Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Institutionen för pedagogik och didaktik och är ett komplement till Stockholms universitets Medarbetarwebb.

Medarbetarwebb

Besök gärna regelbundet universitetets medarbetarwebb för att hålla koll på när interna utbildningar, kurser och föreläsningar inom olika områden ges och övrig information om universitetet som kan vara relevant att känna till:

Stockholms universitets medarbetarwebb

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Inloggning till universitetets webbmejl – ebox.su.se

IT-support, felanmälan och driftinformation

För IT-support gå till Serviceportalen. Där hittar du svar på vanliga frågor och formulär för frågor och felanmälan:

Serviceportalen

Så kontaktar du IT-avdelningens Helpdesk (+46 (0)8-16 1999)

Driftinformation

DAGENS SCHEMA

 

IPD:s Intranät

IPD använder sig av verktyget Confluence som intranät. Du loggar in på intranätet (Confluence) med ditt SU-konto. Det är för närvarande endast möjligt att nå Confluence från SU eller via VPN.

IPD Intranät

IA nytt inrapporteringssystem – ersätter tidigare SAMIR

IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) är ett digitalt verktyg som ska användas vid rapportering och hantering av tillbud, olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom, miljö och egendom/säkerhet inom hela universitetet.

Läs mer på Medarbetarwebben

 

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy 

Stockholms universitet ska erbjuda goda villkor och möjligheter för medarbetare och studenter. Arbets- och studiemiljön ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. Alla ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt och på Stockholms universitet råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet ska ha ett förebyggande fokus och alla medarbetare och studenter ska gemensamt ta ansvar för universitetets strävan att ständigt förbättra arbets- och studiemiljön. Vi utgör varandras arbetsmiljö och alla medarbetare och studenter ansvarar för att aktivt bidra till en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Organisering av arbetsmiljöarbete vid IPD

Vid institutionen finns en lokal grupp för arbetsmiljö och lika villkor (GALV). Gruppen har som ansvar att ta fram en arbetsmiljö- och lika villkorsplan i vilken olika aktiva åtgärder för att främja god arbetsmiljö och lika villkor finns specificerade med tidpunkt och vem som är ansvarig. 

Gruppen består av följande representanter:
Matilda Wiklund, samordningsansvarig och kontaktperson
Mikael Persson (representant lärare/forskare)
Christine Bendixen (representant lärare/forskare)
Karin Gunnarsson (representant lärare/forskare)
Suzanne Kriström (TA-representant)
Per Jacoby (TA-representant)
Doktorandrepresentant (vakant)
Hanna Moraddana, Juno Krant (studentrepresentanter)

Arbetsmiljö- och likavillkorsplan (147 Kb)

Läs mer om arbetsmiljö och lika villkor för SU-anställda på Medarbetarwebben

Arbetsmiljöombud

Christina Edelbring 
Clara Fagerlind
Josefine Krigh 
Suzanne Kriström 
Eric Larsson 

(minst ett AMO deltar på institutionens GALV-möten)

IA systemet – rapportera en incident

Rapportera incidenter, det vill säga händelser som påverkar säkerheten för människor, egendom och miljön:

Rapportera händelse via IA-systemet


Trakasserier och kränkande särbehandling

Handläggningsordning vid påtalade trakasserier och kränkande särbehandling av anställd

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en enskild persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är uppträdanden av sexuell natur som kränker en persons värdighet.

Kränkande särbehandling/mobbning är återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot en enskild person men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är den person som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, även om personen ibland måste klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som kränkande.

Om du upplever att du blir utsatt för diskriminering eller trakasserier gör du så här:

  • Informera den som utsätter dig för trakasserier och eller kränkande särbehandling att du upplever dig kränkt och att du vill att beteendet upphör. Alternativt kan du be någon som du har förtroende för att prata med den du känner dig trakasserad eller kränkt av.
  • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du kände.
  • Berätta om vad som hänt för någon som du har förtroende för.
  • Informera din prefekt, någon annan chef eller Personalavdelningen så fort som möjligt.

Vill du ha stöd i kontakten med prefekten kan du även prata med din fackliga organisation, institutionens lokala arbetsmiljö-/skyddsombudet eller något av huvudskyddsombuden.

Vad händer sedan?

Prefekt utreder omständigheterna kring ditt ärende. I förekommande fall vidtar prefekten åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Universitetets personalavdelning kan kopplas in för att sätta igång en utredning, under förutsättning att prefekten anser att en sådan kan fungera som stöd.

Institutionen försäkrar sig sedan om att det kränkande beteendet upphört genom en långsiktig uppföljning. Om du är missnöjd med utredningsarbetet eller universitetets ställningstagande kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO.

 

Ekonomi och personal

Här hittar du institutionsspecifika blanketter inom ekonomi. Blanketter som är gemensamma för Stockholms universitet hittar du i Blankettarkivet SU.

Beställningsblankett (95 Kb)  OBS! Ladda ner blanketten till dator och därefter mailas beställningen till studierektor/projektledare/ansvarig chef för digital signatur som i sin tur mejlar den vidare till inkop@edu.su.se.

Ansökan om medel för kompetensutveckling, resor och konferenser

Ansökan om medel för lärare/forskare (1016 Kb)

Ansökan om medel för TA (577 Kb)

Application for Funding / Teacher Researcher (608 Kb)

Ansökan om medel doktorander/Application for funding PhD students (432 Kb)

Kursadministration

Blanketter för ansökan om studieuppehåll, tillgodoräknande mm. Checklistor för lärare och administratörer.

Ansökan om tillgodoräknande (129 Kb)

Ansökan om studieuppehåll (317 Kb)

Anmälan om studieavbrott (326 Kb)

Checklistor

Checklista kursansvarig (23 Kb)

Checklista lärare (19 Kb)

Checklista utbildningsadministratör (208 Kb)

Mallar för Studiehandledning och Litteraturlista

Mall - Studiehandledning (uppdaterad 210520) (167 Kb)

Mall - Litteraturlista (uppdaterad 210520) (159 Kb)

Brevmall för IPD

Brevmall svenska (287 Kb)

Brevmall engelska (362 Kb)

Blanketter och mallar SU

Blanketter och mallar SU

 

Meriteringsgruppen 

Meriteringsgruppen ger råd och stöd till lektorer inför docent- och professorsansökningar. Gruppen består av professorer som sitter på treåriga mandat. 

Docentansökan

Gruppens uppdrag är att ge stöd till prefekt om en ansökan ska gå vidare till docenturnämnden. I arbetet ingår mer precist att:

  1. Informera om vad som gäller för att bli antagen till docent.
  2. Ge stöd och råd till den som står i begrepp att gå in med sin docentansökan.
  3. Bedöma ansökan i förhållande till de kriterier som är utarbetade av samhällsvetenskapliga. fakulteten samt den mall som gäller för docentansökningar.
  4. Ge synpunkter och förslag till fortsatt utveckling av ansökan.
  5. Ge klartecken till prefekt att gruppen står bakom att ansökan skickas vidare till docenturnämnden.
  6. Ge förslag på och tillfråga sakkunniga. 

Om du funderar på att ansöka om att bli antagen till docent, följ de riktlinjer som finns på fakultetens hemsida.

Ansökan om befordran till docent

Har du några frågor är du välkommen att kontakta gruppen.

Meriteringsgruppen tar emot ansökningar löpande under året.

Ansökan skickas via e-post till ordförande: stefan.lund@edu.su.se

 

E-faktura via PEPPOL

I första hand vill vi att du skickar e-fakturor via PEPPOL-nätverk.
Uppgifter om Stockholms universitet:
PEPPOL-ID    0007:2021003062

E-faktura via universitetets leverantörsportal

Har du inte systemstöd för att skicka e-fakturor erbjuder Stockholms universitet en kostnadsfri anslutning till Raindance Leverantörsportal.

Här kan du skapa och skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt.

E-posta: fakturaservice@su.se för att erhålla en inbjudan till portalen, ange till vilken mailadress vår inbjudan ska skickas.

Referenser till e-faktura

Saknas ordernummer, ska institutionens/avdelningens referensnummer anges: 306000

Fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet

Stockholms universitet tar endast emot e-fakturor för att effektivisera fakturahanteringsprocess enligt lag (2018:1277).

Hänvisa leverantörerna till fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet på: www.su.se/fakturainformation

Skicka pappersfaktura – undantagsfall

Pappersfaktura är även efter den 1 april 2019 tillåten i några undantagsfall. Detta kan exempelvis vara om användandet av e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller om fakturan inte avser ett inköp utan en icke upphandlingsbar avgift.

För svenska leverantörer

I dessa fall ska pappersfaktura skickas till denna adress:
Stockholms universitet 
C8201
190 87 Rosersberg
Referens: 306000

För utländska leverantörer gäller följande adress

Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Att: beställarens namn
106 91 Stockholm

Referens: 306000

 

Har du IT-relaterade problem, kontakta i första hand SU Helpdesk eller ring direktnummer 1999.

Serviceportalen

För att få tillgång till program, SU-Word-mallar med mera, kan du själv ladda ner det till din arbetsdator, via appen Software Center som finns på din dator. Du måste vara inloggad med ditt SU-inlogg och uppkopplad på arbetsplatsen eller via VPN för att få tillgång till Software Center. Om du vill ha ytterligare programvara utöver basutbud måste beställningen godkännas av din närmaste chef och beställning göras av DSA-ansvarig.

 

Servicegruppen har möte en gång i veckan och går då igenom inkomna ärenden. Servicegruppen har hand om lokaler, kontorsmaterial, teknisk utrustning (hård-, mjukvara), telefoner, larm/säkerhet, nycklar/passerkort, post, SUKAT, Universitetskonto.

Har du ett brådskande ärende bör du skriva ”Brådskande” i ämnesraden, men det går också bra att kontakta någon av ovanstående personer beroende på vilket ärende du har.

I servicegruppen ingår:  

David Stone (vaktmästare)
Eva Olsson (institutionssekreterare)
Hans Rosenberg (administrativ chef)

E-post Servicegruppen: service@edu.su.se

Datorrelaterade problem hänvisas till Serviceportalen (IT-avdelningen). 

Vid brådskande ärende (exempelvis om datorn ej fungerar), ring på anknytning: 1999 (helpdesk) för att få hjälp.

För inköp och beställningar se: Inköp och beställning

Felanmälan lokaler

Akuta ärenden (hissar, vatten, värme, el)
Kontakta i första hand David Stone, tfn: 16 31 41, e-post: david.stone@edu.su.se

I andra hand Claudia Hakanen, tfn: 16 37 64, e-post: claudia.hakanen@edu.su.se

I tredje hand Eva Olsson, tfn: 16 10 89, e-post: eva.olsson@edu.su.se

Mindre akuta ärenden mailar du till Servicegruppen: service@edu.su.se

Larm

Från den 1 januari 2017 har hela SU:s campusområde bevakning av Tempest Security.

Frescativägen 54 är larmad på kvällar och helger. För att undvika att larmet sätts igång måste du den tid då dörrarna är larmade använda ditt passerkort + kod. Observera att du inte får låta ytter- eller innerdörrarna stå öppna mer än en minut, därefter går larmet igång.

Innerdörrar avser här de glasdörrar som finns mellan korridorerna och trapphusen. När larmet är på kommer du ut men inte in utan passerkort.

Ordinarie öppettider vardagar
Ytterdörrar är öppna: 07.30 – 16.30
Innerdörrar är öppna: 06.30 – 21.30

Öppettider vid helgundervisning
Vid helgundervisning måste särskilda öppettider beställas genom Servicegruppen i god tid innan på e-post: service@edu.su.se

Larma av

Om larmet går igång dagtid, kontaktar du David Stone som sitter på plan 4 rum: 1418.

OBS! Stanna kvar tills väktare kommer!

Incidentrapportering/tillbud/polisanmälan

För att kunna förebygga brott och arbeta strategiskt kring säkerhetsfrågor samt undvika skador/olyckor är det viktigt att samtliga som vistas i universitetets lokaler rapporterar tillbud, arbetsskador, polisanmälan till universitetets incidentrapportering SAMIR.

Kontorsmaterial

Finns i rum 2559 (plan 5) korridor 2.

Saknas något i förrådet skickar du en beställning till Servicegruppen: service@edu.su.se

Kontaktperson: David Stone

Nycklar/passerkort

Nycklar och passerkort erhålls genom Servicegruppen som du även kontaktar i god tid när anställningen upphör.

Kontaktperson: David Stone

Parkering

Närmaste parkeringsplatser finns på ”Norra parkeringen” (korsningen Frescativägen/Bergiusvägen), som även är till för besökare till Naturhistoriska riksmuseet.

Särskild parkeringsplats för funktionshindrade finns utanför Frescativägen 50, den östra gaveln av byggnaden och då kommer du in på plan 2 i huset.

Post

Personalens postfack för inkommande post finns i kopierings- rummen på varje våningsplan.

Ankomst-/avgångstid för post är ca 9.00 och ca 14.00.

För att inkommande paket och rekbrev skall komma fram till institutionen måste dessa vara rätt adresserade:
Stockholms universitet
(ditt namn)
Institutionen för pedagogik och didaktik
Frescativägen 54 plan 4
114 18 Stockholm

Din utgående post lämnar du själv i rum 1418, där det finns lådor för både utgående extern- och intern post (inom SU).

Utgående paket/bud
Om försändelsen väger över 2 kg räknas det som paket och behöver en särskild hantering.
Kontaktperson: David Stone

SUKAT

SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Alla anställda får ett universitetskonto (kopplat till IT-access), och detta ger tillgång till en mängd olika tjänster, t ex e-post, trådlöst nätverk, lärplattformen Athena mm. Genom universitetskontot kan du få tillgång till bibliotekets tjänster samt få ut ett universitetskort. Konton i SUKAT är personliga (de baseras på användarens personnummer) och får av säkerhetsskäl endast användas av kontoinnehavaren.

Kontaktperson: Eva Olsson

Universitetskonto och universitetskort

Universitetskontot är ingången till IT-tjänsterna vid Stockholms universitet. Du får tillgång till trådlöst nät, datorsalar, fillagring mm.

Universitetskontot består av ett användarnamn och lösenord som du kan använda för att logga in på ett antal tjänster vid Stockholms universitet. Universitetskortet fungerar som lånekort, utskrifts- och kopieringskort och gör det möjligt att använda bibliotekets e-resurser.

Bibliotekstjänster

Utnyttjande av bibliotekstjänsterna (OBS! inklusive e-resurserna) förutsätter att du har ett universitetskort (som även fungerar som vanligt lånekort på SUB), du kommer också åt bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker, både inom och utanför campus.

Förlorat printomatkort/Universitetskort/bibliotekskort beställs genom (länk taget från serviceportalen): Beställ nytt kort

 

Vid akut nödsituation: Ring 112

SOS Alarm – vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom för att tillkalla/meddela räddningstjänst, ambulans, polis eller giftinformation.

Väktare – 08-16 42 00 (om växeln ligger nere – reservnr: 08-15 42 00).

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Institutionens krisgrupp

Carina Carlhed Ydhag, prefekt
tel: 08-16 30 87

Matilda Wiklund, ställföreträdande prefekt
tel: 08-120 762 33

Claudia Hakanen, administrativ chef
tel: 08-1207 66 50

Hans Rosenberg, administrativ chef
tel: 08-16 32 64

David Stone, vaktmästare
tel: 08-16 31 41

Eva Olsson, institutionssekreterare
tel: 08-16 10 89

Solveig Hauser, kommunikatör
tel: 08-120 763 42

Per Jacoby, kommunikatör
tel: 08-16 33 20

Institutionens brandskyddsorganisation

Uppsamlingsplats vid brand

Gräsmattan mitt emot parkeringen (Bergiusvägen)

Brandskyddsansvariga

Carina Carlhed Ydhag, prefekt
tel: 08-16 30 87

Matilda Wiklund, ställföreträdande prefekt
tel: 08-120 762 33

Brandskyddskontrollant

David Stone, vaktmästare
tel: 08-16 31 41

På denna sida