Organisation

Institutionen för mediestudier består av tre enheter - JMK, Filmvetenskapen och Modevetenskapen. Och verksamheten omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap.

Institutionen består av tre enheter:

  1. JMK
  2. Filmvetenskapen
  3. Modevetenskapen
Om oss
 

Institutionsledning

En ny institutionsledning tillträdde i januari 2024. Tore West, professor i pedagogik och didaktik, och Anna Sofia Rossholm, docent i filmvetenskap, har utsetts till prefekt respektive ställföreträdande prefekt vid Institutionen för mediestudier. Peter Erell fortsätter som administrativ chef och ingår i institutionens ledning.

Tore West, Anna Sofia Rossholm och Peter Erell Foto: Clément Morin, Svante Emanuelli och privat bild
Sedan januari 2024 leds Institutionen för mediestudier av Tore West, prefekt, Anna Sofia Rossholm, ställföreträdande prefekt, och Peter Erell, administrativ chef. Foto: Clément Morin © 2016, Svante Emanuelli © 2023 samt privat bild.
 

Kontaktuppgifter: Så kontaktar du ledningen

 

Institutionen för mediestudier bildades den 1 januari 2012 som en sammanslagning av tre institutioner: Filmvetenskap, Modevetenskap samt Journalistik, medier och kommunikation (JMK). Antalet anställda är cirka 75 och utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

Det kollegiala och delegerade beslutsfattandet som är basen för Stockholms universitets utgår från att alla medarbetare har en grundläggande kännedom om regelverk, ekonomisk tilldelning och myndighetsutövning.
 

Organisationsplan för institutionens olika arbetsgrupper och råd (205 Kb)

 

Institutionens verksamhet är förlagd till två olika byggnader, Garnisonen och Filmhuset. JMK, Modevetenskapen och huvuddelen av administrationen är förlagd till den förstnämnda byggnaden medan Filmvetenskapen är inhyst i den sistnämnda. Den teknisk-administrativa personalstyrkan stöder kärnverksamheten dels på ett övergripande institutionsgemensamt plan, dels i dessa två fastigheter. På vår kontaktsida kan du se hur den teknisk-administrativa personalens arbete är organiserat.

Så ser vår teknisk-administrativa organisation ut

Den teknisk-administrativa personalstyrkan stöder kärnverksamheten Foto: Helder Almeida © Mostphotos
Den teknisk-administrativa personalstyrkan stöder kärnverksamheten. Foto: Helder Almeida © Mostphotos
 

Här listar vi institutionens styrdokument som huvudsakligen består av policyer och planer, bland annat: 

  • Arbetsmiljöpolicy och lika villkorspolicy
  • Besluts- och delegationsordning
  • Miljöhandlingsplan
  • Resepolicyer
  • Studieadministrativ kalender (årscykel)
  • Verksamhetsplan

Styrdokument vid Stockholms universitet - Regelboken

 

 

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Kvinna försvarar sig mot sexuella trakasserier från sin chef. Foto: Andrey Popov © Mostphotos
Om utredningen kommer fram till att trakasserier förekommit har prefekt eller motsvarande chef, ansvar för att se till att trakasserierna upphör. Foto: Andrey Popov © Mostphotos
 

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

 

BESLUTAD. Antagen av institutionsstyrelsen: 7 september 2022 
UPPDATERAD. Senast uppdaterad och justerad: 4 oktober 2022


Delegationsordning

Institutionsstyrelsen vid Institutionen för mediestudier beslutar att delegera följande beslut ur Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (Dnr. SU FV-3094-22):
 

3 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 


3.2 TILLTRÄDESREGLER

3.2.3 Besluta om fördelningen av platser mellan betygs- och provgrupp vid urval till program
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.3 DIMENSIONERING
3.3.1 Fastställa kursutbud
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.3.2 Fastställa antal platser på kurs/program
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.3.3 Fastställa antalet studenter som skall antas till program
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.3.4 Besluta om antagning till senare del av utbildningsprogram för studenter som läst delar av ett program alternativt fristående kurser vid Stockholms universitet eller annat lärosäte eller som efter validering av reell kompetens bedömts tillgodogjort sig motsvarande
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till ämnesstudierektor


3.4 UTBILDNINGSPLANER, KURSPLANER, M.M.
 

3.4.9 Besluta om fastställande av kursplan efter mindre revideringar 
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

3.4.20 Fastställa kurslitteratur 
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till ämnesstudierektor


3.6 DIVERSE FRÅGOR

3.6.5 Medge rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll 
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till ämnesstudierektor

3.6.7 Besluta om tillgodoräknande
Delegation från Fakultetsnämnden
Anmärkning: Efter anhållan från student
Institutionsstyrelsen delegerar till ämnesstudierektor
 

4 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ


4.1.7 Besluta om byte från äldre till gällande allmän studieplan
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor

4.1.10 Fastställa individuella studieplaner efter uppföljning
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

4.1.12 Fastställa institutionens lokala antagningsordning för utbildning på forskarnivå
Delegation från Fakultetsnämnden Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

4.3.11 Besluta om tillgodoräknande
Delegation från Fakultetsnämnden
Anmärkning: Efter anhållan från doktorand Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor


4.4.1 Utse huvudhandledare och handledare Delegation från Fakultetsnämnden Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

4.4.2 Besluta om handledarbyte
Delegation från Fakultetsnämnden
Anmärkning: På begäran av doktorand Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt

4.6.10 Utse examinator för kurser i utbildningen på forskarnivå
Delegation från Fakultetsnämnden
Institutionsstyrelsen delegerar till studierektor
 

IMS Besluts- och delegationsordning (44 Kb)  (beslut Inst.styrelsen 7 sept. 2022, uppdaterad 4 okt. 2022)

Humanistiska fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning (giltig fr.o.m 2022-10-01)

 
Liten pojke återvinner glasflaska med sin pappas hjälp. Foto: Angel Nieto © Mostphotos
Institutionens miljöhandlingsplan har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga. Foto: Angel Nieto © Mostphotos

 

Institutionens miljöhandlingsplan

 

 
Kvinna med mobiltelefon på tågperrong. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos
För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt som möjligt ersättas med digitala mötesformer, skriver universitetet i sin policy för möten och resor. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos

Om inga särskilda skäl finns ska annat färdmedel än flyg, exempelvis tåg och båt, användas för resor som är kortare än 700 kilometer.

Institutionens rekommenderade resepolicy
Universitetets policy för möten och resor (Medarbetarwebben)

 

Här hittar du en studieadministrativ kalender som omfattar SISU, NyA, Ladok och VFU.

Studieadministrativ kalender (årscykel)

 
Omslagssida till institutionens verksamhetsplan. Grafik: Stockholms universitet © 2021
Verksamhetsplan Grafik: Stockholms universitet © 2021

Det huvudsakliga syftet med verksamhetsplanen för Institutionen för mediestudier, IMS, är att utgöra ett instrument för utveckling och förändring.
 

Verksamhetsplan

 

Kontakt

 

 

På denna sida