RALV för studenter

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler RALV) är ett lokalt råd för frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Till Svefler RALV kan du som student vända dig med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor som rör institutionen.

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten.

Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma. Om Stockholms universitet får kännedom om att någon är utsatt för det ska åtgärder genast vidtas.

Jämlikhet och lika villkor vid Stockholms universitet

RALV för medarbetare vid institutionen

 

Jämlikhetsombudet bevakar studenters rättigheter när det gäller jämställdhet och likabehandling.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jämlikhet

Jämlikhet är ett vidare begrepp som även omfattar lika villkor av andra slag (t.ex. för personer med olika etniska tillhörigheter eller med olika sexuella läggningar), och att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.

Institutionens studentråd Sisofs

Stockholms universitets studentkår, SUS

Stockholms universitet har en mängd information om jämställdhet, jämlikhet, mångfald, diskriminering, (sexuella) trakasserier, handlingsplaner m.m. (För institutionens handlingsplaner, se längre ned på sidan,)

Jämlikhet och lika villkor vid Stockholms universitet

Dina rättigheter och skyldigheter vid Stockholms universitet

 

Ombuden för likabehandling (för medarbetare) är en kontaktperson som du kan vända dig till om du känner dig särbehandlad eller trakasserad, eller upplever att någon annan blir det.

  • Sofia Pereswetoff-Morath

Se Kontakt längre ned på sidan.

Ombud för likabehandling för medarbetare

Dina rättigheter och skyldigheter

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan reglerar högskolornas ansvar för frågor om likabehandling.

 

Myndigheter och utbildningsväsendet ska aktivt motverka diskriminering genom att upprätta och följa jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner.

Handläggningsordning för studenter vid påtalad eller upplevd kränkning (Svefler 2019) (88 Kb)

Lokal handlingsplan för arbetet med lika rättigheter och möjligheter (Svefler 2020–2021) (105 Kb)

Jämlikhet och lika villkor vid Stockholms universitet

Dina rättigheter och skyldigheter vid Stockholms universitet

 

Kontakt

Institutionens studentråd Sisofs

Stockholms universitets studentkår, SUS

Studenthälsan

Ombud för likabehandling för studenter
Miljörepresentant
På denna sida