Ny antologi betonar detaljernas betydelse

I boken "Detaljer. Kulturanalytiska ingångar till de små tingens stora betydelse" utgår nitton kulturforskare från det lilla för att beskriva en större helhet.

Elin Franzén, en av bokens redaktörer och författare, beskriver etnologins förhållande till detaljen på följande sätt:

- Etnologisk forskning syftar ofta till att ge kunskap om samhälleliga företeelser och villkor genom att söka upp verksamheter och situationer där dessa företeelser och villkor tar form och får särskilda innebörder för människor. På så sätt studeras samhället nära inpå, och forskningsempirin präglas av en stor detaljrikedom genom exempelvis intervjusamtal, situationsobservationer eller fynd i historiska arkivkällor.

- Detaljrikedomen utgör en utmaning – vad i allt detta är det viktiga? – men också en möjlighet att exempelvis få fatt i det som sällan sägs rakt ut eller det som kanske ter sig oväsentligt men som visar sig peka ut en brännande fråga.

"Detaljer. Kulturanalytiska ingångar till de små tingens stora betydelse". Carlssons 2024. Foto: Michell Zethson.

Det här är en vänbok till professor Barbro Blehr som snart ska gå i pension. Hur gick tankarna kring valet av tema för antologin?

- Det var lätt att hitta ett tema eftersom det inte har undgått någon som känner Barbro att hon har ett sinne för detaljer utöver det vanliga, vare sig det rör sig om att förmå stanna upp vid de potentiellt meningsbärande detaljerna i ett etnografiskt material eller att greppa såväl detaljer som helhet i frågor som rör universitetsvärldens komplexa verksamheter och ärenden. Att valet av tema var lyckat fick vi bekräftat vid åtskilliga tillfällen då Barbro, ovetandes om det hemliga bokprojektet, själv betonade just detaljer som den röda tråden genom forskarlivet.

Vem tror du kan ha glädje av att läsa den här boken?

- I stort sett vem som helst! Boken riktar sig mot en bred läsekrets, såväl inom som utanför akademin. Under detaljparaplyet ryms en spretig samling av ämnen, men som alla visar inspirerande prov på detaljperspektivets potential. Boken kan därmed betraktas som en sorts metodhandbok i kulturanalys, men lika gärna som en humaniorapalett som låter den nyfikne läsaren bekanta sig med norska stickmönster, brödbak, en mystisk röd prick på ett flygfotografi över Öland, aktiviteter kring världens sannolikt berömdaste övergångsställe, gemenskaper i kommentarsfält på Youtube och mycket annat.

Ur Bibliotekstjänsts recension:

"Det är korta, men både roande och intressanta studier som visar på etnologiämnets breda potential och som speglar en del av dagens aktuella forskningsområden inom ämnet. Som läsare behöver man inte vara forskarutbildad etnolog för att ha glädje av boken."

Läs mer om boken hos förlaget

Ekonomiska bidragsgivare är Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Olle Engkvists stiftelse, Åke Wibergs stiftelse och Magnus Bergwalls stiftelse.