Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Evenemang

Datum: måndag 23 maj 2022

Tid: 11.00 – 12.30

Plats: C 315

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för lingvistik sammanträder måndag den 23 maj kl. 11–12.30.

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) sammanträder en gång per termin och går igenom frågor kopplade till arbetsmiljön. 

 

Agenda 23 maj

På vårterminens RALV-möte står följande punkter på agendan:

  • Krisplan för institutionen
  • Rapportering från studentrådet
  • Analys av medarbetarenkäten (fungerar återgången till campus?)
  • Belysning i arbetsrummen
  • Har skyddsronder gjorts enligt plan?
  • Arbetsmiljö och eventuella skador från pandemin (några rapporter efter allt hemarbete?)

Har du ärenden som du vill ska tas upp på mötet? Kontakta då administrativ chef Elin Allzén (elin.allzen@su.se) eller de lokala skyddsombuden. 

Lokala skyddsombud vid Institutionen för lingvistik