Distansundervisning huvudregel fram till 31 oktober

Uppdaterat 2021-05-20. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU fram till 31 oktober.

Den 15 april förlängde rektor gällande beslut om distansundervisning till och med den 31 oktober. Beslutet innebär att fysisk undervisning inte får omfatta mer än åtta personer samt att salstentamen inte får ges fram till detta datum. Rektors beslut kan komma att ändras om regeringen ändrar nu gällande regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Med anledning av rektors beslut har ledningsgruppen på vår egen institution fattat beslutet att distansundervisning som huvudregel på vår egen institution kommer att förlängas till 31 oktober 2021. Detta innebär att höstterminen HT21 kommer att inledas på samma sätt som innevarande termin. 

Få mer information från Stockholms universitet om covid-19

 

Med anledning av smittskyddsläget i Stockholm kommer institutionen att vara låst dygnet runt och man behöver således passerkort vid besök.

Under vistelse i universitets lokaler skall studenter och personal noga följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Det är också viktigt att beakta att inte för många vistas på institutionen samtidigt varför de som kan studera eller arbeta hemma eller på annan plats ska göra det.

OBS! Titta alltid på schemat för att få aktuell information om tid och lokal, även kurser som planeras ha undervisning på plats kan komma att ha distansundervisning istället, beroende på smittläget!

 

Undervisningen planeras även ske på distans under första halvan av höstterminen 2021.  I den mån regering och rektor reviderar gällande beslut, kommer vi att behandla ett sådant scenario i kollegiet innan nytt beslut fattas avseende undervisningen på vår institution.

 

Den viktigaste uppmaningen till er som är i verksamhetsförlagd utbildning är att dagligen gå in dels på institutionens hemsida (www.socarb.su.se) dels på universitetets hemsida (www.su.se) för att ta del av information som där är uppdaterad.

I likhet med vad som gäller vfu-placeringar inom lärarprogrammet har institutionen följande information att ge idag, onsdagen den 18 mars:

Det är i dagsläget inte aktuellt med VFU-omplaceringar.

VFU-samordnarna vid institutionen har fortlöpande kontakt med basgruppslärare och handledare i de verksamheter ni befinner er och vi följer utvecklingen noggrant.

Det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt, på grund av coronaviruset, till exempel att:

  • Den verksamhet du befinner dig måste göra stora förändringar och ber dig pausa din vfu,
  • Du själv, din handledare eller andra nyckelpersoner uppvisar symtom och därför måste stanna hemma,
  • Du själv måste stanna hemma av annan anledning, till exempel vård av närstående

Om du som VFU-student tvingas till frånvaro på grund av corona-viruset ska du dokumentera din frånvaro i ett mejl till din basgruppslärare med kopia till din handledare i den verksamhet du befinner dig i samt till VFU-samordnarna (vfu@socarb.su.se).

Institutionen har gjort avsteg från vad som anges i kursplanen vad gäller frånvaro på grund av sjukdom/vab i mer än fem dagar. Detta beslut gäller endast innevarande termin och görs i syfte att minska smittspridning av coronaviruset. Alla sådana avsteg från vad som annars gäller måste dokumenteras, därav krav på mejl från dig som vfu-student till basgruppslärare, handledare samt VFU-samordnarna.

Kontakt

 

Studievägledare

Studievägledning
VFU-samordnare
På denna sida