Fem av de sju sökande från Stockholms universitet fick hösta betyg i det andra steget vilket innebär att utvärderarna ansåg att projekten borde finansieras, men ERC:s budget räckte dock bara till de tre högst rankade. ERC Advanced Grant är det mest prestigefulla av European Research Councils bidrag och riktar sig till de mest erfarna forskarna.

Johan Rockström. Foto: Niklas Björling.
Johan Rockström
Foto: Niklas Björling

”Vi behöver börja tänka icke-linjärt”

Johan Rockströms forskningsprojekt kommer att utveckla en tvärvetenskaplig modell för att studera interaktionerna mellan den sociala världen och den biofysiska planeten. Projektet ska också introducera icke-linjärt tänkande och social-ekologiska tröskeleffekter (tipping points) i studier av framtiden.

– Vi har gått in i en ny geologisk epok, Anthropocene, där ”världen” har blivit den dominerande kraften av förändring på ”planeten”. Det är därför av stor betydelse att vi fördjupar vår förståelse för hur dessa två interagerar, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, som leder forskningsprojektet.

– Trots att vi idag har mycket starka och växande belägg för att icke-linjära processer är vanliga och ofta även normen, som till exempel sociala och ekologiska kriser, så har vi mycket svårt att ta in icke-linjärt tänkande i våra utvecklingsanalyser och modeller.

Läs mer: ERC-bidrag till forskning om planetens resiliens
 

David Strömberg. Foto: Anna-Karin Landin.
David Strömberg
Foto: Anna-Karin Landin

Vad innebär den explosiva ökningen av sociala medier i Kina?

I David Strömbergs projekt analyseras effekterna av den explosiva ökningen av sociala medier i Kina på samhällsfenomen som protester och strejker, försäljning av förfalskade och undermåliga läkemedel, befordringen av lokala ledare och bevakning av censurerade händelser i traditionella medier. Projektet kommer också att undersöka hur innehållet i kinesiska tidningar påverkas av avvägningen mellan politiska och ekonomiska mål.

– Det material som finns på sociala medier har lämnats kvar avsiktligt. Ett troligt skäl är att regimen finner informationen användbar, till exempel för att bekämpa korruption, övervaka protester och för att få reda på vad folk är missnöjda med, säger David Strömberg vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), från och med den 1 april vid Nationalekonomiska institutionen.

Läs mer: ERC-bidrag till forskning om sociala medier i Kina
 

Frank Wilczek. Foto: Niklas Björling.
Frank Wilczek
Foto: Niklas Björling

Jakten på de hypotetiska partiklarna

Frank Wilczek ska i sitt projekt försöka upptäcka axioner, partiklar vars existens troligtvis skulle lösa mysteriet med den mörka materian. Axioner är dock extremt lätta och svagt interagerande partiklar vilket gör dem mycket svåra att studera.

– Det mesta av den här forskningen involverar små grupper som till sin natur inte kan göra rättvisa åt alla aspekter av området och synergier mellan dem. ERC-bidraget, tror jag, kommer göra det möjligt för oss att bilda en kraftfull, fokuserad satsning i Stockholm, som kommer att fylla den rollen. Vi kan också ta in besökare, för utbyte av idéer. Eftersom forskningen berör stora, spännande frågor hoppas jag även kunna nå ut till en bredare vetenskaplig och allmän publik, säger Frank Wilczek, professor vid Fysikum, Stockholms universitet och Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt nobelpristagare i fysik 2004.

Läs mer: Frank Wilczek får ERC-bidrag till jakten på axionerna