Vi söker två doktorander i folkhälsovetenskap

Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet utlyser två doktorandtjänster i folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag för båda tjänsterna är 2024-03-15.

En manlig och en kvinnlig student på en av terrasserna på Campus Albano, Stockholms universitet
Foto: Jens Olof Lasthein

Institutionen för folkhälsovetenskap är en institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Vi söker nu två doktorander för två av våra forskningsprojekt, ett projekt om förebyggande arbete för barns psykiska hälsa och ojämlika psykiska hälsa, samt ett projekt om förlust av anhörig och psykisk ohälsa under coronapandemin.

 

Förebyggande arbete för barns psykiska hälsa och ojämlika psykiska hälsa

Den ena doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprogrammet Främjande av förebyggande arbete för barns psykiska hälsa och ojämlika psykiska hälsa – Från policy till åtgärder samt deras effekter (ChiPP). ChiPP har som övergripande forskningsansats att studera främjande och förebyggande arbete gällande barns (0–18 år) psykiska hälsa genom att analysera styrning, åtgärder samt deras effekter på nationell, regional och lokal nivå.

Avhandlingsarbetet kommer att kvalitativt analysera hur regionala och kommunala styrdokument behandlar jämlik psykisk hälsa och psykisk ohälsa bland barn.

Avhandlingsarbetet fokuserar särskilt på vilka främjande/förebyggande program som finns inom sex utvalda kommuner och i vilken utsträckning dessa är evidensbaserade samt hur olika styrdokument appliceras i dessa verksamheter. Intervjuer med företrädare för kommunala främjande/förebyggande program kommer också att genomföras och analyseras.

Mer information om doktorandtjänsten, såsom behörighetskrav, antagningsordning och ansökningsvillkor på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb.

 

Förlust av anhörig och psykisk ohälsa under coronapandemin

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för projektet Förlust av anhörig och psykisk ohälsa under coronapandemin: En flermetodologisk ansats finansierat av Vetenskapsrådet (VR). Projektet syftar till att undersöka psykiska hälsokonsekvenser vid anhörigförlust före och under pandemin, under pandemins olika faser, om dödsfall till följd av COVID-19 är särskilt svåra jämfört med andra dödsorsaker och om det finns skillnader gällande dessa samband mellan olika socio-demografiska grupper. Genom en kvalitativ ansats undersöks också vilka specifika förhållanden och upplevelser som kan förklara dessa samband bland sörjande.

I projektet används kvantitativa longitudinella registerdata med information om dödsfall i hela den svenska befolkningen i syfte att studera sambanden mellan anhörigförlust och psykisk ohälsa under pandemin. I en mindre del av projektet används kvalitativa intervjuer med individer som förlorat en anhörig under pandemin i syfte att studera förhållanden och upplevelser som kan förklara statistiska samband.

Avhandlingsprojektet ska främst baseras på kvantitativa analyser av svenska registerdata. En flermetodologisk ansats, där kvantitativa och kvalitativa metoder blandas, uppmuntras dock.

Mer information om projektet.

Mer information om doktorandtjänsten, såsom behörighetskrav, antagningsordning och ansökningsvillkor på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!