Under utbildningen

På den här sidan har vi samlat information som är viktig för dig som studerar hos oss.

Längst ner på sidan hittar du information för alla studenter på Stockholms universitet.

 

Om du inte önskar fortsätta dina studier ska du meddela institutionen.

Du kan meddela ett avbrott via Ladok. Om avbrottet sker inom tre veckor från kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt via antagning.se.

Om du gör ett avbrott senare kan du inte söka kursen på nytt via antagning.se, utan måste kontakta kursadministratören eller studentexpeditionen för att återta din plats. Observera att du kan återta din studieplats endast under förutsättning att det finns plats på kursen. Tidigare registrering på kursen ger inte garanterad plats i undervisningen.

 

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vid institutionen eftersträvas att skapa en miljö som ger alla medarbetare och studerande lika rättigheter och möjligheter att utföra sitt arbete samt att trivas.

Om du som student eller anställd känner att du har blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du kontakta studierektorn, likabehandlingsombudet, prefekten eller Stockholms universitets jämlikhetssamordnare:

 

Alla scheman finns i TimeEdit. Samtliga scheman är preliminära och ändras kontinuerligt, varför vi inte rekommenderar utskrift av ditt schema. Vänligen kontrollera ditt schema regelbundet på denna sida eller prenumerera på uppdateringar.

Du som är registrerad på någon kurs kan se ditt schema genom att logga in på TimeEdit.

Du hittar aktuellt schema i kurskatalogen under respektive kurs.

Baltiska språk
Finska
Nederländska
Polska
Ryska
Slaviska språk
Tjeckiska
Tyska

 

Studentkåren kan hjälpa dig

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student-/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

Studentrådet vid institutionen

Vill du engagera dig i din studietid? Gå med i studentrådet!

Vad innebär det att vara med i studentrådet?

Som medlem i studentrådet kommer du tillsammans med andra studenter kunna engagera dig för att förbättra utbildningen och studiesituationen. Du kan till exempel sitta med i institutionsstyrelsen (institutionens högsta beslutande organ), eller RALV (Rådet för arbetsmiljö och lika villkor) och där lyfta fram studentperspektivet.

Utöver det finns det möjligheter för studentrådet att ordna sociala aktiviteter med stöd från både institutionen och kåren. På Slabafinety har vi tidigare haft studentpubar och filmkvällar. 

Vad finns det för fördelar med att vara med i studentrådet?

Att vara med i studentrådet tar inte mycket tid men ger dig många fördelar: en merit som väger tungt på CV:t, en fot in för olika extrajobb och möjligheten att förändra det som du är missnöjd med vid institutionen.

För varje möte med de olika arbetsgrupperna, till exempel RALV eller institutionsstyrelsen, utgår också ersättning. 

Är du intresserad av att vara med eller helt enkelt bara nyfiken så hör av dig till institutionens koordinerande studievägledare (studievagledare.slabafinety@su.se)!

 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Du måste ansöka om stöd och anpassningar. Information om hur du ansöker och om de olika stödformerna hittar du på universitetets centrala webbsida.

Studera med funktionsnedsättning

Kontaktperson på institutionen: Hannah Hinz Cornelli, e-post: studievagledare.slabafinety@su.se

 

Många av våra kurser har salstentamen som examinationsform. Salstentorna skrivs i de flesta fall anonymt. Du tilldelas en anonymiseringskod vid anmälan.

Det är viktigt att du anmäler dig till tentorna via Ladok (eller enligt lärarens/kursadministratörens instruktioner)!

De flesta salstentor vid institutionen administreras av Tentamensservice. Du hittar information om tentamenslokalerna, din placering i salen och regler i skrivsalen på deras webbsida.

Tentamensservice

 

Har du tidigare studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan du ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av utbildningen i din examen. För att en bedömning skall göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Om du vill tillgodoräkna en kurs eller en del av kurs som ingår i ditt huvudområde eller i ett annat ämne som är obligatoriskt eller ska ingå i din examen ska du lämna in en ansökan om tillgodoräknande till ämnets studierektor. Du hittar kontaktuppgifter till institutionens studierektorer på sidan Studierektorer. Ta kontakt med ämnets studierektor för att få vägledning redan innan du lämnar in en ansökan om tillgodoräknande.

Om du vill få tidigare studier prövade för tillgodoräknande som valfria kurser eller breddningsstudier i en kandidatexamen kontaktar du Studentavdelningen.

Se Stockholms universitets centrala webbsida för generell information om tilldogoräknanden samt kontaktuppgifter till Studentavdelningen.

Ansökan om tillgodoräknande (286 Kb)

 

Kontakt

Studentexpedition, baltiska språk
Studentexpedition, finska
Studentexpedition, nederländska
Studentexpedition, slaviska språk
Studentexpedition, tyska
Studievägledare, baltiska språk
Studievägledare, finska
Studievägledare, nederländska
Studievägledare, slaviska språk
Studievägledare, tyska
Studierektor, baltiska språk
Studierektor, finska
Studierektor, nederländska
Studierektor, polska
Studierektor, ryska
Studierektor, slaviska språk (avancerad nivå)
Studierektor, tjeckiska
Studierektor, tyska
På denna sida