Planerad undervisning 2021

Här hittar du planerad undervisning för kurser vårterminen 2021, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examination ska genomföras
Glaciärer och högalpin miljö (GE5003) Kursen ges helt på campus / i fält och kommer att ges 2021 under förutsättning att restriktioner p.g.a. pandemin lättas. Kursen behöver ställas in om Corona gör att fältdelen inte är möjlig. Fältkursen kan ej ges på distans. Kursen behöver ställas in om Corona gör att fältdelen inte är möjlig. Fältkursen kan ej ges på distans.
Svenska landskap (GE5035) Mixad undervisning.  Graden av distansmoment beror på hur eventuella restriktioner ser ut i augusti. Exkursion kommer att ges, om möjligt. Om det inte går, ersätts exkursion av distansundervisning. Om restriktioner kvarstår i augusti måste examination ske på distans.
Tellus III - Naturgeografi (GE4024) Kursen kan endast kan ges i fält år 2021 under förutsättning att restriktioner p.g.a. pandemin lättas. Om restriktionerna inte lättas inför sommaren 2021 kommer kursen att ersättas med distansuppgifter.  All obligatorisk undervisning kommer att ske I fält om situationen tillåter. Ersättningsuppgifter kommer att erbjudas till de studenter som inte har möjlighet att deltaga. Alternativt kommer all undervisning att ske på distans. Examination sker i fält, alternativt på distans.
Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examination ska genomföras
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi (GE5030) Helt på distans. Kursen genomförs som ett individuellt projekt med informationsinhämtning och bearbetning av nedladdningsbara digitala data. Examinationen sker via indivuellt skriven vetenskaplig rapport.
Kartografi och kartframställning (GE3001) Helt på distans. All obligatorisk undervisning sker på distans. All examination sker på distans.
Kvartärgeologi (GE4026) Mixad undervisning. All stort sett all obligatorisk undervisning sker på distans. Enstaka obligatoriska inslag med fältundervisning kan förekomma om situationen tillåter, men för dessa kommer även distansalternativ att erbjudas. All examination sker på distans.
Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examination ska genomföras
Applied Aerial Photographic Techniques for Landscape analysis (GE7082) The course is planned for a mix between distance tuition and teaching on campus. Certain excersises will take place on campus in smaller groups, if possible. Examination on campus, if possible.
Climate Model Simulations (GE7077) The course is planned for distance tuition. Distance tuition. Home examination.
International Environmental Management (GE7084) The course is mainly planned for distance tuition with possibly a few on-campus activities. Most compulsary activities will be through distance tuition. A few seminars may be held on campus, if possible. Home examination.
Land-Water Risk Assessment and Management Methods (GE8031) The course is mainly planned for distance tuition. We will meet in the University for an EIA workshop of two days. I can sort the students in different rooms so do not go over the limit of 8 people per room. All compulsory teaching is planned to be given in distance tuition mode, while non-compulsory activities may occur on campus. In distance me and TAs will give lectures and computer labs.  Home examination.
Paleoglaciology (GE7053) From March 15: The course is planned for distance tuition, except for an excursion in August (if possible). From March 15: All compulsory parts of the course is planned to take place via distance tuition. Some voluntary elements may occur on campus as well as a voluntary excursion to Idre by rental car with shared accommodation at a mountain lodge. Home examination.
Project in Landscape Ecology (GE8030) Distance tuition including own field activity. Distance tuition. Home examination.
Quaternary Sedimentology (GE7058) The course is planned for a mix between distance tuition and teaching on campus. Some comulsory parts of the course are planned to take place on campus, including one day in the laboratory and one excersise. We also plan for 5 field days in Småland. Home examination.
Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examination ska genomföras
Geografi II (GE4001) Kursen planeras att genomföras delvis på distans. Viss obligatorisk undervisning planeras ske på campus, speciellt följande moment: Muntliga presentationer av projektarbeten. För kursen planeras (än så länge) exkursion till Gotland 13-16 april, möjligen senare genom att ändra ordningen på delkurser, vilket inte innebär avsteg från kursplanerna. Förhoppningen är att restriktionerna då ska medge busstransport och boende i campingstugor. Studenter kan närvara fysiskt på campus i genomsnitt 1-2 gånger per vecka. Varje delkurs examineras för sig. Examination sker i form av inlämningsuppgifter kopplade till litteraturseminarier och övningar, i några fall i form av hemtentor och projektpresentationer, de sistnämnda är i vissa fall schemalagda på campus i coronaanpassade grupper.
Geografi IIL med ämnesdidaktik (GE4017) Kursen planeras att genomföras delvis på distans. Viss obligatorisk undervisning planeras ske på campus, speciellt följande moment: Muntliga presentationer av projektarbeten. För kursen planeras (än så länge) exkursion till Gotland 13-16 april, möjligen senare genom att ändra ordningen på delkurser, vilket inte innebär avsteg från kursplanerna. Förhoppningen är att restriktionerna då ska medge busstransport och boende i campingstugor. Studenter kan närvara fysiskt på campus i genomsnitt 1-2 gånger per vecka. Varje delkurs examineras för sig. Examination sker i form av inlämningsuppgifter kopplade till litteraturseminarier och övningar, i några fall i form av hemtentor och projektpresentationer, de sistnämnda är i vissa fall schemalagda på campus i coronaanpassade grupper.
Geografi IIIL med ämnesdidaktik (GE5026) Kursen planeras att genomföras delvis på distans.  För kursen planeras en tredagars exkursion till Norrköping i mitten av mars. Medges inte detta sker motsvarande undervisning gruppvis i Stockholmsområdet. Studenter kan närvara fysiskt på campus i genomsnitt 1-2 gånger per vecka. Varje delkurs examineras för sig. Examination sker i form av inlämningsuppgifter kopplade till litteraturseminarier och övningar, i några fall i form av hemtentor och projektpresentationer, de sistnämnda är i vissa fall schemalagda på campus i coronaanpassade grupper.
Miljövård för biogeovetare (GE5037) Kursen planeras att genomföras helt på distans. All obligatorisk undervisning planeras ske på distans. Tidigare terminers studiebesök ersätts av digital aktivitet. Examination planeras ske på distans i form av hemtentamen.
Miljövård och miljöarbete (GE2012) Kursen planeras att genomföras huvudsakligen på distans. Viss obligatorisk undervisning planeras ske på campus (momentet kartanalysövning), där studenterna delas upp i mindre coronaanpassade grupper för att den ska kunna genomföras med social distansering enligt FMH:s och SU:s rekommendationer. Om det inte är möjligt att genomföra momentet säkert, så kommer det att utgå. Exkursionen kommer att ersättas av zoompresentationer med representanter för de verksamheter som vi vanligtvis besöker. Fältundervisningen flyttas från Färnebofjärdens nationalpark till ett frivilligt besök i Tyresta nationalpark, dit studenterna har möjlighet att ta sig med allmänna transportmedel eller cykel/bil. Besöket planeras ske utanför rusningstrafiken. Examinationen planeras ske både på distans, i form av hemtentamen och projektredovisningar via zoom, samt (om möjligt) i form av salstentor på campus. Om salstentor inte kan ges i enlighet med gällande rekommendationer, så sker examinationen i form av hemtentamina.
Naturgeografiskt projektarbete (GE4028) Kursen planeras att genomföras delvis på distans. En central del av kursen är en veckas obligatorisk exkursion till ett icke-nedisat område vid Medelhavet (NEO). Exkursionen planeras att genomföras. Exkursionen kan genomföras corona-säkert med boende i enkelrum och fysisk distansering i allmänna utrymmen på fältstationen. Föreläsningar och obligatoriska övningar kan genomföras på distans. Examination planeras ske på distans i form av hemtentamen.
Naturgeografiskt projektarbete (GE4028) Kursen planeras att genomföras helt på distans. All obligatorisk undervisning planeras ske på distans, dock kan frivilliga campus-inslag förekomma.  Examination planeras ske på distans i form av hemtentamen och inlämningsuppgifter. Därtill krävs närvaro vid ett flertal datorövningar som sker på distans.
Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examination ska genomföras
Advanced Remote Sensing (GE8028) The course is partially planned for campus teaching. All compulsory teaching is planned to be given in distance tuition mode, while non-compulsory activities may occur on campus. Examination is planned in the form of home examination.
Advanced Hydrology (GE8032) The course is mainly planned for distance teaching. Certain compulsory teaching is planned to be given on campus: For Module 1, the students need to have access to the lab computers in U30 or U32, the remote sensing software used are too heavy for distance learning and cannot be operated from the student’s personal computers. However, we will comply with guidelines to not allow more than eight persons per room, including TA and teacher. Other modules can be down with distance tuition. Examination is planned in the form of home examination.
Advanced Hydrogeology (GE8033) The course is mainly planned for distance teaching.The course is mainly planned for distance teaching. Certain compulsory teaching is planned to be given on campus: labs, approx. one or two occasions. Some non-compulsory on-campus activities may also occur. Examination is planned in the form of home exercises, seminar assignments with remote attendance, and project work as written reports and remote presentations.
Environmental Management in Planning (GE7083) The course is mainly planned for distance teaching. Certain compulsory teaching is planned to be given on campus or in the field: [if it is still possible at the time, we will have a study visit to the Stockholm Royal Seaport. All lectures and seminars will be distance-based tuition.] Examination is planned in the form of home exam and written report on group work. 
Glaciology (GE7052) The course is entirely planned for distance teaching. All compulsory teaching is planned to be given in distance tuition mode, while non-compulsory activities may occur on campus. Examination is planned in the form of home examination.
Permafrost - Interactions with Ecosystems and Hydrology (GE7051) The course is entirely planned for distance teaching. All compulsory teaching is planned to be given in distance tuition mode, while non-compulsory activities may occur on campus. Examination is planned in the form of home examination [exercise reports and seminar assignments].
Quaternary Climate and Environmental Reconstructions (GE7076) The course is partially planned for campus teaching. Certain compulsory teaching is planned to be given on campus: [1 day of core lithostratigraphy lab (week 4), 4 days of dendroclimatology lab (week 5), 4 days of plant macrofossil lab (week 6), 4 days of pollen analysis lab (week 7) and 4 days of diatom analysis lab (week 8). All lab activities will take place in small groups in rooms where social distancing can be kept (1.5 m).] Examination is planned in the form of home examination, and written reports.

Kontakt

Chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå
På denna sida