Samarbeten

Här hittar du information om olika utbildnings- och forskningssamarbeten mellan institutionen och andra aktörer. Hör gärna av dig!

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

 

 

Samarbeta med oss

Det finns många sätt att samarbeta med oss på institutionen för socialt arbete. Här kan du läsa om några av dessa.

 

Alumnnätverk

Alumnätverket är till för dig som har studerat hos oss, för att du ska ha en plats för att möta andra inom det sociala arbetets fält. Vi diskuterar frågor som rör socialt arbete i vid mening, tar del av vad som händer på området och knyter kontakter under trivsamma former.

Alumnnätverk

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC) 

  • vill främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar samt vidareutbildningar på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
  • stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete,
  • samordna och utveckla erfarenhetsutbyte inom och mellan olika nätverk med relevans för socialt arbete,
  • vara en aktör i samhällsdebatten. 

Läs mer om Förbundet Sveriges Socionomutbildningar

Nätverk – Internationalisering inom socialt arbete

Nätverket samlar ansvarige, lärare och intresserade av internationaliseringsfrågor vid lärosäten för erfarenhetsutbyte kring internationalisering. Syftet är att lyfta fram de aspekter som redan finns på olika plan inom socionomprogrammet och andra kurser i socialt arbete för att främja vidareutvecklingen inom det. Vi belyser internationalisering på hemmaplan, mobilitet samt administrativa strukturer och inom ramen för nätverket kan mindre projekt göras tillsammans vid behov. Nätverket har en fysisk sammankomst per år.

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet var sammankallade till 2 halvdagar 16 & 17 juni 2022. Möten började med en allmän presentation av aktuella händelser och teman som bl.a. internationalisering på hemmaplan genom olika aktiviteter eller kurser/moment (Erasmus BIB, COIL), studentmobilitet (teori och VFU utomlands, inkommande studenter), Certificate of merits (CIM).

Nätverksmöte 2023: 13 – 14 juni 2023 i Norrköping
Sammankallande blir Linköpings universitet och kan kontaktas via Axel Ågren - axel.agren@liu.se
Det välkomnas deltagare från alla socionomutbildningar i Sverige.

 

Samarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå av finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

Om du vill veta vilka institutionens externa forskningsfinansiärer är, titta på listan över forskningsprojekt.

FORSA

FORSA Stockholm har drygt 200 medlemmar från hela Mälardalen. De senaste åren har vi bland annat arrangerat FORSA - salonger som berört det sociala arbetets kunskapsbas och kunskapsutveckling samt årligt återkommande vårfester. Förbundet välkomnar Dig som medlem – teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande.

Mer information om FORSA

Forskarskolan i socialt arbete

Den nationella forskarskolan i socialt arbete, The Research School in Social Work, är ett nätverk bestående av elva universitet och högskolor i Sverige med syfte att stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete genom att samordna kurser, seminarier och internationellt utbyte.

Mer information om Nationella forskarskolan i socialt arbete

 

Examensuppsatser

Om du arbetar i en organisation som vill få någon fråga belyst genom en mindre undersökning, då kan ett samarbete med någon av våra uppsatsskrivande studenter vara värdefull. Varje år skrivs över 150 uppsatser vid institutionen och många av studenterna vill gärna göra arbetet för något företag, organisation eller myndighet. Du som vill ha kontakt med institutionen med uppdrag till våra studenter på grundnivå, kontakta Sanna Tielman Tärnström.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vill du ha en student på din arbetsplats? Framtidens socionomer behöver under sin utbildning få möta fältet på ett praktiskt plan för att förankra sitt teoretiska kunnande och utveckla en egen yrkesidentitet. Du kan göra en viktig insats här som samarbetspartner till universitetet genom att erbjuda VFU-plats. Till VFU-platser ger universitetet stöd i form av utbildning och handledning till handledare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Uppdragsutbildning

För att möta den ökade efterfrågan på fort- och vidareutbildning i socialt arbete erbjuder Institutionen för socialt arbete uppdragskurser som vänder sig till olika yrkeskategorier. 

Hur kan en uppdragsutbildning se ut?

På denna sida