Kemiundervisning stoppas av Skolinspektionen

Thoren Business School Stockholm får inte längre bedriva undervisning på NV-programmet. Beslutet fattades av Skolinspektionen 20 maj 2024. Kritiken riktas framförallt mot möjligheten att bedriva ändamålriktig kemiundervisning.

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Thoren Business School Stockholm i Stockholms kommun att bedriva utbildning på naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap. Återkallandet görs på grund av att det under lång tid förekommit allvarliga brister i utbildningen.

Det är främst svårigheterna att bedriva en godtagbar kemiundervisning som lyfts fram i beslutet.

Skolinspektionens beslut (2024-05-20)

Undervisningen har endast vid ett fåtal tillfällen innefattat naturvetenskapliga arbetsmetoder som innefattar att utföra experiment där eleverna givits möjlighet att hantera kemikalier.

Skolinspektionen konstaterade att skolan varken hade tillgång till ändamålsenliga lokaler eller tillräckligt med utrustning för att kunna genomföra praktiska moment i kemi och att dessa brister medförde att lärarna inte hade förutsättningar att genomföra undervisning som omfattade allt centralt innehåll i ämnet. Eleverna fick inte undervisning med återkommande praktiska moment trots att det ska vara centrala inslag i utbildningen.

"Klassrum som används för undervisningen i ämnet kemi på skolan är inte utrustat med dragskåp, vilket behövs när farliga kemikalier ska hanteras vid laborationer för att skydda användaren från exponering för farliga ämnen."

Enligt planeringen skulle eleverna som läser Kemi 2 få utföra titrering men det har de inte fått göra. Eftersom det i skolans naturkunskapssal saknats bland annat byretter, vilket används vid titrering, konstaterar Skolinspektionen att det inte heller har varit möjligt att genomföra en sådan laboration.

Skolinspektionens pressmeddelande