Organisation

Institutionen för mediestudier består av tre enheter - JMK, Filmvetenskapen och Modevetenskapen. Och verksamheten omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap.

Institutionen består av tre enheter:

  1. JMK
  2. Filmvetenskapen
  3. Modevetenskapen
Om oss
 

Institutionsledning

En ny institutionsledning tillträdde i januari 2021. Professor Anja Hirdman och professor Marina Dahlquist har av rektor utsetts till prefekt respektive ställföreträdande prefekt vid Institutionen för mediestudier för de kommande tre åren (1 januari 2021 - 31 december 2023). Peter Erell fortsätter som administrativ chef och ingår i institutionens ledning sedan förra året.

Hirdman, Dahlquist och Erell Foto: A. Landin, L. Dahlquist Mörkenstam och Stockholms universitet
Institutionens nya ledning består sedan januari 2021 av prefekt Anja Hirdman, stf. prefekt Marina Dahlquist och administrativ chef Peter Erell. Foto: Anna Karin Landin, Lo Dahlquist Mörkenstam och Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter: Så kontaktar du ledningen

 

Så ser vår teknisk-administrativa organisation ut

Institutionens verksamhet är förlagd till två olika byggnader, Garnisonen och Filmhuset. JMK, Modevetenskapen och huvuddelen av administrationen är förlagd till den förstnämnda byggnaden medan Filmvetenskapen är inhyst i den sistnämnda. Den teknisk-administrativa personalstyrkan stöder kärnverksamheten dels på ett övergripande institutionsgemensamt plan, dels i dessa två fastigheter. På vår kontaktsida kan du se hur den teknisk-administrativa personalens arbete är organiserat.

Så ser vår teknisk-administrativa organisation ut

Den teknisk-administrativa personalstyrkan stöder kärnverksamheten Foto: Helder Almeida © Mostphotos
Den teknisk-administrativa personalstyrkan stöder kärnverksamheten. På denna sida får du mer information om hur den är organiserad. Foto: Helder Almeida © Mostphotos
 

Här listar vi institutionens styrdokument som huvudsakligen består av policyer och planer, bland annat: 

  • Arbetsmiljöpolicy och lika villkorspolicy
  • Besluts- och delegationsordning
  • Miljöhandlingsplan
  • Resepolicyer
  • Studieadministrativ kalender (årscykel)
  • Verksamhetsplan

Styrdokument vid Stockholms universitet - Regelboken

 

 

Delegationsordning

Institutionsstyrelsen vid Institutionen för mediestudier beslutar att delegera följande beslut ur Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (Dnr. SU FV-1.2.3-1543-14):
 

3 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

3.2 TILLTRÄDESREGLER

3.2.3 Beslutande om fördelningen av platser mellan betygs- och provgrupp vid urval till program 
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.2.7 Beslutande om undantag från krav på särskild behörighet vid antagning till kurs eller program
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor

3.3 DIMENSIONERING
3.3.1 Fastställande av antal platser på kurs/program
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.3.2 Fastställande av antalet studenter som skall antas till program 
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.3.3 Beslutande om ev. antagning till senare del av program
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor


3.4 UTBILDNINGSPLANER, KURSPLANER, M.M.
 

3.4.9 Fastställande av kurslitteratur för kurs eller delkurs 
Delegation från Fakultetsnämnden
 

Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor


3.7 DIVERSE FRÅGOR

3.7.5 Medgivande av rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll 
Delegation från Fakultetsnämnden 
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor

3.7.6 Beslutande om tillgodoräknande 
Delegation från Fakultetsnämnden
Anmärkning: Efter anhållan från student
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor
 

4 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ


4.1.7 Beslut om byte till senaste fastställd allmän studieplan 
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor

4.1.14 Fastställande av institutionens antagningsordning för utbildningen på forskarnivå 
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

4.2.8 Beslutande om tillgodoräknande 
Delegation från Fakultetsnämnden 
Anmärkning: Efter anhållan från doktorand
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor

4.3.1 Utseende av huvudhandledare och handledare 
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

4.3.2 Beslutande om handledarbyte 
Delegation från Fakultetsnämnden 
Anmärkning: På begäran av doktorand 
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

(senast uppdaterad: 2017-05-03)
 

IMS Besluts- och delegationsordning (pdf) (47 Kb)

Humanistiska fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning (fr.o.m. 2021-01-01)

 

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Kvinna försvarar sig mot sexuella trakasserier från sin chef. Foto: Andrey Popov © Mostphotos
Om utredningen kommer fram till att trakasserier förekommit har prefekt eller motsvarande chef, ansvar för att se till att trakasserierna upphör. Foto: Andrey Popov © Mostphotos
 

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

 
Liten pojke återvinner glasflaska med sin pappas hjälp. Foto: Angel Nieto © Mostphotos
Institutionens miljöhandlingsplan har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga. Foto: Angel Nieto © Mostphotos

 

Institutionens miljöhandlingsplan

 

 
Kvinna med mobiltelefon på tågperrong. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos
För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt som möjligt ersättas med digitala mötesformer, skriver universitetet i sin policy för möten och resor. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos

Om inga särskilda skäl finns ska annat färdmedel än flyg, exempelvis tåg och båt, användas för resor som är kortare än 700 kilometer.

Institutionens rekommenderade resepolicy
Universitetets policy för möten och resor (Medarbetarwebben)

 

Här hittar du en studieadministrativ kalender som omfattar SISU, NyA, Ladok och VFU.

Studieadministrativ kalender (årscykel)

 
Omslagssida till institutionens verksamhetsplan. Grafik: Stockholms universitet © 2021
Verksamhetsplan Grafik: Stockholms universitet © 2021

Det huvudsakliga syftet med verksamhetsplanen för Institutionen för mediestudier, IMS, är att utgöra ett instrument för utveckling och förändring.
 

Verksamhetsplan

 

Kontakt

 

 

På denna sida