Tillgodoräknande

Att ansöka om tillgodoräknande är möjligt när du är antagen till och bedriver studier på Stockholms universitet. Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs med motsvarande ämnesinnehåll som den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och du inte vill läsa liknande kursinnehåll igen.

 

Ansökan

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten "Ansökan om tillgodoräknande" och skicka in till den kursgivande institutionen.

Du ska själv ange vilken kurs du har läst (på annat lärosäte/institution) och vilken kurs du anser att den motsvarar på Institutionen för pedagogik och didaktik.

Ett råd är att jämföra kursplanen och litteraturlistan på respektive kurs med varandra för att få en på indikation om tillgodoräknande är möjligt. Tänk på att tillgodoräknanden endast görs kurs mot kurs. Vi kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknanden.

Ansökan om tillgodoräknande (3139 Kb)  

 

Vilka dokument ska bifogas ansökan?

Endast en komplett ansökan kan behandlas. Nedan följer en beskrivning av vilka dokument som ska bifogas till din ansökan.

Tillgodoräknande av kurser lästa på svenskt universitet/högskola

 • Kopia av resultatintyg/studieintyg eller motsvarande på originalspråk (samt översättning till engelska vid behov). Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera elektroniskt hos utfärdande institution. Följande uppgifter ska finnas med på intyget: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, poängomfattning, betyg och betygsskala.
 • Om behov finns ska ytterligare dokumentation som förklarar studiesystemet (poängsystem, terminsindelning m.m.) också lämnas in.
 • Kursplan eller motsvarande beskrivning från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska bifogas.
 • Om ansökan behandlar uppsatskurs ska även kopia av uppsats bifogas.

Tillgodoräknande av utbytesstudier

 • Kopia av resultatintyg/studieintyg (Official Transcript of Records) eller motsvarande på originalspråk samt översättning till engelska, vid behov. Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera elektroniskt hos utfärdande institution. Följande uppgifter ska finnas med på intyget: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, poängomfattning, betyg och betygsskala.
 • Ytterligare dokumentation som förklarar studiesystemet (poängsystem, terminsindelning m.m.) ska om möjligt också lämnas in.
 • Kursplan eller motsvarande beskrivning från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska bifogas.
 • Vid avslutade utbytesstudier bifogas undertecknad överenskommelse, s.k. Learning Agreement, om ett sådant upprättats i samband med utbytesterminen.    

Om ansökan avser yrkeserfarenhet, kontakta Institutionen för pedagogik och didaktik, studievagledare@edu.su.se

Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av universitetet om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.
 

 

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. Beslutet fattas av för utbildningen ansvarig studierektor i enlighet med Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Om du får avslag kan beslutet överklagas. 
 

 

Eventuella konsekvenser av ett tillgodoräknande

 • Det är inte möjligt att tillgodoräkna kurser som redan ingår i en behörighetsgivande examen. 
 • I examensbeviset anges tillgodoräknade kurser som TG, vid behov kan du visa resultatintyg från Ladok, där betyget för åberopad kurs framgår. 
 • Vid tillgodoräknande inom program, som följer en bestämd studiegång, kan inte alltid den faktiska utbildningstiden förkortas på grund av enskilda tillgodoräknanden. 
 • Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.
 • Ett tillgodoräknande kan också påverka rätten till studiemedel (se Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande, avsnitt 2.13 på www.su.se). 
 • I en examen kan inte samma kurs ingå två gånger, därför räknas den tillgodoräknade kursen endast en gång. Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

Har du frågor eller funderingar kring hur ett tillgodoräknande påverkar din studiegång bör du kontakta programansvarig studievägledare för att se över eventuella konsekvenser. 
Studievägledare på Institutionen för pedagogik och didaktik: studievagledare@edu.su.se.


 

 

Kontakt

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
På denna sida