2018 inkom 1 093 ansökningar till den öppna utlysningen vid Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 92 av de sökande blev beviljade anslag och av dessa tillhörde 17 Stockholms universitet. 

Följande forskare får bidrag:

Projektbidrag

Kenneth Nelson, Institutet för social forskning: ”Adekvat bostadsstandard: Bostadsbidragets effekter i Sverige och andra europeiska länder”, 4 630 000 kr.

Ilona Koupil, Institutionen för folkhälsovetenskap: ”Kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv”, 3 830 000 kr.

Eleonora Mussino, Sociologiska institutionen: ”Ursprungslandets och mottagarlandets inverkan på migranters fruktsamhet”, 3 630 000 kr.

Jaana Halonen, Stressforskningsinstitutet: ”Hem och arbetsplats – spelar deras belägenhet roll för hälsa och beteende?”, 3 630 000 kr.

Susanne Alm, Institutet för social forskning: ”Ett halvsekel av strukturella förändringar – en period av attitydmässig stabilitet? Kvinnors attityder till välfärdsstaten under hemmafruepoken och idag”, 1 590 000 kr.

Erik Bihagen, Institutet för social forskning: ”Inkomstojämlikhet över livet: Betydelsen av klass, kön och kompetens”, 3 030 000 kr.

Anna Nyberg, Stressforskningsinstitutet: ”Genusbaserade trakasserier och utsatthet på svenska arbetsplatser: Longitudinella samband med psykisk ohälsa i enkät- och registerdata”, 2 730 000 kr. 

Magnus Bygren, Sociologiska institutionen: ”Vad gör att arbetsgivare diskriminerar utifrån kön och föräldraskap?”, 2 030 000 kr.

Ninive von Greiff, Institutionen för socialt arbete: ”Femårsuppföljning av klienter som varit i behandling för alkohol och/eller drogproblem”, 2 580 000 kr.

Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet: ”Den svenska stressepidemin: En kritisk undersökning av hur arbetsmiljön, stressen och arbetshälsan har utvecklats”, 1 830 000 kr.

Lena Roxell, Kriminologiska institutionen: ”Färre fall av återfall. En analys av de minskade återfallen i brott efter ett fängelsestraff utifrån klientsammansättning, Kriminalvårdens insatser, arbetsmarknadsanknytning och missbruk”, 3 230 000 kr. 

Emelie Shanks, Institutionen för socialt arbete: ”Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ och familjeomsorgen”, 2 140 000 kr. 

Juniorforskarbidrag

Rense Nieuwenhuis, Institutet för social forskning: ”I situationen tillsammans? Om stöd till kvinnors sysselsättning som en väg mot minskad ekonomisk ojämlikhet för alla”, 4 530 000 kr.

Anneli Silvén Hagström, Institutionen för socialt arbete: ”Barn och ungdomar utsatta för "stigma-relaterat trauma": Berättande, aktörskap och stödbehov”, 3 230 000 kr.

Postdok

Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet: ”Ojämlik hälsa – en longitudinell studie om betydelsen av konflikter mellan arbetsliv och privatliv”, 1 600 000 kr.

Tillämpad välfärdsforskning (praktiknära forskartjänster)

Ylva Spånberger Weitz, Institutionen för socialt arbete: ”Undervisning om socialtjänsten i skolan – lärande utvärdering av en social innovation som syftar till att öka socialtjänstens tillgänglighet för barn och unga”; 1 500 000 kr.

Ulla-Karin Schön, Institutionen för socialt arbete: ”I-Share; Brukarmedverkan och innovation för en personcentrerad socialtjänst I-Share”; 4 996 000 kr.