Joseph Samec, är ansvarig forskare för projektet vid Institutionen för organisk kemi på Stockholms universitet. 

Lignin är ett ämne som binder ihop cellulosafibrer i trä och annat växtmaterial, och har tidigare betraktats som en restprodukt i skogsindustrin. Projektet ska ta fram ett underlag på vilka källor av lignin som är bäst lämpade att göra flygbränsle av. Exempelvis kommer kraftlignin, en sidoström från massaindustrin samt lignin som utvinns från biomassa som trä, bark och sågspån att undersökas.

Projektet, som har beviljats medel för tre år, kommer att undersöka tekniska möjligheter och begränsningar, samt göra beräkningar av koldioxidutsläpp och kostnader. Energimyndigheten motiverar beslutet med att projektet är i linje med regeringsuppdraget.