Under utbildningen

Information för dig som studerar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 

Med anledning av covid-19 kommer institutionen under  höstterminen 2021 bedriva undervisning delvis på distans, delvis på campus.

Undervisning höstterminen 2021 - delvis distans, delvis campusförlagd

 

 

Här hittar du information som du behöver som student hos oss, till exempel information om tillgodoräknande, tentamen och studieupphåll.

Kursspecifik information så som schema och litteraturlista med mera hittar du i kursens kurssida. Alla Stockholms universitets kurssidor hittar du i digitala utbildningskatalogen:

Sök kurser och program

Alla kurser som MND ger hittar du även listade längst ned på sidan Våra utbildningar

Våra utbildningar

Veckans schema på MND hittar du här:

Veckans schema


 

Under din studietid hos oss

Nedan hittar du information, blanketter och dylikt som du kan ha nytta av. Läs och följ instruktionerna under det avsnitt som är aktuellt för dig, för att du snabbt och smidigt ska få svar på frågor och hjälp med eventuella problem.

Blanketten nedan gäller om du vill ansöka om dispens från förkunskapskrav på en kurs som ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

OBS! Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför man inte uppnått behörighetskraven, som t.ex. sjukdom eller andra personliga skäl. Inte heller privatekonomiska skäl kan utgöra grund för att dispens ska beviljas.

Det som enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 §  ska beaktas är om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven.

Blanketten gäller både kurser som läses inom program och fristående- eller ULV/VAL-kurser. Blanketten skickas  till kursadministration@mnd.su.se. En individuell bedömning gör av varje dispensansökan.

Gör så här:

 1. Öppna den digitala blanketten nedan och spara ner den på din dator.
 2. Fyll i samtliga ifyllningsbara fält (detta gör du alltså digitalt, direkt i PDF-filen som du sparat på din dator). Blanketter som saknar ifyllda fält handläggs inte. OBS! Det är mycket viktigt att den aktuella kursens kurskod anges samt ditt personnummer.
 3. Spara din ifyllda blankett med titeln ”Dispensansökan (Förnamn) (Efternamn)”.
 4. Maila din ifyllda blankett till kursadministration@mnd.su.se och skriv ”Dispensansökan (Kurskod)” i ämnesraden.

Vi tar endast emot dispensansökningar på angiven blankett och per mail.

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast 4 veckor innan kursen/programmet startar. För VFU-kurser ska ansökan vara tillhanda senast 8 veckor innan kursen startar.
Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare än 4 veckor innan (8 veckor för VFU-kurs), handläggs så snart som möjligt i mån av tid. Observera att handläggningstiden är ca 4 veckor.

Dispensblankett (44 Kb)

På Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är vi måna om att studenter känner sig rättvist behandlade. Vi ser det som mycket viktigt att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) stipulerar att universitetet skall bereda alla personer oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder likvärdiga möjligheter till högskoleutbildning. Lagen omfattar studenter och sökande på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Har du frågor eller vill anmäla ett ärende kontakta
likabehandlingsansvarig, Kristina Norhammar. Kristinas kontakuppgifter hittar du under "Kontakt" längst ned på sidan.

Bifogat finns "Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter", fastställd 2019-04-09. I planen finns information om hur ett ärende handläggs.

Studenternas plan för lika rättigheter (189 Kb)

Plan för lika rättigheter och möjligheter vid Stockholms universitet

 

Syftet med SI-pass (samverkansinlärning) är att erbjuda tillfällen för studenter att både bearbeta kursinnehåll och utveckla sin studieteknik.

Deltagandet i SI-passen, i de kurser de finns, är frivilligt och de som deltar är med och påverkar vilka frågor som ska tas upp och bearbetas. Studenter kan välja att gå på alla eller enstaka SI-pass i en kurs och deltagande är frivilligt. SI- Pass verksamhet finns på MND och på andra institutioner på Stockholms universitet, det finns även på andra lärosäten både i Sverige och runt om i världen. Vill du veta med om SI-PASS finns information här:

Vad är SI – LUND

Hur går det till?

Vid SI-passen träffas studenterna i en kurs och får med hjälp av SI-ledarna möjlighet att repetera och ta upp sådant som man tycker är lite klurigt eller svårt i kursinnehållet. På SI-passen sker ingen undervisning av något nytt innehåll och upplägg och innehållet bestäms till största delen av de som kommer och deltar. Skriv därför ned frågor och funderingar som uppkommer under den seminarier och föreläsningar, eller i läsningen av kurslitteraturen och ta med till SI-passen.

SI-ledarna förbereder passen bland annat genom att ta med exempel och frågor kopplat till kursinnehållet baserat på vad de själva har med sig från när de gick kursen och vad tidigare studenter har frågat om. En del av innehållet är också relevant att diskutera med koppling till de kommande VFU-kurserna och läraryrket, vilket SI-ledarna förbereder och tar med som diskussionsunderlag.

SI-passen är ett bra tillfälle att både repetera kursinnehåll och lära känna kurskamrater och SI-ledare och dessutom få en ökad inblick i det kommande läraryrket. SI-passen schemaläggs så att de inte ska krocka föreläsningar och seminarier och ligger ofta de dagar då det finns tid för självstudier eller arbete i studentarbetslag.

Vilka är SI-ledarna?

SI-mötena leds av mer erfarna studenter som genomgått en särskild utbildning. De är aktiva studenter inom grundlärarprogrammet 4-6 och leder SI-pass vid sidan av sina studier.
VÄLKOMNA!

Mer information

Nätverk för SI-pass för SU-lärare som är handledare för SI-ledare

Kontakta oss på si-pass.mnd:  si-pass@mnd.su.se

 

Om du vill avbryta dina studier ska du anmäla det till din programansvariga institution på särskild blankett. Alternativt kan du själv lägga in ditt studieavbrott i LADOK. Om du lägger in avbrott själv är det viktigt att du även meddelar studievägledningen studievagledning@mnd.su.se

Ett studieavbrott, till skillnad från studieuppehåll, innebär att du inte avser att återuppta dina studier.

Om du gör ett studieavbrott förlorar du din utbildningsplats och måste söka in på nytt om du vill återuppta studierna.

Har du frågor om studieavbrott?
Om du har Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik som programansvarig instituion, kontakta din studievägledare: studievagledning@mnd.su.se

Ifylld och underskriven blankett skickas till:

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Du kan också skicka brevet med e-post till studievagledning@mnd.su.se

Studieavbrott, blankett (163 Kb)

 

Om du behöver göra uppehåll i dina studier i en eller flera terminer ansöker du om studieuppehåll hos programansvarig institution. Du fyller i en särskild blankett, där du anger vilka terminer studieuppehållet avser samt orsak. Du kan ansöka om studieuppehåll för längst ett år i taget.

Ansökan om studieuppehåll (54 Kb)

Särskilda skäl

Studieuppehåll beviljas endast vid särskilda skäl, t ex föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukskrivning. Giltiga intyg skall bifogas ansökan om studieuppehåll.
 
När du ansöker om studieuppehåll gör vi både en bedömning av de skäl du anger, enligt högskoleförordningens skrivelser, men även en bedömning av möjligheterna du har att återuppta studierna efter önskat studieuppehåll. Vi beviljar endast studieuppehåll om vi kan garantera att du efter studieuppehållet kan ges möjlighet att läsa de kurser som krävs för examen. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget.
 
Om du gör ett uppehåll i studierna utan ett beviljat studieuppehåll kan du endast återuppta studierna i mån av plats.

Studieuppehåll och VFU

Tänk på att meddela din VFU-skola att du gör ett uppehåll i studierna. Skulle du beviljas uppehåll i mer än ett år (ny ansökan) kan skolan kanske inte längre ta emot dig när du återupptar studierna vilket gör att du då får en ny kommun/skolplacering.
 

Återupptag av studier

Återupptag av studier ska meddelas studievagledning@mnd.su.se  alternativt skickas per post till:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

 • inför höstterminen senast 15 april
 • inför vårterminen senast 15 oktober

I brevet ska du uppge namn, personnummer, när du vill komma tillbaka och vilken/vilka kurser du vill läsa.

OBS! Om du inte anmäler återupptag av studier i tid läggs ett avbrott på programmet in och du förlorar din plats.

Har du frågor om studieuppehåll?

Undrar du något kring studieuppehåll och har MND som programansvarig institution, kontakta studievägledning: studievagledning@mnd.su.se
 

Om du är student vid Stockholms universitet kan du efter prövning få tillgodoräkna tidigare studier/yrkeserfarenhet inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Ansökan görs på särskild blankett.

Du ansöker om tillgodoräknande hos den institution som ger kursen/delkursen.

Om du läser ett program som MND är programansvarig för ska du alltså ändå vända dig till den institution som ger kursen/delkursen som du vill tillgodoräkna.

 

För tillgodoräknande av kurser/delkurser som ges av MND

Handläggningstiden är 2-3 månader. Du kommer skriftligen att meddelas beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Ifylld och underskriven blankett skickas till:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Du kan också skicka blanketten med e-post till:  studievagledning@mnd.su.se

Har du frågor om tillgodoräknande vid MND så kontakta studievägledning: studievagledning@mnd.su.se

Blankett:

Ansökan om tillgodoräknande (161 Kb)

 

 

Självständigt arbete

Foto: Mostphotos

Nedan finner du information om självständigt arbete på MND.

Till exempel hittar du information om olika projekt som du som läser våra magisterprogram, masterprogram och ämneslärarprogram kan skriva ditt självständiga arbete inom. Motsvarande information finns också för dig som går KPU i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Du hittar även information om vad du gör om du av olika anledningar inte blivit klar med ditt självständiga arbete vid ordinarie tillfälle.

Här hittar du information om de olika forskningsprojekten inom matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik  som det är möjligt för dig att medverka i när du gör ditt självständiga arbete.

Självständiga arbeten för magister-, master- och ämneslärarprogram

- inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Avser förjande program: Grundlärarprogrammet 4-6, Grundlärarprogrammet F-3, KPU (reguljära), ULV, VAL samt äldre lärarprogram (antagna VT2011 eller tidigare).

OBS! Detta gäller dig som inte skriver självständigt arbete enligt ordinarie studiegång. Till exempel:

 • Har påbörjat ett självständigt arbete, men inte skrivit klart.
 • Har fått underkänt på självständigt arbete.
 • Skrivit klart självständigt arbete men inte deltagit på examination.
 • Skrivit klart självständigt arbete och fått godkänt på den skriftliga delen, men inte godkänt på muntlig examination.
 • Har gått ett äldre lärarprogram (antagna VT2011 eller tidigare) och saknar ett självständigt arbete för att kunna ta ut examen.

Gången är olika om det gäller ett självständigt arbete på grundläggande nivå eller avancerad nivå:

Självständigt arbete på grundläggande nivå, 15 hp

Självständigt arbete på avancerad nivå, 15 hp

 

 

Det finns olika alternativ för dig som inte fullföljt det självständiga arbetet eller blivit underkänd vid examinationen. Se:

Självständigt arbete på avancerad nivå

 

 

Studiegångar

Foto: Mostphotos

Med hjälp av studiegången så ser du vilka kurser du läser under de olika åren och terminerna på just ditt program.

OBS! Om du läser kurserna vid ett senare tillfälle kan en annan studiegång komma att gälla.

 

 

På programsidan för Grundlärarprogrammet 4-6, under rubriken Programöversikt hittar du studiegången.

Grundlärarprogrammet 4-6

På programsidan för KPU, under rubriken Programöversikt hittar du studiegången.

Ämneslärarutbildning med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik

 

Inriktning 7-9, här hittar du studiegångarna för ämneskombinationerna:

Termin 1-6

Biologi, matematik och kemi

Biologi, matematik och teknik

Matematik, fysik och kemi

Matematik, fysik och teknik

 

Termin 7-10

Gäller för samtliga ämneskombinationer:

Ämneslärarprogrammet termin 7-10

Inriktning gymnasiet, här hittar du studiegångarna för ämneskombinationerna:

Termin 1-6

Biologi och kemi

Biologi och matematik

Biologi och naturkunskap

Fysik och matematik

Geografi och matematik

Kemi och matematik

 

Termin 7-10

Gäller för samtliga ämneskombinationer:

Ämneslärarprogrammet termin 7-10

 

Tentamen

Från och med HT20 sköter Tentamensservice all administration gällande salstentamen för kurser som ges av MND.

All information inför och under din salstentamen hittar du här:

Tentamensservice

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Vid salstentamen för kurser som ges av MND gäller dessutom följande:

 • Barn inte får medfölja vid tentamen
 • Tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast 8 dagar före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov. Läs om vad du behöver göra på:

Om du beviljas stöd

Se även "Särskilt pedagogiskt stöd, studera med funktionsnedsättning" under ingången:

Ny student

Med anledning av Corona sker tills vidare ingen tentamensutlämning. Om du vill få tillbaka en tentamen du tidigare gjort, så kontakta kursadministrationen:

E-post: kursadministration@mnd.su.se

Följande behöver du uppge i kontakt med kursadministrationen:

 • namn och personnummer
 • adress som du vill att vi skickar tentamen till
 • kurskod och anonymkod
 • datum då tentamen skrevs.
 

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.

Lärarstudent och elever. Foto: Jens Olof Lasthein
Lärarstudent och elever. Foto: Jens Olof Lasthein

Som student utbildas du i nära kontakt med skolan och deltar aktivt i det pedagogiska arbetet. När du påbörjar din lärarutbildning kommer du att få en placering för din VFU.

Här hittar du samlad information om VFU:

VFU-information för studenter

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU, genomgå en registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Ansökningsblankett för utdrag ur belastningsregistret finns på Polisens webbplats,
www.polisen.se.

Tänk på att intyget måste förnyas efter ett år.

Under din VFU kommer du i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter.

Sekretess och tystnadsplikt

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om VFU.

F A Q för VFU  

 

Kontakt

Om du har frågor om undervisning eller schema så kontaktar du din lärare. Kontaktuppgifter finns på din kurssida.

Utbildningsadministratörerna kan svara på frågor om registrering och studievägledarna kan hjälpa dig med studieplanering eller särskilt pedagogiskt stöd.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du ska gå. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare och likabehandlingsansvarig
Studierektor för VFU
På denna sida