Studera utomlands

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle.

Du som blir antagen till en utbytesplats får vara beredd på ändrade förutsättningar för dina studier, och i värsta fall att utbytet inte kan bli av. Du har också ett stort ansvar att hålla dig underrättad om vilka regler och förhållningsorder som gäller på den studieort du kommer till, samt vilka försäkringsvillkor som kommer att gälla. Undervisning kan förekomma på plats eller online.

Studenter vid Stockholms universitet
Foto: Victor Gårdsäter
 

Vart kan jag åka?

Studentutbyte betyder att två universitet byter studenter med varandra inom ett samarbetsavtal och det gör att du inte betalar någon studieavgift.

Vart du kan åka beror på inom vilket avtal som du ansöker om utbytesstudier. Institutionen har dels egna avtal, dels finns det avtal som Stockholms universitet som helhet har med andra lärosäten.

Institutionen för socialt arbete har utbytesavtal med motsvarande institutioner vid ett antal utländska lärosäten. Våra avtal är s.k. Erasmusavtal vilket innebär att det finns möjlighet att söka stipendier för utbytesstudier. För närvarande har institutionen avtal och kontakter enligt nedan, vi har två platser per avtal. Du kan ansöka till en plats/ ett universitet. Möjligheten att åka till ett universitet avgörs av det mottagande lärosätet i samband med att vår institution nominerar student för utbyte.

Alice Salomon Hochschule, Berlin

Helsingfors universitet (svenska)

Hochschule Mannheim, Tyskland

Hogeschool van Amsterdam Amsterdam Nederländerna (holländska, engelska)

KSH München München, Tyskland (tyska och engelska)

OsloMet; Storbyuniversitetet, Norge

Trinity college, Dublin (engelska)

University college Dublin Dublin, Irland (engelska)

Universidad de Deusto San Sebastian, Spanien (spanska)

Universiteit Antwerpen, Nederländerna

University College, Köpenhamn, Danmark

Stockholms universitet har centrala universitetsövergripande utbytesavtal med ett femtiotal universitet i världen, många utanför Europa. Alla studenter kan söka oavsett vilket ämne de läser då avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne. För mer information om vart du kan åka via dessa centrala avtal och hur ansökan och antagningsprocessen  se Stockholms universitets sida

  Studera utomlands

 

När under utbildningen kan jag göra utbytesstudier?

Det är under de teoretiska kurserna på termin 4 och den verksamhetsförlagda utbildningen på termin 5 som du kan åka på utbytesstudier.

Berlin. Foto: Isabelle Aslan.
Berlin. Foto: Isabelle Aslan.

Utbyte av teorikurser sker under din fjärde termin, du läser då  kurser i relation till socialt arbete på ett annat universitet/högskola någonstans i världen.

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: central nivå och institutionsnivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt.

Ansökan genom centrala avtal sker ca 1 år innan utbytet, dvs medans du går din andra termin på programmet. Ansökan genom institutionens avtal sker ett halvår innan utbytet, dvs medan du går din tredje termin på programmet.

Utbytets omfattning under termin 4

Läs information på VFU utomlands för verksamhetsförlagd utbildning under programmets femte termin.

Läs mer om att göra VFU utomlands

 

Hur och när söker jag?

Hur och när du ska ansöka om att få göra utbytesstudier beror på om du vill göra utbytet via Stockholms universitets centrala avtal, eller om du vill göra det med hjälp av institutionens egna avtal.

Ansökan via institutionens egna avtal

Vid ansökan om att åka via centrala avtal, som främst gäller utanför Europa, ansöker du cirka ett år i förväg, det vill säga under din andra termin.

Läs mer om att åka på utbyte via centrala avtal

Vilka språk kan du? Inte alla universitet har undervisning på engelska. Om du kan fler språk och har en nivå som motsvarar B1 enligt Europarådets språkskala så har du fler  möjligheter att hitta kurser.

Du skall vara behörig till kursen på fjärde terminen Socialt arbete 4, 30hp, och du får då inte ha rester från tidigare terminer. Du ska alltså ha godkänt betyg på dina tidigare kurser terminerna 1-2 vid antagningstillfället.

Senast terminsstart för utbytesterminen skall du vara godkänd på samtliga delkurser på tredje terminen, undantaget inrapportering av Fältstudier 7,5hp.

 

Mer information om utbytesstudier

Inför ansökan till centrala avtal anordnar Studentavdelningen vid SU informationsträffar. Håll utkik på hemsidan i oktober- november inför nästa hösttermin och i februari – mars inför nästa vårtermin, då utlysningar av platser presenteras.

Information om utbytesplatser via institutionens avtal ges av internationell koordinator. Välkommen med dina frågor till Eva Marklund, eva.marklund@socarb.su.se

Studenter som antas till utbytesstudier kommer att erbjudas ett enskilt informationsmöte via Zoom.

Först görs en bedömning av de ansökningar som kommit in i relation till antal platser vid respektive universitet. Om antalet sökande som är berättigade att söka överstiger antalet platser så görs en lottning.

Studenterna som sökt kallas till samtal om den fortsatta proceduren. Studenten träffar Eva Marklund, internationell koordinator vid vår institution,  bland annat för att inleda diskussion om det som ska bli ett ”Learning Agreement” det vill säga en plan/överenskommelse om vilka kurser som ska läsas på det utländska lärosätet under utbytesterminen.

Studenten som fått en utbytesplats träffar sedan också studievägledningen. Hos studievägledaren får du ytterligare information och det görs en individuell plan över studierna kommande termin, se nedan ”utbytesstudiernas omfattning”.

Utbytesstudier innebär att du kan söka stipendium. För platser vid Europeiska universitet ansöker du om  Erasmus + stipendium. Även andra stipendier så som North to North stipendium kan vara aktuella inom Norden, Kanada samt Ryssland för den som åker via centrala avtal.

Alla utresande studenter från Stockholms universitet omfattas av Kammarkollegiets försäkring ”Student ut”,  en försäkring speciellt framtagen för att passa utresande utbytesstudenter. Se www.kammarkollegiet.se

Möjligheten till att förlägga en del av utbildningen vid något lärosäte utomlands är för många en stor utmaning som kan berika såväl på det personliga som professionella planet. Studenter som väljer att studera utomlands tycker om att resa och förkovra sig i språk och är i grunden nyfikna!

Det komparativa perspektivet i utbildningen får en reell betydelse. Du kommer att lära känna dig själv ytterligare och kunskapen om andra livsstilar och kulturer ökar. Många får erfarenhet av en ”outsider”-upplevelse som kan upplevas som frustrerande, men som oftast bearbetas till en värdefull erfarenhet i ett kommande yrkesarbete. Dina egna värderingar kan komma att utmanas. Listan kan göras lång över utmaningar som kan möta en student utomlands, och det är oftast de individuella egenskaperna som avgör hur utmaningarna tacklas.

På vår institution kommer du som student att i första hand möta Eva Marklund, nternationell Koordinator, när det gäller utbytesstudier. Eva handlägger arbetet med internationella studier och administrerar utbytesstudier för termin 4 (teori-kurser) och VFU-platser utomlands under termin 5

Har du frågor som du kanske inte finner svar på här på hemsidan kan du kontakta Eva Marklund

Du är också välkommen att besöka studievägledningen med frågor om utbytesstudier.

 

Kontakt

Internationell koordinator
VFU-samordnare
Studievägledning för termin 1-4 på socionomprogrammet och pedagogiskt stöd
Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå
På denna sida