Stockholms universitet

Sinnenas historia och materialitet

Workshop

Datum: måndag 12 december 2022

Tid: 11.00 – 18.00

Plats: Biblioteket, 300

Institutionen för kultur och estetiks nyetablerade nätverk för 15- och 1600-talsforskning, Pre- and Early Modern Arts and Humanities (PEMAH) bjuder in till en workshop för att lyfta fram detta växande forskningsfält. Workshopen fokuserar på vad ”the sensory turn” har för betydelse för forskningen inom det tidigmoderna fältet.

“Sensory studies involve a cultural approach to the study of the senses and a sensory approach to the study of culture”

Howes, 2013

De senaste decennierna har “the sensory turn” bidragit med nya perspektiv inom
kulturhistorisk forskning. Intresset för den kroppsliga erfarenheten av en materiell värld har resulterat i nya metodologier och nya frågeställningar. Inom konstvetenskapen har synens prioriterade ställning utmanats av det multisensoriska. Inom litteraturvetenskapen har ett nytt intresse för kroppens betydelse liksom för känslornas historia i den för- och tidigmodern litteraturen väckts. Även inom idéhistoria tar sinnesforskningen plats som ett växande fält.

Under dagen kommer vi också att diskutera hur vi kan fortsätta tillsammans för att stärka samarbetet mellan Institutionen för kultur och estetiks 15- och 1600-talsforskare.

 

Preliminärt program

Kl. 11–12 Välkomnande och inledande diskussion
Kl. 12–13 Lunch
Kl. 13.15–15.15

Sinnens historia: förändring och minne. Kortare inlägg och diskussioner

Linnea Ripenberg om sin avhandling Racial Plays: Representations of Blackness in Early Modern Theatrical Ceremonies in Early Modern Northern Europe
Magnus Tessing Schneider: An examination of doubling in seventeenth-century Italian opera (Monteverdi and Busenello)
Nan Gerdes om forskningsprojektet Another Humanism: Gendering Early Modern Libertinism and the Boundaries of Subjectivity (Franzén och Gerdes, 2020-2023)
Carin Franzén om en kommande antologi: Body, Gender, Senses: Subversive Expressions in Early Modern Art and Literature (De Gruyter, 2023)

Kl. 15.15–15.45 Kaffe
Kl. 15.45–17.45

Sinnenas gestaltningsformer: kropp och materialitet.

Leo Marko: Öga, öra och kokoro – Om förhållandet mellan sinnligt och icke-sinnligt i Zeami
Karin Tetteris: Multisensoriskt meningsskapande i tidigmoderna militära performanser – metodologiska svårigheter och möjligheter
Camilla Kandare om drottning Christina i Peterskyrkan
Sabrina Norlander Eliasson: “Med all upptänklig pompa”. Det religiösa livets sinnliga effekter i ett kvinnligt kloster i barockens Rom
Sofia Warkander om skönlitterära framställningar av passionerad kärlek i Frankrike mellan cirka 1659 och 1678

Kl. 17.45–18 Avslutande diskussion om framtida aktiviteter för nätverket
Kl. 19

Middag

Abstracts finns på institutionens intranät