tjänstgöringen kan ske antingen inom administration eller inom undervisning. Varje doktorand kommer överens med institutionens studierektor för forskarutbildningen och sin handledare vilken typ av tjänstgöring som är aktuell. Mer information finns i den allmänna studieplanen (ASP).

De nya studieplanerna blev godkända av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 13 juni 2017.

ASP Asiens språk HFN 170613 (108 Kb)

ASP Mellanösterns språk och kulturer_HFN 170613 (109 Kb)

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå, SU (51 Kb)

En individuell studieplan ska finnas för samtliga aktiva doktorander.

Syftet med den individuella studieplanen är att den ska vara en hjälp för dig att bli klar med dina studier inom den föreskrivna tiden (dvs. medan du har anställning).

Du planerar den individuella studieplanen tillsammans med din handledare inför varje nytt läsår. Den ska lämnas till ansvarig för forskarutbildningen i början av september varje år.

Formulär för individuell studieplan

Granskning och ändringar

Handledarkollegiet granskar och godkänner de individuella studieplanerna, och anmäler sedan till institutionsstyrelsen.

Du som antagits som studerande för forskarutbildning har rätt till handledning under sammanlagt den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 240 högskolepoäng (hp) om inte humanistiska fakultetsnämnden beslutar annat med stöd av HF 6 kap 37§.

Huvudhandledare och biträdande handledare utses för varje doktorand vid forskarstudiernas början.

Välja handledare

Huvudhandledare utses av institutionsstyrelsen på förslag från handledarkollegiet vid institutionen. Biträdande handledare utses av handledarkollegiet.

Byta handledare

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Anhållan om byte av handledare ska ställas till institutsstyrelsen.

Handledningsmöten

Handledare och doktorand ska diskutera studiernas allmänna uppläggning samt inför varje år upprätta ett detaljerat program för det kommande årets studier.

Handledaren ska se till att avgränsningen sker på sådant sätt att studierna kan slutföras inom den uppställda normalstudietiden.

Regelbundna och kontinuerliga kontakter (möten, e-post, telefon) mellan handledare och doktorand ska förekomma alltifrån forskarstudiernas början.

Vid mötena ska både doktoranden och handledaren vara väl förberedda.

Handledningens omfattning

I den tid som beräknas gå åt till handledningstid ingår naturligtvis inte bara de timmar handledare och doktorand träffas utan allt arbete som handledaren lägger ner i samband med avhandlingsarbetet.

Omfattningen av handledningen är för huvudhandledaren beräknad till 80 klocktimmar/år.

Omfattningen av handledningen är för den biträdande handledaren beräknad till 30 klocktimmar/år.

Avhandlingen ska visa den forskarstuderandes förmåga att på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt självständigt lösa den valda forskningsuppgiften.

Avhandlingens utformning

Avhandlingen ska utformas som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling). Undersökningen och de vunna resultaten ska presenteras i en framställning som kvalitetsmässigt skall ligga på en sådan nivå att avhandlingen bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas i en “peer reviewed” vetenskaplig serie eller tidskrift.

Övriga krav

I övrigt gäller följande krav för att av handlingen ska kunna godkännas:

 • ett självständigt arbete som tillför något nytt
 • syfte, problemställning och metod redovisas och motiveras
 • metoden tillämpas korrekt
 • forskningsläget presenteras så att tidigare forskning skiljs från de egna bidragen
 • materialet presenteras och dess avgränsning motiveras
 • noter, litteraturförteckning etc. är vetenskapligt och noggrant utformade
 • dispositionen är logisk och konsekvent
 • den språkliga framställningen är acceptabel
 • resultaten sammanfattas

Avhandlingens språk

Avhandlingen ska skrivas på engelska (att föredra), alternativt svenska.

Sammanfattning

Doktorsavhandling som har skrivits på engelska ska innehålla en sammanfattning på svenska. Denna sammanfattning ska vara så utförlig att en läsare utan kunskaper i avhandlingsspråket ska få en klar uppfattning om avhandlingens syfte och huvudsakliga innehåll, den vetenskapliga metod som använts och de resultat som nåtts. Hänvisningar ska göras till avhandlingens olika kapitel.

För avhandlingar inom huvudområdet Asiens språk och kulturer ska även en sammanfattning skrivas på kinesiska, koreanska eller japanska - beroende på inriktning.

Doktorandens handledare ansvarar för att sammanfattningar får föreskrivet innehåll.

Bedömning av sammanfattningar ska vid betygsättningen ingå i bedömningen av hela avhandlingen.

Abstract – referat på engelska

Till varje doktorsavhandling ska det fogas ett kortfattat engelskspråkigt referat ("abstract") omfattande högst 500 ord. Referatet ska:

 • ange avhandlingens titel, det språk avhandlingen är skriven på, författaren/författarna samt universitet och institution
 •  återge innehållet i avhandlingen enligt dispositionen problem, metoder och resultat
 • förses med nyckelord och andra uppgifter av betydelse för litteratursökning i automatiserade informationssystem.

 

 

Doktorsdisputation innebär att en student inom forskarutbildningen, som skrivit en vetenskaplig avhandling, försvarar den offentligt. Avhandlingen blir kritiskt och vetenskapligt granskad av en sakkunnig person, som kallas opponent.

Disputera vid Stockholms universitet

När ditt avhandlingsarbete närmar sig sin fullbordan ska manuskriptet diskuteras för att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Det är även en hel del praktiska detaljer som ska ordnas, där många aktörer vid universitetet är inblandade.

Disputera vid Stockholms universitet

Efter disputationen – examensbevis

Ansökan om doktorsexamensbevis gör du på en ansökningsblankett eller digitalt via Mina Studier. Du själv (disputanden) ansvarar för att institutionen rapporterar in i Ladok att disputation är godkänd samt att samtliga kurser för doktorsexamen är klara.

Forskarexamen

Efter disputationen – promotion för doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamen bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.
Promotionshögtid för nyblivna doktorer

Riktlinjer vid disputation

Interna granskningsriktlinjer institutionen

Ansvarsfördelining disputationsprocessen

Anvisningar för disputationsakten vid Humanistiska fakulteten

Instructions for Public Defence Seminars (87 Kb)

Doktorandrådet bevakar doktorandernas intressen och är representerade i institutionsstyrelsen med en ordförande och en suppleant. Det är både intressant och viktigt att vara engagerad i doktorandrådets verksamhet för att kunna påverka den egna situationen samt även vara med och påverka institutionens utveckling.

Ordförande är för närvarande Andreas Bengtsson.

Följande kurs är obligatorisk att läsa för alla institutionens doktorander:

Fakultetskurs i vetenskapsteori, 7.5hp

Öppna kurser

Institutionen rekommenderar doktorander att läsa kurser inom ramarna för Humanistiska Fakultetens Forskarskola.

Arabiska med Mellanösternstudier

Erik Sundblad

Kinesiska

Kim Jarle Wroldsen
Serena De Marchi

Koreanska

Ekaterina Malik
Eunah Kim
Iain Sands

Japanska

Andreas Bengtsson
Ida Kirkegaard

Turkietstudier (SUITS)

Seren Selvin Korkmaz

Studierektor för utbildning på forskarnivå:
Mitsuyo Kuwano Lidén

Telefon: 08-16 24 96
E-post: studierektor.ufn.asien@su.se

 

Sök bland våra utbildningar