Samarbeten

Här hittar du information om olika utbildnings- och forskningssamarbeten mellan institutionen och andra aktörer. Hör gärna av dig!

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

 

 

Samarbeta med oss

Det finns många sätt att samarbeta med oss på institutionen för socialt arbete. Här kan du läsa om några av dessa.

 

Alumnnätverk

Alumnätverket är till för dig som har studerat hos oss, för att du ska ha en plats för att möta andra inom det sociala arbetets fält. Vi diskuterar frågor som rör socialt arbete i vid mening, tar del av vad som händer på området och knyter kontakter under trivsamma former.

Alumnnätverk

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC) 

  • vill främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar samt vidareutbildningar på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
  • stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete,
  • samordna och utveckla erfarenhetsutbyte inom och mellan olika nätverk med relevans för socialt arbete,
  • vara en aktör i samhällsdebatten. 

Läs mer om Förbundet Sveriges Socionomutbildningar

 

Samarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå av finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

Om du vill veta vilka institutionens externa forskningsfinansiärer är, titta på listan över forskningsprojekt.

FORSA

FORSA Stockholm har drygt 200 medlemmar från hela Mälardalen. De senaste åren har vi bland annat arrangerat FORSA - salonger som berört det sociala arbetets kunskapsbas och kunskapsutveckling samt årligt återkommande vårfester. Förbundet välkomnar Dig som medlem – teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande.

Mer information om FORSA

Forskarskolan i socialt arbete

Den nationella forskarskolan i socialt arbete, The Research School in Social Work, är ett nätverk bestående av elva universitet och högskolor i Sverige med syfte att stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete genom att samordna kurser, seminarier och internationellt utbyte.

Mer information om Nationella forskarskolan i socialt arbete

 

Examensuppsatser

Om du arbetar i en organisation som vill få någon fråga belyst genom en mindre undersökning, då kan ett samarbete med någon av våra uppsatsskrivande studenter vara värdefull. Varje år skrivs över 150 uppsatser vid institutionen och många av studenterna vill gärna göra arbetet för något företag, organisation eller myndighet. Du som vill ha kontakt med institutionen med uppdrag till våra studenter på grundnivå, kontakta Sanna Tielman Tärnström.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vill du ha en student på din arbetsplats? Framtidens socionomer behöver under sin utbildning få möta fältet på ett praktiskt plan för att förankra sitt teoretiska kunnande och utveckla en egen yrkesidentitet. Du kan göra en viktig insats här som samarbetspartner till universitetet genom att erbjuda VFU-plats. Till VFU-platser ger universitetet stöd i form av utbildning och handledning till handledare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Uppdragsutbildning

För att möta den ökade efterfrågan på fort- och vidareutbildning i socialt arbete erbjuder Institutionen för socialt arbete uppdragskurser som vänder sig till olika yrkeskategorier. 

Hur kan en uppdragsutbildning se ut?

På denna sida