Forskningsmedel till "Att åldras utan familj - finns nätverk för stöd?"

Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel från FORTE för att studera stödet till äldre utan anhöriga.

 

Att åldras utan familj - finns nätverk för stöd?

Den nära familjen – partner och barn – utgör en central resurs för olika former av stöd till äldre, emotionellt såväl som praktiskt, och dess medlemmar agerar ofta som företrädare för äldre i förhållande till myndigheter. Äldre som saknar partner och barn riskerar att sakna sådant stöd.

Syftet med det här projektet är att studera konsekvenserna av att åldras utan nära familj, med särskilt fokus på välbefinnande och stödnätverk. Projektets frågeställningar utgår från tre övergripande teman: 1) Hälsa och välbefinnande bland äldre personer utan nära familj, 2) Gruppens stödnätverk och de former av stöd som dessa nätverk ger. 3) De studerade äldres upplevelse av åldrande och välbefinnande samt hur den formas av stödnätverk och tidigare livserfarenheter.

Torbjörn Bildtgård
Torbjörn Bildtgård. Foto: Sören Andersson

Projektet använder sig av två datamaterial för att studera dessa teman: Dels ett riksrepresentativt enkätmaterial (SWEOLD), i vilket man återkommande undersökt levnadsförhållanden för äldre svenskar (75+) vid sex tillfällen sedan 1992. Dels kvalitativa och biografiska intervjuer med personer i åldern 75+ som saknar nära familj. De båda materialen kommer att komplettera varandra genom att kombinera representativa data om den studerade gruppen med kunskap som utgår från den studerade gruppens egna berättelser och erfarenheter.

Projektet kommer att ge ny kunskap om en grupp äldre som är viktig att uppmärksamma vid planeringen och genomförandet av stöd till hemmaboende äldre men som det saknas forskning om, både internationellt och nationellt. Demografiska data visar att det kommer att bli vanligare att åldras utan nära familj för framtida generationer äldre, samtidigt som hemmaboendeideologin och ökande rationaliseringskrav på äldreomsorgen innebär ett ökat ansvar på den nära familjen att ge stöd åt äldre anhöriga. Detta aktualiserar behovet av ny kunskap om gruppen äldre utan nära familj. Projektet kommer att bidra till att synliggöra gruppen och utmana etablerade och eventuellt förlegade föreställningar om äldres familjeliv.

Läs mer om studien