Projektet Building European Communities Resilience and Social Capital, BuildERS, syftar till att sammanföra lokala och internationella styrelseskick för att effektivare kunna stärka motståndskraften inför alltmer komplicerade katastrofer.

– Alltför ofta ignorerar de EU- och FN-organ som arbetar med att reducera risken för katastrofer lokalsamhällets verklighet, de förbiser även de viktigaste faktorerna som ökar eller försvårar samhällens motståndskraft när katastrofer inträffar, säger Mark Rhinard, professor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, som ansvarar för projektet vid Stockholms universitet.

I sin forskning studerar han internationellt samarbete i samband med komplexa säkerhetshot och enligt honom visar tidigare forskning om lokalsamhällens sårbarhet vid katastrofer att människor drabbas väldigt olika.

– Ekonomiskt svaga och äldre i miljömässigt känsliga områden, till exempel, är särskilt hårt drabbade vid en katastrof. Det påminner oss om att vara försiktiga med inställningar som att ”samma lösning passar alla” på internationell nivå.

Projektet BuildERS kommer att öka kunskapen om riskreducering genom att fokusera på tre områden. En aspekt har att göra med riskmedvetenhet och social tillit inom lokalsamhällen. En annan handlar om vana vid samarbete och gemensamma värderingar. Processer och metoder för att förbättra motståndskraft och samarbete kommer också att undersökas.

– Vi hoppas att vår forskning kan ge internationella och nationella beslutsfattare en bättre uppfattning om hur globala överenskommelser kan ge önskade effekter.

Projektet, som leds av Teknologiska forskningscentralen i Finland (VTT) inkluderar 17 partners och kommer att pågå i tre år. Stockholms universitet beviljas en finansiering på 401 375 euro.