Undervisning vårterminen 2022

Med anledning av rådande situation redovisas här nedan vad som gäller för juridiska institutionens undervisning och examination under vårterminen 2022. Från och med B-perioden återgår kurser till sina normala scheman.

Student som sitter med laptop i studenthuset
Foto: Niklas Björling

Nedan preciseras vad som gäller för olika kurser och undervisningsmoment på B- respektive A-period, vårterminen 2022.

Sidan har uppdaterats med hänsyn till att regeringen har meddelat att merparten av de restriktioner och rekommendationer som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset hävs den 9 februari. För universitet och högskolor innebär det en successiv återgång till undervisning på campus.

 

Vårterminens B-period

Vårterminens B-period består av terminens 10 sista veckor och löper från 24:e mars 2022 till 3:e juni 2022. Från och med denna tid återgår kurserna genomgående till normala former för undervisning och examination. 

För samtliga kurser som börjar på B-perioden gäller med andra ord att undervisning och examination ska genomföras med fysisk närvaro vid alla moment enligt ordinarie schema (så som kursens planering såg ut innan pandemin). I de fall fysisk närvaro anges i kursplanen för fullgörande av obligatoriska moment så gäller det, som innan pandemin, för samtliga studenter.

 

Vårterminens A-period

Vårterminens A-period består av terminens 10 inledande veckor och löper från 17:e januari 2022 till 23:e mars 2022.

För denna period är institutionens huvudlinje att undervisning ska ske med fysisk närvaro - med undantag för storföreläsningar och salstentor. För studenter i riskgrupp eller med uppkomna symtom som kan härröra till covid-19 kommer det, i den mån det är möjligt, att erbjudas webbaserad undervisning. 

Vad innebär beskedet om hävda restriktioner för A-perioden?

Kurser som börjar under A-perioden ska fortsätta med undervisning på samma sätt som de börjat, dvs. med inslag av såväl fysisk närvaro som webbaserade moment. Tentor kan genomföras i sal.

Nedan preciseras vad som gäller för olika kurser och undervisningsmoment under A-perioden VT22.  

Med föreläsningar avses undervisning avsedd för samtliga studenter på en kurs, oavsett typen av kurs (alltså även t.ex. specialkurser), och där det är fråga om huvudsakligen envägskommunikation.

Föreläsningar kommer att vara webbaserade (t.ex. webbsända eller förinspelade).

Med övrig undervisning avses seminarier, gruppundervisning och liknande. 

Grundkurser

På programmets grundkurser kommer antagna studenter att få möjlighet att välja mellan fysisk närvaro och webbaserad undervisning innan kursstart. 

Under hela perioden gäller att studenter med symtom på covid-19 inte ska delta i fysisk undervisning. Vid obligatoriska moment innebär detta att studenten kan få byta från grupp med fysisk närvaro till webbaserad grupp, i den mån det är praktiskt möjligt. Om byte inte är möjligt kommer kursföreståndaren överväga att ge kompletterande uppgifter för fullgörande av obligatoriet. Vid behov kan avsteg från kursplanen ske efter beslut av prefekt.

Vid frivilliga moment gäller att studenter med symptom kan försöka vara med i en webbaserad grupp på eget initiativ. För att underlätta denna möjlighet har institutionen som mål att varje grundkurs ska ha en webbaserad grupp förlagd till eftermiddagen. Detta för att det ska vara lättare att placera in studenter med plötsliga symtom. 

Specialkurser, fristående kurser m.m.

På programmets specialkurser – och alla övriga kurser som bedrivs i Juridicums regi och inte är grundkurser – är huvudinriktningen fysisk närvaro. Om det av pedagogiska eller andra skäl, t.ex. på grund av övningarnas utformning eller för att det är nödvändigt för att få en viss extern lärare att medverka, kan det förekomma att vissa kurser har endast eller delvis webbaserad undervisning på moment som annars skulle varit fysiska. 

För nämnda kurser gäller i övrigt, liksom för grundkurserna, att studenter med symtom ej ska deltaga fysiskt. Dessa samt studenter i riskgrupp kommer därmed att erbjudas någon form av deltagande via webben – alltefter vad teknik och kompetens medger. 

Finns det inte möjlighet att erbjuda en webbaserad lösning kommer kursföreståndaren i möjligaste mån att överväga kompletterande uppgifter för att studenten ska kunna fullgöra obligatorier. Vid behov kan avsteg från kursplanen ske efter beslut av prefekt.

 

Huvudregeln är fysisk närvaro vid handledning och examination av uppsatser, inkl. examensuppsatser. Handledaren kan för handledning göra undantag efter hörande med studenterna.

Grundkurser

På grundkurserna kommer inga ordinarie salstentor med fysisk närvaro att genomföras under A-perioden (t.o.m. 23 mars 2022). Examination sker då lämpligen via webbaserad hemtentamen.

Omtentamen kan eventuellt genomföras i sal om det är lämpligt med hänsyn till vad som är tillåtna hjälpmedel i form av anteckningar i böcker och liknande.

Specialkurser, fristående kurser m.m.

På programmets specialkurser – och alla övriga kurser som bedrivs i Juridicums regi och inte är grundkurser – kommer inga traditionella salstentor med fysisk närvaro att genomföras under A-perioden. Alternativa examinationsformer kan vara t.ex. webbaserad hemtentamen eller examination med fysisk närvaro i andra former än salstentor (t.ex. examinationsseminarier) eller webbaserade examinationsseminarier. Huvudsaken är att lärandemålen examineras.

Vid examinationsmoment med fysisk närvaro är målsättningen att personer i riskgrupp eller med symtom ska behandlas på samma sätt som vid undervisning.

 

Schema och kurskontakt

Kursernas scheman finns publicerade på respektive kurssida i god tid innan kursstart. Har du frågor som rör planeringen av en specifik kurs, vänligen kontakta kursens kursadministratör/amanuens genom att använda funktionsmailen som anges på kurssidan.

Sök fram kurssidan i den digitala utbildningskatalogen

På denna sida