Undervisning sommar- & höstterminen 2021

Med anledning av rådande situation redovisas här nedan vad som gäller för undervisning och examination under sommarterminen samt höstterminens A-period 2021, vilken inleds den 30 augusti och består av terminens 10 inledande veckor.

Böcker i hög på en gräsmatta med bruna höstlöv. En kopp kaffe står på böckerna.
Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Under det senaste året har större delen av undervisningen vid Stockholms universitet varit webbaserad, så även vid Juridicum. Till största delen är resonemangen som låg till grund för tidigare beslut om pandemianpassad undervisning fortfarande relevanta inför beslut om ST och HT21. 

Klicka på rubrikerna nedan för att se vad som gäller för institutionens olika kurser under A-perioden. 

Riktlinjerna för institutionens undervisning och examination som anges på denna sida beslutades under våren och kommer av praktiska skäl att fortsätta gälla även efter regeringens besked om återgång till undervisning och examination på campus. 

Information om B-perioden kommer så snart som möjligt.

 

Helt webbaserade och således ingen undervisning med fysisk närvaro.

 

Inga storföreläsningar med fysisk närvaro och huvudsakligen webbaserad övrig undervisning. Viss undervisning med fysisk närvaro kan bli aktuell vid moment där undervisningen sker i mindre grupper och det går att iaktta fysisk distansering, exempel kan vara handledning av uppsatsstudenter och rättegångsspel.

Kurser som börjat webbaserade på A-perioden och sedan fortsätter in på B-perioden, ska fortsätta vara i huvudsak webbaserade hela terminen ut. 

Inga salstentor med fysisk närvaro. Även augustitentorna ges webbaserat. 

I den utsträckning det är möjligt övervägs fysisk närvaro av mycket begränsad omfattning vid undervisning eller andra aktiviteter för studenter som läser första året. Dessa aktiviteter ska gå att genomföra även för den som bor på annan ort. En önskan är att ingen student ska behöva läsa ett helt år på programmet utan att träffa några lärare eller studiekamrater. Lösningarna blir beroende av rådande smittläge och kan även innefatta andra typer av fysiska möten, så som studiegrupper.  

 

Kurserna ska vara huvudsakligen webbaserade med möjlighet till viss undervisning med fysisk närvaro om det går att genomföra i mindre grupper och iaktta fysisk distansering.

Engelskspråkiga kurser där det finns registrerade från icke EU-länder kommer att ha inslag av undervisning med obligatorisk fysisk närvaro. Exempel på undervisning som kan bli aktuell är undervisning i smågrupper eller så kallade tutorials.

Inga salstentor med fysisk närvaro.

 

Huvudsakligen webbaserade men fysisk närvaro möjlig om det lämpligen går att genomföra i mindre grupper och med iakttagande av fysisk distansering.

Inga salstentor med fysisk närvaro

 

 

Utgångspunkten är webbaserad verksamhet. Kurser där det finns registrerade från icke EU-länder kommer ha inslag av undervisning med obligatorisk fysisk närvaro. Exempel på sådan undervisning är undervisning i smågrupper eller så kallade tutorials.

För uppsatser kommer handledning och examination med fysisk närvaro att övervägas. Inga salstentor med fysisk närvaro.

 

Huvudregeln är webbaserad handledning och examination av uppsatser, inkl. examensuppsatser. För det fall handledaren eller rättande lärare och studenterna i gruppen är överens kan seminarierna dock hållas med fysisk närvaro och eventuellt, om det går att genomföra, delvis webbaserat. Handledare eller examinator kommer alltså inte på egen hand bestämma i vilken form som seminarierna ska genomföras utan ska besluta detta i samråd med studenterna.  

 

Schema och kurskontakt

Kursernas scheman finns publicerade på respektive kurssida i god tid innan kursstart. Har du frågor som rör planeringen av en specifik kurs, vänligen kontakta kursens kursadministratör/amanuens genom att använda funktionsmailen som anges på kurssidan.

Sök fram kurssidan i den digitala utbildningskatalogen

På denna sida