Verksamhetsplan 2022

Det huvudsakliga syftet med verksamhetsplanen för Institutionen för mediestudier, IMS, är att utgöra ett instrument för utveckling och förändring. Vid sidan av en kort beskrivning av institutionen fokuseras således konkreta mål och åtgärder för att nå dessa.

Omslagssida till institutionens verksamhetsplan. Grafik: Stockholms universitet © 2021
Verksamhetsplan Grafik: Stockholms universitet © 2021

Planen tas fram i dialog med de olika enheterna och delverksamheterna, uppdateras årligen, och fastställs av institutionsstyrelsen.

Planen struktureras som följer: efter inledande presentationer av forskning och utbildning följer en mer detaljerad plan för de olika huvudområdena. Avslutningsvis följer en verksamhetsplan för administration och verksamhetsstöd.

Verksamhetsplan 2022 (pdf) (176 Kb)

 

Institutionens verksamhet omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Samtliga huvudområden erbjuder utbildningar upp till forskarnivå där journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap har en gemensam forskarutbildning. Verksamheten är förlagd till två separata byggnader, Garnisonen och Filmhuset. JMK och merparten av administrationen är förlagd till Garnisonen medan Film och Mode är lokaliserade till Filmhuset i två separata våningsplan.

Under 2022 kommer Modevetenskap att flytta från Filmhusets lokaler till Garnisonens lokaler för att på så sätt effektivisera institutionens lokalanvändning. I samband med detta genomförs såväl en riskanalys med institutionens arbetsmiljöombud samt en genomgång och upprustning av rum och undervisningslokaler i Garnisonen.  

2022 firar institutionen 10 år.

Budgeten för verksamhetsåret 2022 uppgår till drygt 95 miljoner med 71 anställda fördelat enligt följande: 16 professorer; 9 lektorer; 1 biträdande lektor; 12 övrig lärar- och forskarpersonal (adjunkter, forskare, forskar- och projektassistenter); 16 doktorander samt 17 anställda inom administration. 

Två lektorer i filmvetenskap är under tillsättning och en lektor i MKV. En adjunkt i journalistik har också rekryterats 2022. Under 2021 har två doktorander i filmvetenskap samt två i modevetenskap rekryterats. 

Det sammanlagda antalet helårsstudenter (HÅS) för 2022 är 864, fördelat enligt följande: Filmvetenskap 269; Medie- och kommunikationsvetenskap 300; Journalistik 162 och Modevetenskap 133. 

 

IMS är en forskningsintensiv institution. Den budgetmässiga fördelningen mellan utbildning och forskning har dock utjämnats, främst p.g.a. att donationen till modevetenskapen utgick 2018 vilket innebär att Centrum för modevetenskap är en reguljär verksamhet inom huvudområdesmiljön modevetenskap. Under 2022 är institutionen involverad i elva större pågående externt finansierade forskningsprojekt av vilka sex är finansierade av Vetenskapsrådet och fem av Riksbankens Jubileumsfond. Tidigare har Humanistiska fakulteten utsett två ledande forskningsområden vid IMS: Filmvetenskap samt Global Media Studies and The Politics of Mediated Communication (JMK). 

2022 har liksom 2021 inneburit stora förändringar för verksamheten i och med fortsatt online-undervisning inom vissa kursmoment och distansarbete med anledning av coronapandemin. Det har fört med sig ändrade förutsättningar och prioriteringar med både pedagogiska och forskningsmässiga utmaningar.  I synnerhet är det viktigt att notera sådant som behöver följas upp i ett längre perspektiv. 

Rektors beslut om Ekonomi i balans 2023 präglar fortsatt det långsiktiga arbetet med verksamheten under 2022. En övergripande målsättning för institutionen är att nå en högkvalitativ forskning och utbildning på grund, avancerad och forskarnivå, och att dessa är rätt dimensionerade såväl med ett jämnt in- och utflöde av studenter och doktorander, som med en hållbar utbildningsvolym anpassad efter befintlig personal. För att nå målsättningen om att vara internationellt framstående allokeras forskningsmedel inom samtliga huvudområden för internationell publicering och internationalisering. 

Den huvudsakliga utmaningen för grundutbildningarna vid IMS är att hålla jämna steg med den snabba medieutvecklingen. Inte minst gäller detta våra yrkesförberedande utbildningar inom MKV och Journalistik som under 2022 utökas med en delkurs i kvalificerad yrkespraktik i Modevetenskap. Institutionen har även en stark profilering mot hållbarhet med ett flertal kurser på de olika enheterna. 

Inom forskarutbildningen samordnas de högre seminarierna och gästforskarvistelser i syfte att skapa och öka kontaktytorna för såväl forskare som doktorander. Gästforskarvistelserna skall användas dels till att utveckla ämnesmiljöerna, dels till att stödja doktorandernas karriärplanering. Under 2021 knöts en affilierad professor från Martin-Luther universitetet Halle-Wittenberg till institutionen. Prioriterade arbetsområden inför 2022 är utveckling av forskarutbildningen och den administrativa organisationen. 
Under 2021 utsågs en forskningssamordnare i syfte att öka och stimulera samverkan både mellan doktorander och mellan forskare på enheterna. Detta har lett till ökade samaktiviteter med bland annat en återkommande gemensam forskardag i Filmhusets lokaler. 

Institutionen arbetar med en aktiv miljöpolicy och har infört egna reserekommendationer.

 

Filmvetenskap vid Stockholms universitet är en samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets bildskärmar, dukar och digitala plattformar. Ämnesfokus gäller i betydande utsträckning mediala brytpunkter för film, television och digitala medier i brett perspektiv – teoretiskt, historiografiskt, estetiskt och kulturhistoriskt.

 Kursutbudet kan delas in i tre huvudområden: 

 1. Filmmediets estetiska, narrativa och kulturella uttryck och historia. 
 2. Filmkulturen och dess förändring vad gäller publik, visningskontexter, distribution och produktion; samt 
 3. Jämförande mediehistoriskt perspektiv i vilken audiovisuell kultur i förändring diskuteras.

Inriktningen på forskning och kursutbud speglar varandra. Forskningsobjektet befinner sig i förändring med konstant omförhandling av teoribildning och metodologi; filmvetenskapen är teoretiskt, metodologiskt och historiografiskt differentierad och tvärvetenskaplig.
 
Huvudområdets övergripande utmaning inför verksamhetsåret är att upprätthålla och även ge förutsättningar som främjar en forskning- och forskarutbildningsmiljö som motsvarar ämnets status som ledande miljö. 

 
Mål

 • Fortsatt arbete med att öka prestationsgrad och antal registrerade studenter på grundutbildningen.
 • Fortsatt arbete med kvalitén på examensarbeten på kandidatnivån.
 • Utveckling av kurser inom forskarutbildningen.
 • Utveckla filmvetenskapen som ledande, internationell forskarmiljö.

 
Åtgärder

 

 • Regelbunden analys och uppföljning av kursutbud, kursupplägg, HÅS-prognos och prestationsgrad, samt utveckling av nya fristående kurser såsom den institutionsgemensamma kursen Miljö och hållbarhet i medier, mode och film med start HT2022.
 • Förbereda studenterna inför de krav som ställs på kandidatnivån genom upprättande av manualer, och införande av moment såsom seminarier och kursuppgifter som aktiverar studenterna. 
 • Vidareutveckla den teori- och metodkurs inom forskarutbildningen som gavs HT2019, samt utveckla ytterligare kurser i samarbete med internationella gästprofessorer.
 • Prioritera internationell verksamhet inom publicering, konferenser och nätverk såsom affilierad professor samt genom inbjudan av gästprofessorer, gästforskare och gästföreläsare.
 

Vid JMK finns en lång tradition av kritiska forskningsperspektiv på mediernas betydelse för makt, demokrati, politik och kultur. Verksamma forskare vid institutionen representerar både humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och metoder, vilket innebär att forskningsmiljön vid JMK karakteriseras av tvärvetenskaplighet. Komparativa mediestudier – över tid, mellan olika medier och mellan olika kulturer – utgör ett särskilt kännetecken för forskningen. Den aktuella forskningen i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap kan delas in i tre områden: 1) medierad kommunikation, politik och samhälle, bland annat källkritik, nyhetsförmedling, kulturjournalistik, politisk kommunikation och digitala plattformar; 2) globala mediestudier, bland annat klimatrapportering, hållbarhet och mänskliga rättigheter; 3) teknologi och kultur, bland annat affektstudier, digital humanvetenskap, människa-djur-kommunikation.

Huvuddragen i utbildningen i journalistik på grundnivå rör journalistiska arbetsprocesser och produkter samt journalistik som institution i samhället. Undervisningen förenar yrkesinriktade praktiska moment med teoretiska perspektiv inom journalistik. De praktiska momenten omfattar insamling, bearbetning, granskning och gestaltning av journalistiskt material samt publicering för olika medier och medieplattformar, medan de teoretiska studierna fokuserar på journalistikens samhällsroll (historisk utveckling och produktionsvillkor, samt medierättsliga och etiska ramverk), och vetenskapliga undersökningsmetoder och presentationsformer. Kandidatprogrammet i journalistik lägger särskild tonvikt vid dokumentärt berättande och samhällsgranskande journalistik. Masterutbildningen i journalistikstudier har från och med höstterminen 2020 ett teoretiskt fokus i syfte att stärka forskningsanknytningen och den forskningsförberedande utbildningen inom huvudområdet journalistik. Utbildningen behandlar den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhället och dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publiken. Utbildningen tar sig an dessa områden utifrån ett förändringsperspektiv med särskilt fokus på journalistikens digitalisering och demokratiska roller. 

Grundutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap behandlar såväl traditionella massmedier, digitala medier och kommunikationsprocesser, med särskild betoning på mediernas betydelse i samhälle och kultur. Historiska och samtida perspektiv på medier belyses utifrån nationella och internationella kontexter och åskådliggör samspelet mellan medier, samhälle och kultur på olika nivåer. Det internationella masterprogrammet ger fördjupade ämneskunskaper med särskild inriktning mot forskningsområdet globalisering och medier. Vetenskapliga metoder och teoretiska perspektiv som främjar kritisk analys av medieinnehåll och medieanvändning ges stort utrymme på både grund- och avancerad nivå. 

De övergripande utmaningarna inom JMK är fortsatt att se över genomströmningen på och utvecklingen av forskarutbildningen samt att bevaka ekonomin och resurserna inom forskningen. 


Journalistik
 

Mål 

 • Etablera masterprogrammet och stärka forskningsanknytningen.
 • Breddad rekrytering och ökad samverkan kring kandidatutbildningen. 
 • Utveckla utbildningen och förstärka kollegiet inom relevanta kompetensområden.

Åtgärder

 • Fortsätta arbetet med att utveckla masterprogrammet och under 2022 starta en fristående, sökbar kurs på masternivå.
 • Genomföra utåtriktade initiativ för studentrekrytering och informera utåt om kandidatprogrammet, och skapa fler fora för samverkan med samhället och branschen såsom nyhetsjournalistikkurs förlagd till lokal i Järva/Rinkeby under VT2022. 
 • Tillsättning av en adjunktstjänst i januari 2022 och göra en behovsanalys av vilka (del-)kurser som täcks av befintlig tillsvidareanställd personal. 


Medie- och kommunikationsvetenskap
 

Mål

 • Utveckla och främja kollegiala samtal om undervisning och pedagogiska frågor. 
 • Fortsätta arbetet med utveckling av grundkurserna.
 • Framtidssäkra grundkurserna och masterprogrammet. 

Åtgärder

 • Hålla regelbundna lärarkollegier med utrymme för kollegial diskussion kring pedagogiska och studierelaterade frågor.
 • Löpande revidera helterminskursernas kursplaner.
 • Göra en behovsanalys av vilka (del-)kurser som täcks av befintlig tillsvidareanställd personal. 


Forskarutbildningen
 

Mål

 • Fortsätta satsning på ökad samverkan mellan doktorander och forskarutbildningen på enheterna. 
 • Fortsätta satsning på ökad interaktion mellan doktorander och seniora forskare.
 • Stärka arbetet med genomströmning och planering av doktoranders avhandlingsarbete och progression. 
 • Öka tydligheten kring forskarutbildningens struktur. 
   

Åtgärder

 • Arbeta med samverkan av forskningsseminarier och gästforskarvistelser över enheterna.
 • Fortsatt satsning på workshops, roundtables, diskussionsforum och sociala evenemang utanför ordinarie högre seminariumverksamheten. 
 • Regelbunden uppföljning av individuella studieplaner i samråd med studierektor, samt fortsatta utvecklingssamtal för doktorander med studierektor där forskarutbildningen är i fokus. Arbetet med genomströmning och planering av doktoranders avhandlingsarbete och progression stärks även indirekt genom de ovanstående åtgärderna, dvs genom kontinuerlig satsning på interaktion. 
 • Översyn och tydliggörande av instruktioner för läskurser. 
 

Modevetenskap kännetecknas av tvärvetenskaplighet där mode studeras ur ett historiskt, kulturellt, samhälleligt, ekonomiskt och estetiskt perspektiv. Utbildningen följer en progression som börjar med en historisk överblick över det västerländska modets utveckling till dess globala expansion, dess tolkning i skönlitteraturen, i bild samt i medierna. Den avancerade nivån omfattar en fördjupning av de historiska perspektiven samt samhälls- och kulturvetenskapliga teorier för studiet av olika modeföreteelser. Metod fokuseras särskilt då modevetenskap har både kultur- och samhällsvetenskaplig inriktning. Genus- samt klass- och hållbarhetsaspekten genomsyrar hela utbildningen. 
 

Modevetenskap har haft en stark tyngdpunkt på forskarutbildning samtidigt som man utvecklat och stabiliserat en utbildning på grund- och avancerad nivå. 
 
Den övergripande utmaningen för modevetenskapen är övergången från externfinansierad forskning och forskarutbildningsmiljö till att bedriva den verksamhet som kännetecknar ett huvudområde vid Stockholms universitet. Lärarkollegiet förstärkt med forskarkollegiet söker aktivt externa forskningsmedel i syfte att konsolidera forskningen och undervisningen i ämnet. 
 

Mål

 • Fortsätta med att konsolidera modevetenskap som huvudområde med forskarutbildning. 
 • Skapa en god forskarutbildningsmiljö och bjuda in externa forskare.
 • Utveckla det internationella samarbetet ytterligare för att stärka modevetenskap som ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne. 

 
Åtgärder

 • Utveckla högre seminariet genom roterande ansvar bland institutionens lärare och regelbundna inbjudningar av externa forskare, samt institutionsgemensamma aktiviteter.
 • Fortsatt arbete med medelansökan för att upprätta ett systematiskt samarbete med relevanta akademiska miljöer.
 • Hjälpa icke disputerade doktorander som gått över tiden att fullfölja sin forskarutbildning. 
 

Institutionen som bildades 2012 är lokaliserad till två byggnader: Garnisonen (Karlavägen) och Filmhuset (Borgvägen). Studieadministration, IT och kommunikation finns i båda byggnaderna medan ekonomi och personal är samlat till Garnisonen. En del av den administrativa personalen som är placerad i Garnisonen arbetar även i Filmhuset. I Filmhuset är den teknisk-administrativa (TA) personalen samlokaliserad.

Det som kännetecknar flera av utbildningarna vid IMS, framför allt filmvetenskap och journalistik, är att de ställer speciella krav på lokaler och verksamhetsstöd, vilket är förklaringen till enheternas placering och ett utökat tekniskt-administrativt stöd. I och med att institutionen blivit ensamt ansvarig för JMK-biblioteket integreras ytterligare en verksamhet i administrationen.

Delmålen för de specifika verksamheterna inom TA är följande:
 

Studieadministration, alumn samt studie- och karriärvägledning


Mål

 • Fortsätta samarbetet mellan de studieadministrativa enheterna.
 • Ge information och stöd till kärnverksamheten kring verktyg som Exia (tentamensservice), Athena, Ladok, TimeEdit och kursvärderingstjänsten.
 • Bevaka situationen för studenter med särskilda behov gällande resursrum och stöd vid salstentor enligt universitetets centrala tentamenshantering.
 • Förbättra förutsättningarna för digital utlämning av dokument som gamla tentor och uppsatser.
 • Följa upp det nya kursvärderingsverktyget.
 • Skapa institutionsgemensamma blanketter för hela IMS. 
 • Fortsätta skapa stöd för möten och lärande mellan studenter och alumner. 
 • Fortsätta sprida Film- och MKV-praktikkursernas erfarenheter. 
 • Utveckla och stödja UT-resande studentutbyten. 


Åtgärder

 • Fortsatt integrering av enheterna genom gemensamma rutiner och arbetssätt med särskilt fokus på Modevetenskaps flytt till Garnisonen.
 • Studentexpeditionerna samarbetar kring schemaläggning och användandet av Athena i dialog med lärare och studierektor. 
 • Vidareutveckla lokala rutiner för att hantera den centrala tentamensadministrationen. 
 • Fortsätta arbetet med arkivering av digitala och fysiska dokument. Digitalisera vissa tentor, uppsatser och andra dokument som idag bara finns på papper.
 • Ta del av kursrapporterna och analysen av kursvärderingarna i syfte att fånga upp studenters studiesituation.
 • Se över blanketter för studieuppehåll.
 • Delta i det centrala mentorsprogrammet 2022/2023.
 • Försöka få in relevanta alumner som gästföreläsare i olika kurser. 
 • Genomföra intervjuer med film- och mkv-praktikanter som publiceras på alumn och utbildningssidorna.
 • Information till alla studenter och stöd för ansökan UT. 
 • Använda studenter som varit på utbyte i information och marknadsföring. 


IT och vaktmästeri


Mål            

 • Gemensamma lösningar inom IT.
 • Flytt av modevetenskap från Filmhuset till Garnisonen.
 • Säkerställa gott skalskydd.

Åtgärder

 • Enhetlig datormiljö för kontor och arbetsrum.
 • Tillsammans med institutionsledningen planera och genomföra flytten av modevetenskap så att behovet av IT-support och arbetsrum och undervisningslokaler tillgodoses.
 • Fortsatt arbete med att uppdatera larm/dörrkoder.

 

Ekonomi och personal


Mål    

 • Implementering av universitetets nya ekonomisystem och ekonomimodell i institutionens arbetsflöde.
 • Få tydligare överblick av personalresurser inom utbildningarna för att kunna göra bättre budgetering och planering.


Åtgärder

 • Strukturera de interna processerna för implementering av nytt system och ekonomimodell. Tydligare deadlines för underlag inför budgetarbetet.
 • Inventera den befintliga bemanningen på utbildningarna.

 

Kommunikation


Mål

 • Producera filmer för studentrekrytering till utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. 
 • Berätta om institutionens miljökurser i vår utbildningskommunikation. 
 • Fortsatt uppbyggnad av nya forskningssidor.
 • Stödja miljögruppens kommunikationsaktiviteter som riktar sig till våra forskare, och bidra till att uppfylla miljöhandlingsplanens mål om minskat antal tjänsteresor. 


Åtgärder

 • Se över resurser för att kunna genomföra produktion i egen regi.
 • Lyfta fram våra kurser inom miljö och hållbarhet på webben.
 • Förenkla inlämningsprocess av underlag till forskningssidor. Fortsatt migrering. 
 • Visa hur digitala möteslösningar (digitala resfria möten) kan utgöra ett alternativ till fysiska möten som medför tjänsteresor.


Bibliotek


Mål 

 • Synliggöra den forskning som bedrivs på JMK. 
 • Upprätthålla samlingarnas aktualitet.
 • Förbättra de befintliga samlingarnas fysiska skick.


Åtgärder 

 • Vidareutveckla arbetet med bokreleaser, författarsamtal etc. Upprätta en särskild utställningsdel för material författat av JMK-anställda.
 • Inventera samlingarna och flytta vid behov material till magasinet. Arbeta med omvärldsbevakning och köp in nya relevanta titlar.
 • Arbeta med bokvårdande insatser. Gallra material som inte kan lagas.
På denna sida