Disputation Sarah Backman - IR

Disputation

Datum: fredag 2 juni 2023

Tid: 13.00 – 15.30

Plats: Hörsal 11, hus F, Stockholms universitet

Making Sense of Large-scale Cyber Incidents: International Cybersecurity Beyond Theat-based Approaches

Sarah Backmans avhandling bidrar till att bredda och fördjupa förståelsen för fenomenet storskaliga cyberincidenter och hur föreställningar om cybersäkerhet formar styrning kring  cybersäkerhetsområdet i nationella och internationella kontexter. Detta görs genom att tillämpa analytiska modeller utifrån tidigare forskning inom områden som säkerhetisering, riskifiering, krishantering och socio-tekniska system. 

Resultaten visar på storskaliga cyberincidenters gränsöverskridande karaktärsdrag och den centrala roll civila aktörer och den privata sektorn har i hanteringen av dessa. Resultaten pekar vidare mot en stadig utveckling mot en alltmer hotbaserad säkerhetslogik i både nationella och internationella cyberpolicy-kontexter, i vilken traditionella säkerhetsaktörer så som militära och underättelse-organisationer får ett ökat inflytande. 

Avhandlingen betonar riskerna associerade med ett alltmer säkerhetiserat och militariserat cyberspace, inklusive global virus- och malware-spridning samt oväntade följdeffekter från offensiva cyberoperationer.

---

På grund av tekniska orsaker kommer disputationen ej att sändas via Zoom.