Högre sem. NS. Nyroos & Söderlundh: Samspel och interaktion i svenska polisförhör

Seminarium

Datum: onsdag 26 januari 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: På Zoom, se nedan.

Högre seminariet i nordiska språk. Lina Nyroos och Hedda Söderlundh, Södertörns högskola, om det nya projektet Samspel och interaktion i svenska polisförhör. Fokus på objektivitet, frågekonstruktioner och polisens omformuleringar.

Till Zoom-seminariet.

Polisförhör ska genomföras på ett opartiskt och objektivt sätt. Det innebär bland annat att ledande frågor ska undvikas och att polisen måste vara uppmärksam på att den intervjuades perspektiv kommer till sin rätt. Detta är grundläggande i en rättsstat – ändå har kritik riktats mot polisens förmåga till opartiskhet och objektivitet i utredningsarbetet (Polisens internrevision 2020).

I det nystartade forskningsprojektet ”Samspel och interaktion i svenska polisförhör” (finansierat av Vetenskapsrådet), studeras polisförhörets interaktionella praktiker i ljuset av rättsstatens principer för objektivitet och opartiskhet. Trots att språket är ett av polisens viktigaste verktyg för att ställa frågor, samt för den förhörde att återskapa minnen och rekonstruera händelser, är den språkvetenskapliga forskningen på området tämligen begränsad. Internationellt sett har det under senaste decennier skett en ökning av studier som belyser detta, särskilt inom fältet Forensic Linguistics. Dock har interaktion i svenska polisförhör, insamlade från verkliga fall, inte undersökts i någon större utsträckning. För att öka kunskapen om interaktionella mönster i denna institutionella kontext kommer projektet att undersöka verkliga svenska polisförhör, där vi analyserar hur objektivitet konstrueras och hanteras interaktionellt, med fokus på dels polisens formulering av frågor (och tillhörande svar), dels praktiken att omformulera den intervjuades utsaga. Det teoretiska och metodologiska ramverket utgörs av Conversation Analysis (CA).

Vid det högre seminariet kommer vi att presentera det nystartade projektet, och de olika planerade delstudierna. Vi kommer också att berätta om våra erfarenheter rörande material-insamling och etikprövning av data som innehåller personuppgifter, och önskar diskutera detta, samt ta del av seminariedeltagarnas erfarenheter. 

Lina Nyroos

Hedda Söderlundh

Om Högre seminariet i nordiska språk