Gymnasienivå

Kemiämnet på gymnasiet är uppdelad i två kurser, Kemi 1 och 2. I Gy25 finns en ny ämnesplan som gäller från ht 2025. Kemiämnet delas upp i två nivåer, kemi 1 och kemi2.

 

Gy11 och Gy25

Hemsidan uppdateras fortlöpande. Hör av dig till krc@krc.su.se om något specifikt saknas.

 

Materia och energi

Allt omkring oss är materia som är uppbyggt av atomer och molekyler. Materia förekommer som rena grundämnen och kemiska föreningar men de ingår också ofta i blandningar. Arbetsmaterialet i denna flik tar upp hur materia klassificeras, och hur all materia håller ihop genom attraktionskrafter i olika typer av kemiska bindningar. När materia omvandlas behövs energi för att bryta och bilda nya bindningar.

Periodiska systemet_pdf (84 Kb)

Periodiska systemet (78 Kb)

Allt omkring oss är materia som är uppbyggt av atomer och molekyler. Här finns arbetsmaterial om klassificering av materia i rena grundämnen eller kemiska föreningar och blandningar. För att förstå och kunna förklara materians likheter och skillnader kan olika förklaringsmodeller hjälpa eleverna.

 

Kemisk bindning är ett övergripande begrepp för de olika typerna av attraktionskrafter som verkar mellan atomer, joner och molekyler. Kemisk bindning hjälper oss att resonera om, och få ökad förståelse om ämnens egenskaper och reaktivitet.

 

Energin är oförstörbar men kan omvandlas från exempelvis kemisk energi till rörelseenergi eller värme. I fotosyntesen omvandlas solljus till kemisk energi som lagras i energirika föreningar. Vid förbränning omvandlas kemisk energi till värmeenergi. Entalpi- och entropifärändringar är drivkrafter för att kemiska reaktioner sker.

 

 

Kemin i omvärlden

 

Undervisningsmaterial för åk 7-9 och gymnasiet utvecklat 2022.

Lärande för hållbar utveckling med ett kemiperspektiv

Några artiklar från KRC:s informationsbrev kring hållbar utveckling.

Skanberg 2022 Med karta och kompass mellan de globala målen ur ett kemiperspektiv (507 Kb)

Larsson 2022 Vad är fossilfri stålproduktion? (563 Kb)

Stenberg 2021 Så återvinns ditt returpapper (419 Kb)

 

Organisk kemi

Organisk kemi är kemin där kol ingår i de kemiska föreningarna med några få undantag. Det förekommer miljontals organiska föreningar. En systematisk indelningen i ämnesklasser, med tydliga internationella regler (IUPAC) för namngivning, ökar förståelsen för organiska föreningars egenskaper och reaktivitet.

Organiska reaktionsmekanismer ger detaljerade förklaringsmodeller som beskriver hur bindningar bryts och nya bildas vid elektronförflyttningar. 

TIPS: Molekylbyggsatser är generellt ett bra hjälpmedel för att ge eleverna stöd i sin inlärning.

Organiska ämnesklassers egenskaper och reaktivitet

 

Reaktionsmekanismer

 

Kemiska reaktioner

Vad kännetecknar en kemisk reaktion? Vilka är skillnaderna mellan en kemisk reaktion och en fysikalisk förändring? Det sker kanske gasutveckling (som kan lukta), vi ser temperatur- eller färgförändringar, det bildas fällningar. Ämnen smälter eller stelnar. Våra iakttagelser på makronivå kan användas för att förklara vad det är som har skett på submikronivå.

Fällningsreaktioner är ett tydligt sätt att visa på en kemisk reaktion. När ett nytt ämne bildas i fast form och ger en fällning, är det ofta lätt att iaktta. Vi kan använda fällningsreaktioner för att påvisa specifika joner i en vattenlösning, ta upp begreppen lättlösliga och svårlösliga salter. Som en fördjupning kan fällningsreaktioner ingå när man talar om löslighetsjämvikter och komplexjämvikter. 

 

Hur snabbt sker reaktioner och vilka faktorer påverkar reaktionshastigheten? Vad får en reaktion att ske spontant eller inte, och hur uppnås kemisk jämvikt? Olika typer av kemiska reaktioner är kemiska jämviktsreaktioner. Exempelvis syra-bas-jämvikter, gasjämvikter, och löslighetsjämvikter.

 

Redoxreaktioner innebär elektronförflyttningar där ett atomslag oxideras samtidigt som ett annat atomslag reduceras. En enkel förbränningsreaktion är en typisk redoxreaktion. Redoxreaktioner har en viktig koppling till elektrokemin och hur vi kan omvandla kemiskt bunden energi till elektrisk energi och tvärtom. Det finns tydliga kopplingar till materialåtervinning för en hållbar utveckling.

Syror och baser och deras reaktioner ingår i kemiundervisningen på olika nivåer genom hela grundskolan och i gymnasiet. I KRC:s materialbank finns många varianter av laborationer och annat arbetsmaterial om syror, baser, indikatorer och syra-bas-reaktioner samt titreranalyser. Titta gärna efter om du kan hitta mer material under flikarna till grundskolan.

 

Atomer och molekyler är mycket små. När vi väger upp kemikalier måste det översättas till hur många partiklar vi har vägt upp. Stökiometri handlar om förståelse om molbegreppet, hur vi beräknar och tolkar reaktionsformler för optimala mängdförhållanden mellan startämnen och produkter i kemiska reaktioner. En viktig del är hur vi kommunicer kemi med det kemiska språket genom formelskrivning och hantering av storheter och enheter vid beräkningar.

 

 

Kemisk analys

Analytisk kemi är ett samlat begrepp för att beskriva olika metoder för att bestämma innehållet i ett prov och svara på frågorna; Vad? Hur mycket? En blandning som ska analyseras behöver först separeras i sina olika beståndsdelar. Filtrering, destillation, och kromatografi är exempel på separationsmetoder.

 

 

Livets kemi

Allt liv på jorden är uppbyggt av likadana byggstenar, och efter samma principer. Molekyler som bildas i levande celler och som deltar i livsprocesserna kallas biomolekyler. Det här är ett område som ligger mycket nära biologiämnet. Vår systerorganisation, bioresurscentrum kan ha mer material av intresse.

 

 

Kemins arbetsmetoder

Kemins karaktär handlar om hur man som kemist måste kunna arbeta vetenskapligt och systematiskt. Kemister behöver ha kunskap om olika metoders styrkor och svagheter. Kemi handlar även om att kunna förklara det vi ser eller inte ser och kunna koppla iakttagelser på makronivå till vad som händer på submikronivå.

Hantering av pipettfyllare (peleusboll)_pdf (484 Kb)

Hantering av pipettfyllare (peleusboll) (952 Kb)

Här har vi samlat recept och tips på hur man kan tillverka olika slags reagenslösningar och annat som kan vara bra att ha tillgång till vid laborativt arbete.

 

Gymnasiet - naturkunskap

Här finns material som du som undervisar naturkunskap kan använda med kopplingar till kemi och hållbar utveckling.

Titta gärna efter om du kan hitta mer material under flikarna till grundskolan.

På denna sida