Ras och kön bland personal i äldreomsorgen

Palle Storm, forskare vid institutionen för socialt arbete, diskuterar i en nyutkommen artikel hur stereotyper kring kön och ras, liksom könsspecifik rasism, ges och får betydelse inom äldreomsorgen.

Palle Storm. Foto: Eva Dalin
Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Storm pekar på vikten av att inte betrakta äldreomsorgspersonal med migrantbakgrund som en enhetlig kategori när det gäller erfarenheter och risken av att möta  rasism och diskriminering i arbetet. Detta är viktigt att att ha i åtanke för alla som arbetar med att skapa icke-diskriminerande och inkluderande arbetsvillkor för synligt rasifierad omsorgspersonal.

Studien bygger på intervjuer med 21 chefer vid äldreboenden i Stockholmsområdet. Resultaten tyder på att både kvinnor och män som rasifieras som svarta i större utsträckning än andra etniska minoritetsarbetare riskerar att utsättas för rasism. Samtidigt antyder resultaten att män som rasifieras som svarta, på grund normer kopplade till samspelet mellan kön och hudfärg, utgör den grupp av personal som i högsta grad riskerar att stöta på rasism i i äldreomsorgens vardag

En åldrande befolkning i samverkan med ökade svårigheter att rekrytera tillräckligt med svenskfödda vårdarbetare lett till att Sverige följer en internationellt observerad trend med ökat beroende av både kvinnor och män med migrantbakgrund, varav många är synligt rasifierade, såväl inom hemtjänsten som i omsorgsboenden för äldre personer. Dock har det varit litet känt om de manliga migrantarbetarnas erfarenheter av vårdarbete och de utmaningar och hinder de kan möta på grund av sitt kön och sin hudfärg, inte minst när det gäller upplevelser av könsspecifik rasism från omsorgsmottagarna i äldreomsorgen.  

Storm, P. (2023). Managers' perceptions of masculinity and racialization in Swedish nursing homes. Gender, Work & Organization: 1–13. https://doi.org/10.1111/gwao.13063.