Internt

Denna sida är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb - för anställda vid MND.

Körsbärsblom vid Frescati

 

Här kan du läsa om arbetsmiljö, hitta kalendarium samt ta del av vår krisplan. Du finner också information om arbetsgång för kursplaner och litteraturlistor samt information om vem som gör vad inom administrationen.

Medarbetarrutiner

Medarbetarrutiner hittar du på den gemensamma lagringsytan "M" (M:\Personalinformation\Medarbetarrutinter).


 

Arbetsmiljö

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för Stockholms universitets ledning, alla anställda och studenter.

Prefekten vid MND ansvarar för att arbetsmiljöarbetet planeras och organiseras systematiskt på institutionen och fördelar arbetsuppgifterna inom arbetsmiljö och lika villkor.

AB:s uppgift är att behandla frågor som avser arbetsmiljön vid institutionen, omfattande såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö.

Ordförande är Christine Uhrlander

Se även Organisation för mer information om AB.

Jämställdhetsansvarig

Alla studenter och medarbetare vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Lotta Billing är jämställdhetsansvarig på institutionen för personal.

Jämställdhet och likabehandling


Likabehandlingsansvarig

Kristina Norhammar är likabehandlingsansvarig på institutionen för studenter.

På sidan Under utbildningen hittar du mer information under rubriken "Lika rättigheter och möjligheter".

Institutionen har ett speciellt ansvar att ”leva som man lär” då vi i vår verksamhet utbildar lärare som kommer att vara förebilder för sina elever och som inom sin profession kommer att undervisa om miljöfrågor och långsiktigt hållbar utveckling i samhället. Institutionen ska bedriva ett internt miljöarbete som leder till att vi aktivt medverkar till en bättre miljö och en hållbar utveckling.

Miljöhandlingsplan 2021 (35 Kb)

Policy miljömedvetna inköp och resor (63 Kb)

 

Kalendarium

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

Kalendarium

Om du vill att en aktivitet ska synas i kalendariet, så kontakta: lokalbokning@mnd.su.se


 

Krisplan

Krisplanens syfte är att ge handledning i agerande vid krissituationer där det oftast också handlar om tidspress. Krisplanen tar upp vad du gör vid: akut fara, brand, dödsfall, hisslarm, hot, sjukdomsfall, skadegörelse och sabotage.

Krisplan


 

Kursplaner och litteraturlistor

Beredning och revidering inom grundutbildningen

Instruktioner och mallar för kursplaner och litteraturlistor vid MND.

Beredning och revidering av kursplaner och litteraturlistor inom grundutbildningen

  • Iben Christiansen,  ansvarig ämneslärarprogrammet
  • Lars Forsberg, ansvarig grundlärarprogrammet  4-6
  • Karim Hamza,  ansvarig KPU-programmet
  • Jesús Piqueras, ansvarig magister/masterprogram
  • Carl-Johan Rundgren, ansvarig CL-utbildning
  • Helena Sternhoff, utbildningsadministratör, sammankallande
 

Vem gör vad inom administrationen?

Här hittar du information om vem i administrationen du ska vända dig till inom respektive område.

Vem gör vad inom administrationen?

 

Besök gärna regelbundet universitetets medarbetarwebb för information om interna utbildningar, kurser och föreläsningar samt annan information om universitetet som du som medarbetare kan ha nytta av:
 

Stockholms universitets medarbetarwebb

Stockholms universitets medarbetarkalender

Stockholms universitets medarbetarnotiser

 

Kontakt

Administrativ chef
På denna sida