Stockholms universitet logo, länk till startsida

Disputation om hur elever i spanska använder lexikala aspekter från sina bakgrundsspråk som resurs

Disputation

Datum: fredag 4 mars 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: IPD: sal 2403, Frescativägen 54, och via Zoom-länk

Carles Fuster Sanssalvador disputerar den 4 mars på sin doktorsavhandling med titeln: Lexikal transfer i pedagogiskt transspråkande – En studie om avsiktlighet hos flerspråkiga elever i spanska.

Carles Fuster Sanssalvador. Foto: Privat

DISPUTATION: CARLES FUSTER SANSALVADOR

Lexikal transfer i pedagogiskt transspråkande:
En studie om avsiktlighet hos flerspråkiga elever i spanska.

Zoom-länk till disputationen: 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67983580817

 

Länk till avhandlingen i DiVA


Disputationen hålls på engelska.

 

 

Opponent: Professor Scott Jarvis, The University of Utah, USA
Handledare: Professor Lázaro Moreno Herrera, professor Camilla Bardel, docent Staffan Nilsson, fil.dr. Ali Reza Majlesi, Stockholms universitet.

 

Sammanfattning

Denna avhandling undersöker språklig transfer som resurs i språkinlärning mot bakgrund av flera tidigare inlärda språk.

Traditionellt har transfer konceptualiserats som ”interferens” och varit en av de vanligaste förklaringarna till varför andraspråksinlärare ”misslyckades” med att använda det nya språket på ett ”framgångsrikt” sätt (dvs. på ett enspråkigt inföddlikt sätt, utan märkbara influenser från andra språk). En pedagogisk implikation av detta perspektiv har länge varit att söka hindra användandet av andra språk än målspråket i klassrummet i ett försök att minska interferenser mellan inlärarnas olika språk. Med det flerspråkiga paradigmskifte som präglar nuvarande syn på språkinlärning har det dock blivit tydligt att flerspråkighet kan vara en tillgång för språkinlärning och de positiva effekterna av transfer erkänns numera.

”Transspråkande” (eller ”translanguaging”, på engelska) har blivit den vanligaste termen i diskussioner om hur man i undervisningen skulle kunna implementera ett flerspråkigt perspektiv som skulle ta tillvara inlärares flerspråkighet. Denna avhandling diskuterar olika aktuella teorier om translanguaging. I linje med nyare synsätt på transfer, enligt vilka transfer inte bara kan ske av misstag, utan också produceras avsiktligt, föreslår teorin ”pedagogiskt transspråkande” att lärare skulle kunna hjälpa inlärare att hitta fler tillfällen att transferera aspekter från sina språk på ett avsiktligt sätt, som en resurs eller kreativ strategi, genom att höja deras medvetenhet om likheter mellan språk.

Trots dessa teoretiska framsteg är väldigt litet känt om avsiktlighet i transfer ur ett empiriskt perspektiv. Denna avhandling undersöker därför hur flerspråkiga språkinlärare använder transfer avsiktligt eller oavsiktligt och hur flera potentiellt viktiga variabler kan relatera till (o)avsiktlighet i transfer. Fokus ligger på lexikal transfer i flerspråkiga gymnasieelevers spanska skriftliga produktion. Skriftliga data samlades in från 78 elever i spanska i en heterogent flerspråkig skola i Sverige. Varje ord som en inlärare rapporterade (intro- eller retrospektivt) ha transfererats från ett bakgrundsspråk kodades som ett fall av avsiktlig transfer. Omvänt kodades varje icke-målspråkslikt ord som forskaren kunde spåra tillbaka till ett bakgrundsspråk, men som inläraren inte hade rapporterat, som ett fall av oavsiktlig transfer. 

En kvasi-Poisson regressionsanalys användes för att testa signifikansen av flera transferfaktorer för inlärarnas mängd av oavsiktlig och avsiktlig lexikal transfer. Vidare genomfördes en kvalitativ lexikal analys för att undersöka hur de olika typerna av lexikal transfer manifesterades beroende på huruvida de producerats oavsiktligt eller avsiktligt. Som komplement till de data som samlats in bland elever intervjuades två av deras lärare om sina praktiker och åsikter avseende användandet av bakgrundsspråk på lektionerna spanska.

Analyserna visar att inlärarna producerar lexikal transfer både oavsiktligt och avsiktligt. En signifikant tendens för avsiktlig transfer att komma ifrån andraspråk snarare än ifrån förstaspråk observerades, möjligtvis för att inlärarna har lärt sig andraspråk mer explicit och därmed utvecklat mer metalingvistisk kunskap i dessa språk. För oavsiktlig transfer observerades en signifikant tendens att ske i samband med tvärspråklig morfologisk likhet mellan ord. Vidare observerades en trend för de inlärare som talade flera språk att producera mindre mängder av oavsiktlig transfer, vilket eventuellt kan förklaras som relaterat till en utökad medveten språkanvändningskontroll hos mer flerspråkiga individer. (O)avsiktlighet visade sig också relatera till olika typer av lexikal transfer (t.ex. direktöversättning, direkta ordlån, anpassade ordlån, lexemmatchning) på varierande sätt. Elevernas lärare var positiva till flerspråkiga undervisningssätt och försökte ofta göra tvärspråkliga jämförelser. De trodde att ett sådant undervisningssätt accelererar språkinlärningen på olika sätt och främjar mer positiva attityder till språklig mångfald.

Förutom att kasta ljus på (o)avsiktlighet i transfer utvecklar avhandlingen teorin pedagogiskt transspråkande. Resultaten i avhandlingen tyder på att lärare inte bara bör hjälpa inlärarna att använda transfer som en strategi, utan också hjälpa dem att undvika typiska fall av oavsiktlig transfer som inte leder till grammatiskt korrekta ord i målspråket. Avhandlingen erbjuder också insikter avseende vilka specifika språkliga aspekter medvetandehöjande aktiviteter skulle kunna fokusera på. Avhandlingen diskuterar även möjliga sätt att höja medvetenheten om (o)likheter mellan inlärares språk i heterogent flerspråkiga klassrum även om läraren inte kan dem alla.