Under utbildningen

På den här sidan hittar du information som gäller din utbildning. Du får också löpande information från oss via iLearn och NEXTiLearn.

Hitta information i ilearn och NEXTiLearn
Prenumerera på eller läs regelbundet de här forumen i iLearn och NEXTiLearn för att hålla dig uppdaterad om din utbildning och få viktig information från studievägledarna, studentexpeditionen och dina lärare: 

 • "Viktigt om din utbildning" – klicka på "Program" i topplisten i iLearn. Välj ditt program. Forumet heter "Viktigt om din utbildning". Automatisk prenumeration för alla.
 • "Viktig information från institutionen" – i högerkolumnen på din startsida i NEXTiLearn. Prenumerera och få studierelaterad information från DSV och hela Stockholms universitet.
 • "Utbytes/Exchange" – i högerkolumnen på din startsida i NEXTiLearn. Prenumerera om du vill få den senaste informationen om utbytesstudier. 
 • "Anslagstavla" – i högerkolumnen på din startsida i NEXTiLearn. Prenumerera om du vill ha information om bland annat jobbtips och event.

NEXTiLearn
iLearn

Rätt epostadress
Det är väldigt viktigt att du har en korrekt e-postadresskontohantering.su.se för att kunna få uppdateringar från oss.
Se instruktion hur du omdirigerar din epost här

Se till att din e-postklient godkänner e-postmeddelanden från Stockholms universitet (su.se), DSV (dsv.su.se), NEXTiLearn (nextilearn.dsv.su.se) och iLearn (ilearn.dsv.su.se). Och titta igenom din spam-box regelbundet.

 

Ny termin

Registreringen för HT24 är öppen 15 augusti–2 september

Registrering för termin 2 till 6

Du som fortsätter på ett program registrerar dig direkt i Daisy inför varje termin.
Registrering i Daisy

Ny student

Är du ny student vid DSV registrerar du dig här

 
 

Kurser

Här hittar du bland annat kursbeskrivningar, datum för kursen, information om examination, litteraturlista och schema.

 

Studieinformation

Här hittar du information som rör dina studier och vem du kan kontakta för att få hjälp.

Kontakta studentexpeditionen för omregistrering på kurser du vill läsa klart: studexp@dsv.su.se 

Kontakta studievägledare om du behöver hjälp med studieplanering.
Studievägledningen för kandidatprogram och fristående kurser: svl@dsv.su.se
Studievägledningen för master- och magisterprogram: master@dsv.su.se 

Om du läst kurser eller har kunskaper sedan tidigare som motsvarar kurser på DSV kan du ansöka om att tillgodoräkna. Kontakta gärna studievägledare innan du ansöker för att diskutera om ett tillgodoräknande är nödvändigt för din kandidatexamen eller inte. 

Här hittar du information om tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

Ansökan

Gör ansökan i Ladok här

Hur vet jag om en kurs går att tillgodoräkna?

Dina kunskaper ska motsvara det som kursen kräver. Alla kurser har en kursplan, där finns information om innehåll och lärandemål, som ligger till grund för beslut om tillgodoräknande. Om du har frågor, kontakta studievägledare.

Konsekvenser

 • Vid ett tillgodoräknande följer inte betyg med.
 • Du erbjuds inte att läsa en annan kurs istället för den du tillgodoräknar.
 • När du tillgodoräknar en kurs kommer du läsa färre poäng den terminen. Har du ansökt om studiemedel från CSN behöver du kontakta dem för att eventuellt ändra din ansökan.

Kontakt

 • Om du har gjort en ansökan och har frågor om den, kontakta: tillgodo@su.se 
 • Studievägledare för kandidatprogram och fristående kurs: svl@dsv.su.se
 • Studievägledare för master- och magisterprogram: master@dsv.su.se
 • Frågor om tillgodoräknande av kurser från utbytesstudier, kontakta: exchange-out@dsv.su.se 
 • Har du studerat i ett annat land än Sverige och vill ansöka om tillgodoräknande av kurser, kontakta tillgodo@su.se

 

Har du behov av anpassningar i studierna, till exempel längre skrivtid på tentor, på grund av en varaktig funktionsnedsättning?

Här hittar du information om riktat pedagogiskt stöd

Information och ansökan om studieuppehåll

Med studieavbrott menas att du vill avbryta dina studier på ett program eller en kurs och inte tänker återuppta studierna. 
Information och anmälan av studieavbrott

För uppflyttning på masterprogram från år 1 till år 2 behöver du klarat 45 hp.

Alla hp som behövs för uppflyttningskrav och är inrapporterade i Daisy räknas med.

Vad händer om du inte klarar uppflyttningskravet?

Om du inte klarar uppflyttningskravet kan du omregistrera dig för att komplettera de kurser som inte är klara. Kontakta studentexpeditionen för omregistrering.

Du förlorar inte studieplats om du inte klarat uppflyttningskravet. Du får ny möjlighet nästa hösttermin. Det går inte att bli uppflyttad under terminens gång.

På alla kandidatprogram och inom det fristående kurskurspaketet Data- och systemvetenskap III 30 hp, finns möjlighet att läsa kursen Yrkesförberedande praktik inom data- och systemvetenskap 15 hp för att få praktisk arbetslivserfarenhet. Kursen ges endast på vårterminen år 3. 
Läs mer om praktik och gör din anmälan här

Är du från ett företag eller organisation och vill erbjuda praktikplats?

Kontakta oss via: praktik@dsv.su.se

Annonser om praktikplatser till studenterna vid DSV

Här i länken nedanför hittar du annonser från företag som erbjuder praktikplatser till studenter vid DSV.
Annonser från praktikföretag

Examensarbete på kandidatnivå

Examensarbete på master- och magisternivå

Kontakt

Frågor om examensarbetet och SciPro mejlas till thesissupport@dsv.su.se

Är du från ett företag eller organisation och vill erbjuda ett externt examensarbete?

Här hittar du information om examensarbete på företag eller i organisation

Alla studenter vid DSV omfattas av Stockholms universitets regelbok för utbildning

Institutionen har även tagit fram en egen hederskodex. 
Hederskodex vid DSV

 

Institutionen har utformat en AI-policy. Den är utformad för att styra användningen av AI-verktyg (som ChatGPT, Bard, Copilot och liknande verktyg) av studenter på DSV. Genom att använda AI-verktyg förbinder sig studenten att följa vissa principer:
DSV:s AI-policy

 

Tentamen vid DSV

De flesta kurser avslutas med en skriftlig tentamen.
För att få skriva tentamen måste du:

 1. Vara registrerad på kursen.
 2. Anmäla dig till tentamen i Daisy. Anmälan (och eventuell avanmälan) ska vara gjord senast sista anmälningsdag, vanligtvis en vecka före tentamensdag. 
 3. Kunna legitimera dig vid tentamenstillfället.
  Följande handlingar med aktuell giltighetstid är godkända som identitetsbevis:
  • Giltigt pass (ej provisoriskt).
  • Giltigt svenskt nationellt id-kort.
  • Giltigt svenskt körkort.
  • Giltigt svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket.
  • Giltigt nationellt ID-kort utfärdat till medborgare i ett EU/EES-land.
  • Observera att utländskt körkort, skattekort, uppehållstillståndskort eller andra slags id-kort godkänns inte som identitetsbevis.

Avanmälan

Om du är anmäld till tentamen och det visar sig att du inte kan skriva är det till stor hjälp för tentamensadministrationen om du avanmäler dig i Daisy. Är anmälan stängd behöver du inte avanmäla dig. Din anmälan tas automatiskt bort efter tentamens slut.

Har du frågor om att göra tentamen? Kontakta tentamensadministrationen: tenta@dsv.su.se

Skrivsalen syns i din personliga vy i Daisy och meddelas senast en dag före tentamensdagen. Oftast används undervisningslokaler i Nodhuset men även salar i Frescati. 

Adresser till skrivsalar i Frescati:
Laduvikssalen, plan 6, ovanför Stockholms universitetsbibliotek
Värtasalen, plan 6, ovanför Stockholms universitetsbibliotek
Brunnsvikssalen, hus A plan 5
Ugglevikssalen, hus E plan 5
G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20C

Tentamen blir betygsatt inom 15 arbetsdagar efter tentamensdagen. Den betygsatta tentamen scannas och publiceras som PDF-fil i din Daisy-vy. Du får ett e-postmeddelande när du kan se din tentamen i Daisy. 

Har du synpunkter på rättningen ska du framföra dem via e-post enligt lärarens anvisningar. 

Anonym rättning

Stockholms universitet tillämpar anonyma tentamen. Det innebär att läraren som rättar inte vet vilken student som skrivit. Tentamen identifieras med en anonym kod. Du skriver koden på samtliga inlämnade blad istället för namn och personnummer.

Bedömningssystem

Bedömning sker enligt den sjugradiga skalan A-F. 
Mer information om slutbetyg räknas ut

Klagomål/granskning av tentamen

Du har möjlighet att granska tentamen och ställa frågor om rättningen till examinatorn. Det finns ingen angiven tid för hur långt efter du kan klaga men det bör göras relativt snart efter att du fått tillbaka tentamen så att examinatorn fortfarande har bedömningen i färskt minne. 

Institutionen ser allvarligt på fusk. Det leder alltid till disciplinära åtgärder, exempelvis avstängning från studierna under viss tid. Som fusk räknas bland annat all användning av otillåtna hjälpmedel, ha mobilen i fickan och samtala med andra under tentamen. 

Regler för dig som skriver tentamen
Hederskodex vid DSV
Läs mer om fusk och plagiat

Övergripande tentamensregler

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

 

Studentkåren DISK

DISK är studentkåren för DSV:s studenter vid Stockholms universitet. DISK drivs helt och hållet av studenter, med studenter och för studenter. Engagerar du dig i studentkåren kan du lära känna studenter på andra årskurser och utbildningar än din egen. Du får också föreningserfarenhet och möjlighet att delta i olika samverkansprojekt med näringslivet.

Kårexpeditionen ligger på plan 2, hiss C

Video "Vad gör Studentkåren DISK?"
Video "Välkommen till Studentkåren DISK"
Video "Rundvandring i DSV:s lokaler"
Mer information om Studentkåren DISK

Studentkåren har i uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller en hög kvalitet. Arbetet utförs genom så kallad studiebevakning. Studiebevakarna ser bland annat till att personal på institutionen följer de regler som finns, granskar ny kurslitteratur och har en löpande dialog med institutionen för att utveckla utbildningarna.

Här finns mer information om studiebevakning

Kontakta studiebevakarna på: studiebevakning@disk.su.se

På denna sida