Placering av barn - ärvs det från en generation till nästa?

Lars Brännström har tillsammans med ytterligare tre forskare från Stockholms universitet gjort en analys av kohortdata för två generationer.

Resultaten visar att vuxna som i sin barn- eller ungdom placerats i samhällsvård i högre grad tenderar att också få sina egna barn placerade. Mönstret var speciellt tydligt bland de som befunnit sig i socioekonomiskt sårbara förhållanden, medan så inte var fallet för personer från medel- och överklass. Däremot visade den multivariata analysen att överföringen av psykisk ohälsa från en generation till nästa var högre i medel- och överklass än i den socioekonomiskt svagare gruppen. En slutsats som kan dras av detta är att mental ohälsa tycks spela en viktig roll i "arvet" av samhällsvård för barn, oavsett socioekonomiska förhållanden.

Läs artikeln i fulltext

Straatmann, V.S., Jackisch, J. Brännström, L. och Almquist, Y.B. (2021). Intergenerational transmission of out-of-home care and the role of mental health problems: Findings from Stockholm birth cohort multigenerational study. Social Science & Medicine 284(4):114223. DOI: 10.1016/j.socscimed.2021.114223