Årskurs 7–9

Menyn är indelad enligt det centrala innehållet i kursplanen i kemi, Lgr22. Arbetsmaterialet är placerat endast under en flik men kan, beroende på syfte, användas i flera sammanhang.

Hemsidan uppdateras fortlöpande. Hör av dig till krc@krc.su.se om något specifikt saknas.

 

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen i åk 7-9

Kunskapsområdet lyfter fram ett innehåll där kunskaper i kemi kan bidra till lösningar. Det handlar om ren luft, rent vatten, klimat­ och energifrågor samt hur människan vid behov kan omvandla materien.

 

Eleverna vidareutvecklar sitt partikeltänkande. Om materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet, visualiserad med hjälp av partikelmodeller. 

Periodiska systemet_pdf (84 Kb)

Periodiska systemet (78 Kb)

I årskurs 7–9 kan det exempelvis handla om filtrering, fällningsreaktioner, pH-mätning och identifikation av ämnen. 

 

Innehållet tar upp vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, för att göra eleverna medvetna om att vattnets förmåga att lösa ämnen, är en förutsättning för livet.

 

Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa. Några exempel är växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

 

Kolatomens egenskaper och kolets kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen. Det ökar förståelsen av reaktionerna och av energiflödet från solen vidare genom natur och samhälle. I kolets kretslopp är fotosyntes och förbränning själva motorn. 

 

Kolhydrater, proteiner och fetter samt deras funktioner i människokroppen ger en progression i innehållet om mat och näringsämnen. På en mer molekylär nivå studeras vad som händer i kroppen när vi äter och dricker.

 

Livscykelanalyser utvecklar ett helhetsperspektiv på olika produkters miljöpåverkan, som mobiltelefoner och kläder. Undervisningen kopplar till begreppet grön kemi, ett sätt att tänka inom kemin som handlar om att designa kemiska föreningar och processer så att de ger så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

 

Systematiska undersökningar i åk 7-9

Kunskapsområdet handlar om planering, utförande, värdering och dokumentation av observationer och experiment samt kritisk granskning av information. Eleverna ska lära sig om naturvetenskapens karaktär, dess betydelse och att den är föränderlig över tid samt om sambandet mellan undersökningar i kemi och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. 

Kursplanen lyfter fram olika undersökningsmetoder som ett centralt innehåll under hela grundskoletiden. Med stigande ålder ökar elevernas möjligheter att själva vara delaktiga i att formulera frågeställningar samt planera, utföra och värdera undersökningarna. 

Eleverna ska utveckla förståelse för att kemins begrepp och förklaringsmodeller växer fram i samspel med resultat av undersökningar. Exempel på förklaringsmodeller i kemi är olika atommodeller och partikelmodeller samt principen ”lika löser lika” och det periodiska systemet. 

 

I årskurserna 7–9 ska undervisningen behandla informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi samt argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa. 

 

På denna sida