Världsdagen för flyktingar

Den 20:e juni markerar FN Världsflyktingdagen. Det är en dag för tanke och handling till förmån för alla flyktingar som tvingas fly krig och misär. Vid juridiska institutionen har vi flera forskare som studerar rättsvetenskapliga frågor med nära koppling ämnet, liksom utbildningar i migrationsrätt och mänskliga rättigheter.

Mamma med barn är på väg mot ett tåg som ska ta dem till ett annat land
Varje minut måste 20 människor lämna sina hem för att fly från konflikt, förtryck eller terror. Mer än hälften av dessa är barn (Källa UNHCR). Foto: Radek Procyk

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är en flykting en person som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av till exempel ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

Vid Juridicum har vi flera forskningsprojekt som på olika sätt berör frågor relaterade till migration och rätten att söka asyl. Nedan nämns några som du kan läsa mer om på respektive projektsida.

Familjens gränser eller gränser för familjen?

Amanda Johansson Köves, doktorand.

Avhandlingsprojekt vars fulla titel är "Familjens gränser eller gränser för familjen? En rättsvetenskaplig undersökning om anhöriginvandring till Sverige". Projektet handlar om familjen inom migrationsrätten. Det övergripande syftet är att undersöka konstruktioner av familj, familjeliv och mänskliga relationer i den rättsliga regleringen och tillämpningen. I detta ingår att kritiskt analysera hur olika definitioner och avgränsningar av migranters familjeliv relaterar till åtaganden om mänskliga rättigheter men också till diskussioner och diskurser om vad en familj är och kan vara.

Projektet beräknas att avslutas vårterminen 2023.

Läs mer om "Familjens gränser eller gränser för familjen?"
 

Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige

Kavot Zillén, docent.

Forskningsprojektet "Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige" var ett tvåårigt projekt inom ramen för den tvärvetenskapliga satsningen på temat Barn, migration och integration, som beviljats medel av rektor vid Stockholms universitet. Det övergripande syftet med projektet var att studera och analysera underåriga EU-migranters rätt till hälso- och sjukvård utifrån ett europarättsligt perspektiv, med fokus på svenska förhållanden. Projektet resulterade bland annat i boken "Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige".

Läs mer om "Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige"
 

Återkallande av medborgarskap

Mariana Fakih, doktorand.

Avhandlingsprojekt i folkrätt med den preliminära titeln "’Citizenship Deprivation –Does depriving individuals of their citizenship, based on national security grounds, comply with EU and international law on human rights?". Några av de frågor som denna forskning behandlar är hur hur stater rättfärdigar sin ökade makt att återkalla medborgarskap, om det finns gränser som de måste följa och hur europeisk och internationell lagstiftning kan skydda medborgare från denna makt. Även om berövande av medborgarskap inte är något nytt, har det blivit allt viktigare att diskutera detta ytterligare med tanke på de senaste lagändringarna och praxis för berövande av medborgarskap i många demokratiska stater. 

Projektet beräknas att avslutas höstterminen 2026.

Läs mer om "Citizenship Deprivation"
 

 

Utbildningar

Studenter i föreläsningssal. En räcker upp handen.
Foto: Wavebreakmedia

Asyl- och migrationsrätt är frågor som spänner över flera olika rättsområden. Nedan går att se några av de kurser som är särskilt relaterade till ämnet, även om frågan kan beröras också i andra kurser som till exempel statsrätt, process- och förvaltningrätt.

Folkrätt, 6hp

Grundkurs

Att söka asyl och få sin asylansökan rättssäkert prövad är en mänsklig rättighet. Mänskliga rättigheter är en av många frågor som behandlas under den obligatoriska kursen Folkrätt som ges inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Här får studenterna grundläggande kännedom om folkrättens allmänna delar samt frågor som visar på folkrättens roll i det svenska rättssystemet respektive i internationella relationer.

Folkrätt, JU214L

Migrationsrätt, 15hp

Specialkurs

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Kursen Migrationsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den avser att ge såväl teoretisk som praktisk kunskap i ämnet migrationsrätt. Genom föreläsningar och seminarier får studenterna här fördjupa sina kunskaper i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på migrationsrättens område. Då handläggningen av migrationsärenden också aktualiserar andra kunskapsområden, behandlar kursen även bevisteori och utsageanalys, mänskliga fri- och rättigheter, relevant EU-rätt, asylrätt samt information om flyktingsituationen i världen.

Delar av kursen bygger på s.k. casemetodik. Här tilldelas studenterna olika roller och grupper för att utföra handläggning av fall; Från en asylansökan till ett slutligt beslut eller dom.

Kursen ges nästa gång under B-perioden på VT23.

Migrationsrätt, JU676A

Om Världsflyktingdagen

Världsflyktingdagen är en internationell dag som anordnas varje år den 20 juni av FN. Den är utformad för att uppmärksamma och hedra flyktingar från hela världen. Dagen grundades 20 juni 2001 som ett erkännande av 50-årsdagen av Flyktingkonventionen.

Läs mer på UNHCR