Den svenska staten har sedan slutet av 1700-talet årligen samlat in data från alla svenska industriföretag om bland annat antalet anställda, kapitalstock och omsättning. Inget annat land har dokumenterat sin industrialisering och strukturella omvandling på en sådan detaljerad nivå och över en så lång tid.

Forskningen skulle vinna mycket på en detaljerad historisk fallstudie av marknadsintegration, och den svenska industridatan erbjuder en fantastisk möjlighet att göra en sådan fallstudie från ett historiskt företagarperspektiv. Dock är nästan ingen data från tiden före 1914 digitaliserad.

Anslag till Instututet för internationell ekonomi

Ett anslag till en projektgrupp vid Institutet för internationell ekonomi,Stockholms universitet, som består av Ingvild Almås, Konrad Burchardi, Timo Boppart och Hannes Malmberg, innebär att projektet nu kan genomföras. Tillsammans med två forskargrupper vid Lunds universitet har projektgruppen har man samlat resurser för en stor digitaliseringsinsats. En framgångsrik digitalisering resulterar i ett unikt dataset som kastar nytt ljus på svensk industrihistoria. Planen är att göra datasetet offentligt, och bedömningen är att det kan bli internationellt uppmärksammat och användas i historiska studier av industrialisering.

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Läs mer