Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Sedan 2007 registreras dessa i DiVA, Digitala Vetenskapliga arkivet.

Biblioteket, Socialhögskolan
Foto: Eva Dalin

Vetenskapliga publikationer av våra forskare finns sedan 2007 i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. I DiVA hittar du även studentuppsatser sedan 2006.

Använd sökfunktionen längre ner på sidan för att söka bland institutionens publikationer eller gå direkt till DiVA, för mer avancerade sökfunktioner.

Sök i DiVA här

 

 

Här hittar du ett urval av vetenskapliga artiklar från Kriminologiska institutionen. 

Förnuft och känsla Kunskapsbruk hos gårdagens förbudskritiker och dagens alkoholliberaler, Katarina Winter och Johan Edman

Comment on Kärrholm et al. “Designing the Swedish Crime Harm Index: an Evidence-Based Strategy”, Jerzy Sarnecki

The micropolitics of conflicts in total institutions, Albin Stenström och Tove Pettersson

I artikeln The micropolitics of conflicts in total institutions – The case of special approved homes for youths in Sweden av Albin Stenström och Tove Pettersson studeras konflikter mellan ungdomar och personal vid särskilda ungdomshem i Sverige utifrån ett interaktionistiskt perspektiv i termer av en institutionell mikropolitik.

Analysen visar att den institutionella mikropolitiken som berör konflikter och social kontroll kan förstås utifrån ett mellanmänskligt samspel. Regelbrott eller andra former av bekymmer kan möta helt olika åtgärder beroende på vem som står för bekymret, vilken relation denne har till personalen, samt dennes tidigare historik av bekymmersamt beteende. En återkommande situation, tillika en central del av den sociala kontrollen, sticker dock ut i förhållande till en annars inkonsekvent mikropolitik. I situationer där personalen har ”fått nog” tillämpas vad som kan beskrivas som ett informellt konfliktskript som inleds med att ungdomen förvisas till rummet och ansvaret för hur situationen utvecklas förläggs till ungdomen; ju mer motstånd från ungdomen, desto mera tvång från personalen. Konfliktskriptets konstruktion och de låsta positioner det ger upphov till är central för förståelsen av hur triviala regelbrott eller andra former av ordningsstörningar kan eskalera till situationer av nedläggningar och avskiljningar inom ungdomsvården.

Underdogs, rebels, and heroes: Om att göra maskulinitet genom berättelser om brott, Monica Skrinjar och Tove Pettersson

I denna artikel visar Monica Skrinjar och Tove Pettersson hur ett antal kända män gör maskulinitet genom att berätta om egna brott i sina självbiografier. Analysen visar hur brott kan vara en resurs för att göra maskulinitet också hos väletablerade män och inte behöver vara något som blir exkluderande för dem. 

 

2021

Justice for children? A socio-legal study on Colombia´s responses to children associated with armed violence, Tove Nyberg

The Horror-Storied Prison A Narrative Study of Prison as an Abject and Uncanny Institution, Tea Fredriksson

Juvenile Crime in Context: The Significance of School Affiliation, Julia Sandahl

2020

Maintaining Desistance − Barriers and Expectations in Women's Desistance from Crime, Robin Gålnander

Race and Order. Critical Perspectives on Crime in Sweden, Leandro Schclarek Mulinari

The Plural Policing of Fraud. Power and the investigation of insurance and welfare fraud in Sweden, Anders Stenström

2019

Symbols and emotions in Swedish crime policy discourse, Klara Hermansson

2018

Criminal careers in the long run: Patterns and predictions of criminal convictions across age, time, and gender, Fredrik Sivertsson

The last policeman: On the globalisation of local policing, David Sausdal

2017

Att göra rätt – på rätt sätt, Nina Törnqvist

2015

Foreign background and criminal offending among young males in Stockholm, Amber Beckley

Controlling the Swedish state. Studies on formal and informal bodies of control, Isabel Schoultz

2014

De laglydiga. Om skolans brottsförebyggande fostran, Paula Wahlgren

Continuities and Changes in Criminal Careers, Christoffer Carlsson

2013

Legal bribes? An analysis of corporate donations to electoral campaigns, Nubia Evertsson

Mission Impossible? Universal Alcohol Prevention at Workplaces in Sweden, Mimmi Eriksson Tinghög

The Public's Sense of Justice in Sweden - a Smorgasbord of Opinions, Kristina Jerre

2012

Våld i arbetslivet. Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder, Sofia Wikman

2011

Mått på brott: Självdeklaration som metod att mäta brottslighet, Lina Andersson

2009

Frihet under kontroll: Om kontroll i åkerinäringen, Lotta Pettersson

2008

Migration som straff?: Utvisning på grund av brott 1973-2003 med fokus på flyktingskydd, Lisa Westfelt

En oförvitlig polis?: Studier i polisetik, Börje Ekenvall

2007

Var rädd om dig!: Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress, Anita Heber.

Fångar i ett nätverk?: Fängelser, interaktioner och medbrottslingsskap, Lena Roxell

The Organised Nature of Power, Magnus Hörnqvist

Räkna med den ekonomiska brottsligheten: Om det kvantitativa studiet av ekonomisk brottslighet, Martin Bergqvist

Drug Discourses in Contemporary Russia: A Study of the National Press, NGOs and the Government, My Lilja

Rättsliga reaktioner på ungdomsbrott 1980-2005: Påföljdsval, uppsåtsbedömningar och kriminalpolitik, Sven Granath

Freedom in a bottle. Young Swedes on rationales and norms for drunken behaviour, Kalle Tryggvesson

2006

Moral concerns – Treatment and user perspectives on alcohol and drug problems, Jessica Palm

2005

Lag eller ordning?: Polisens hantering av EU-toppmötet i Göteborg 2001, Mikael Oskarsson

In a Man's World: Tolkninger av lovbrudd gjort i langtransportens yrkeskontekst, Vanja Lundgren Sørli

2004

Berättelser från en välfärdsstat: Om förståelse av marginalisering, Anita Rönnerling

Miljöbrott, myndighet och marknad: En studie om miljöstraffrätt och allmänprevention, Helena du Rées

2003

Tre aspekter på brottsliga nätverk: Supporterbråk, etnicitet och genus, Tove Pettersson

Fånge i marginalen: Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar, Anders Nilsson

Kriminalpolitikens väsen, Robert Andersson

Medling – möten med möjligheter. En analys av en nygammal reaktion på brott, Lise-Lotte Rytterbro

Brottslighetens geografi – en analys av brottsligheten i Stockholms län, Lars Dolmén

2001

Brott och straff i Sverige och Europa. En studie i komparativ kriminologi, Lars Westfelt

2000

Dödligt våld i Stockholm på 1500-, 1700- och 1900-talen, Maria Kaspersson

1999

Hatbrott?: homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthet för brott, Eva Tiby

Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem: Utveckling, uppmärksamhet och reaktion, Felipe Estrada

Hem och skola, kamrater och brott, Jonas Ring

 

 

Nedan finns information om böcker från forskare verksamma vid kriminologiska institutionen.

2021

The Pleasure of Punishment
Varför är straffet viktigt för åskådarna? Vinner vi erkännande genom att se andra straffas? I boken The Pleasure of Punishment av Magnus Hörnqvist skildras lusten att straffa från antiken till idag. Efter modernitetens inträde har åskådarnas tillfredsställelse förändrats – fast bara delvis. Magnus driver tesen att det handlar om allas vårt behov av erkännande snarare än om skadeglädje eller ett specifikt hämndbegär.

2020

Introduktion till kriminologi
I Introduktion till kriminologi presenterar Christoffer Carlsson och Jerzy Sarnecki en fördjupning av grunderna inom kriminologi. Boken är uppdaterad med hänsyn till förändringar som har skett i vår omvärld sedan 2014 då den förra upplagan utkom. 

2019

Att odla kriminologi - Festskrift till Eva Tiby
Att odla kriminologi är en bok inspirerad av den forskningstradition om brott och utsatthet som Eva Tiby har planterat. Boken handlar om hatbrott, viktimologi, kvinnor och brott, pedagogik, diskurser och konstruktioner.

Läs hela hela festskriften här:

Att odla kriminologi – Festskrift till Eva Tiby (2671 Kb)

2018

Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965
I Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965, Norstedts Juridik 2018, beskriver och analyserar Henrik Tham kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. I ett lite längre perspektiv har brottsökningen planat ut, våldsbrotten inte ökat och ungas brottslighet minskat.

Den flygande maran: Den normativa femininitetens exkluderingsmekanismer
Reviderad nyutgåva av Ingrid Landers avhandling i kriminologi från 2003. 

2017

Klass

Med utgångspunkt i sociologins klassiker lotsar Magnus Hörnqvist läsaren från det synliga till det mindre synliga. På ytan ser vi skillnader i hälsa och boende, inkomst och smak. Men under ytan verkar tunga strukturer.

Klass är ett begrepp som används vid indelning utifrån ekonomiska och sociala kriterier. Att kategorisera genom klass är ett sätt att närma sig ojämlikt fördelade livschanser. Det råder ingen enighet om vilka frågor som bäst ringar in fenomenet klass. Dessutom tillåts de ständigt glida in i varandra. Då blir klass oerhört komplext. Samtidigt är klass enkelt – det handlar om skiljelinjer i samhället som i grunden formar våra liv. Ingen kan undgå att lägga märke till skillnaderna mellan fattig och rik, mellan kallskänka och bankdirektör, eller mellan vårdbiträde och överläkare. Klassanalysen är kanske inte utarbetad, men vi är alla på något sätt medvetna om klass.

Young Offenders and Open Custody
Av Tove Pettersson. I boken undersöks betydelsen av att dömda ungdomar får vistas i öppnare former för deras vardag vid institutionen och för återfall i brott.

Läs mer om boken på Routledge hemsida

Bortom kravallerna: Konflikt, tillhörighet och representation i Husby
I maj 2013 ägde omfattande oroligheter rum i Stockholmsförorten Husby. Bilar brann och poliser möttes med kastade stenar, händelser som gav eko i såväl svenska som internationella medier.

2016

An Introduction to Life-Course Criminology
Lärobok för studier av kriminella karriärer från Kriminologiska institutionen av Christoffer Carlsson och Jerzy Sarnecki.

I maj 2013 ägde omfattande oroligheter rum i Stockholmsförorten Husby. Bilar brann och poliser möttes med kastade stenar, händelser som gav eko i såväl svenska som internationella medier.

Redan kort tid efter sammanstötningarna intervjuade forskare från olika akademiska discipliner ett trettiotal boende i Husby. I denna bok kan kravallerna därför sättas in i ett större såväl teoretiskt som internationellt sammanhang. Utifrån teman som berör bland annat plats och gemenskap, polisens roll och den samlade mediabilden diskuteras Husbyoroligheternas specifika karaktär och hur sociala konflikter som dessa ska kunna förstås.

Två av bokens sju författare, Magnus Hörnqvist och Janne Flyghed, är verksamma vid kriminologiska institutionen.

Hatbrott? -En introduktion

Boken vänder sig i första hand till studenter inom kriminologi och juridik men passar även för kurser inom socialt arbete och för polisutbildningen.

Författare: Görel Granström, Caroline Mellgren, Eva Tiby (Studentlitteratur)

Hatbrott är ett begrepp som under senare år har kommit att användas flitigt både i media, inom rättsväsendet och inom akademin. Men vad betyder det? Vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns?

I denna introducerande bok diskuteras och analyseras frågor kopplade till begreppet hatbrott, primärt ur ett brottsofferperspektiv.

Läs mer om boken på Studentlitteraturs hemsida

2014

Kriminologi. En studiehandbok.
Caroline Mellgren och Eva Tiby (red.)

Boken introducerar läsaren till studier i kriminologi, den beskriver ämnet och vad studier i kriminologi innebär. Syftet med boken är att beskriva steget in i den akademiska världen och ge läsaren verktyg som underlättar studier i kriminologi.

Masculinities in the Criminological Field
Ingrid Lander, Stockholm University, Sweden, Signe Ravn, SFI-The Danish National Centre for Social Research, Denmark, och Nina Jon, Norwegian National Crime Prevention Council, Norway (red.)

2013

Den svenska ungdomsbrottsligheten

Felipe Estrada och Janne Flyghed (red.)
Några av landets främsta experter på ungdomsbrottslighet presenterar sin forskning om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling, men också om dess orsaker, om samhällets reaktioner och om kriminalpolitiska strategier. T

Ungdomsbrottslighet framstår som ett av de centrala problemområdena inom både kriminologin och svensk samhällsdebatt. Den omfattande stöldbrottsligheten, ungdomsvåldet, det hejdlösa supandet och det tilltagande narkotikamissbruket bland ungdomar är bilder som mer eller mindre dagligen finns tillgängliga i våra medier. Men hur stämmer dessa beskrivningar egentligen med verkligheten?

2012

Att balansera mellan kontroll och kontakt

Av Tove Pettersson. Studentlitteratur, 2012.
Hur ser möten mellan poliser och ungdomar ut? Hur arbetar poliser när de riktar in sig mot ungdomar? Vad är viktigt att tänka på och vad händer i mötena när poliser agerar på olika sätt?

Boken riktar sig till landets polisutbildningar och yrkesverksamma poliser som arbetar med ungdomar. Den kan även vara av intresse för personer som arbetar med ungdomar inom andra verksamheter än polisen, såsom socialtjänsten och socialhögskolor.

Att utforska framtiden

Susanne Alm, Joakim Palme och Erik Westholm (red.)
Visst går det att utforska framtiden på vetenskaplig grund! I boken ges exempel på hur perspektiv från såväl humaniora som samhälls- och naturvetenskap kan berika studiet även av det forskningsobjekt som ännu inte finns.

Framtiden är en helt central del av vår tillvaro och föremål för ständig reflektion i sammanhang där människor fattar beslut. Självklart bör vi söka kunskap om framtiden också på vetenskaplig grund. Boken vill visa på olika sätt att närma sig framtiden från såväl humanistiskt som samhälls- och naturvetenskapligt håll och vill stimulera till eftertanke och debatt, inte bara om framtiden utan också om vår egen tid.

En annan Foucault

Magnus Hörnqvist, Carlssons, 2012
Magnus Hörnqvist gräver fram en ny Foucault, under högen av trista upprepningar och försummade distinktioner. Maktens problematik rekonstrueras utifrån den fråga han besvarade utan att själv ställa: Hur kommer det sig att samhällsordningen består?

Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod.

Anita Heber, Eva Tiby och Sofia Wikman (red.), Studentlitteratur, 2012
I denna antologi behandlas ett flertal frågeställningar och problem kopplade till brottsoffer. Här presenteras aktuell forskning om bland annat sexualbrott, hatbrott mot muslimer, grooming på internet och barn som bevittnat våld.

Kontrollens variationer

Lotta Pettersson och Tove Pettersson (red.) Studentlitteratur, 2012.
I denna antologi behandlas olika aspekter av kontroll, hur den utförs i praktiken samt människors reaktioner på den.

Begreppet kontroll kan ge intryck av att det handlar om något avlägset, som drabbar andra som gjort "något speciellt". Vi tänker inte alltid på att kontroll är närvarande i allas dagliga liv.

Boken riktar sig till studenter inom kriminologi, sociologi, statsvetenskap samt polisutbildningar vid universitet och högskolor. Den kan även användas inom vidareutbildning för praktiker verksamma inom exempelvis rättsväsendet och socialtjänsten samt vara till nytta för forskare på fältet.

 

Samlade rapporter från Kriminologiska institutionen.

2024

Konsekvenser av fängelsestraff (395 Kb) , Susanne Alm

2023

Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av kön, härkomst och socioekonomisk bakgrund för bedömnin (6755 Kb) , Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel

2021

Att uppleva, motverka och hantera konflikter inom tvångsvård och arbetet med s.k. Trygghetsplaner, Tove Pettersson

2020

Den ojämlika brottsligheten (2409 Kb) , Olof Bäckman, Felipe Estrada, Anders Nilsson och Fredrik Sivertsson

2017

Slumpvis utvald - Ras/etnisk profilering i Sverige (706 Kb) , Leandro Schclarek Mulinari

Betydelse av öppenhet under institutionstiden för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Hur påverkas vardagen vid institutionen och återfall i brott?,Tove Pettersson

2016

Röster om att gå i tystnad - En beskrivning och analys av Kriminalvårdens Klosterverksamhet, Lena Roxell, Susanne Alm och Valerie DeMarinis.

2014

"Bilen brinner... men problemen är kvar": Berättelser om om Husbyhändelserna i maj 2013, Paulina de los Reyes, Magnus Hörnqvist, Kristina Boréus och Felipe Estrada

2013

Att bryta en kriminell livsstil: Livshistorier från "The Stockholm Life-Course Project", Jerzy Sarnecki och Fredrik Sivertsson

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling, Karin Bäckman, Felipe Estrada, Janne Flyghed och Anders Nilsson

Unga och brott i Sverige: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, Olof Bäckman, Felipe Estrada, Anders Nilsson och David Shannon

2011

Crime as a Price of Inequality?: The Delinquency Gap between Children of Immigrants and Children of Native Swedes, Martin Hällsten, Jerzy Sarnecki och Ryszard Szulkin

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål: En metodologisk sammanfattning, Ingrid Lander

Victim-Offender Mediation: Observations from Scandinavia, Lise-Lotte Rytterbro, Mari-louise Pabsdorff, Saija Sambou och Erika Uotila

2010

Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård, Tove Pettersson

Polisens prestationer: en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet, Jerzy Sarnecki

Våld i arbetslivet: En kriminologisk kunskapsöversikt, Sofia Wikman, Felipe Estrada och Anders Nilsson

2009

Kriminalitet och livschanser: Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen, Anders Nilsson och Felipe Estrada

Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar.: Betydelse för vårdens utformning, Tove Pettersson

2007

Organiserat svartarbete i byggbranschen, Anita Heber, Anna Carlström och Henrik Lantz Hedström

2005

Kvinnor och män i kriminalpolitiska motioner 1971-2000: En analys i ljuset av tre feministiska perspektiv, Christina Ericson

 

2023
Rapport 2023:1 Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel

Tvångsomhändertaganden av unga - betydelse av kön, härkomst och socioekonomisk bakgrund för
bedömningar i LVU-mål.

Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av kön, härkomst och socioekonomisk bakgrund för bedömnin (6755 Kb) .

 

2020

2020:1 Bäckman, Olof, Estrada, Felipe, Nilsson, Anders & Sivertsson, Fredrik

Den ojämlika brottsligheten Rapport 2020 (2409 Kb)

2012

2012:3 Forslund, Inger, von Hofer, Hanns & Thorsson, Ulf

Kriminalitetsutveckling och belastning. (1566 Kb)

2012:2 von Hofer, Hanns, Lappi-Seppälä, Tapio, Westfelt, Lars (red.)

Nordic Criminal Statistics 1950-2000 (1296 Kb)

2012:1 Jonsson, Adam

"Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade" (869 Kb)

2011

von Hofer, Hanns

Brott och straff i Sverige (2856 Kb)

2011:2 Flyghed, Janne, Hörnqvist, Magnus, Bäcklin, Emy, Nordén, Elisabeth, Schoultz, Isabel

Varifrån kommer hotet. Perspektiv på terrorism och radikalisering (1406 Kb)

2011:1 Kardell, Johan

Utländsk bakgrund och registrerad brottslighet (2947 Kb)

2010

2010:1 Jerre, Kristina & Tham, Henrik

Svenskarnas syn på straff (1278 Kb)

2009

2009:4 Rytterbro, Lise-Lotte, Rönneling, Anita & Tham, Henrik

Brottsskadeersättning ur brottsofferperspektiv. En komparativ studie av Sverige och Danmark (1041 Kb)

2009:3 Nilsson, Anders & Estrada, Felipe

Criminality and life-chances A longutudinal study (562 Kb)

2009:2 Green, Anders

Fotboll och huliganism. Utveckling, problem och åtgärdsarbete i England och Skandinavien (848 Kb)

2009:1 von Hofer, Hanns (red.)

Leif Lenke in memoriam (7329 Kb)

2008

2008:2 Evertsson, Nubia

Political Corruption and Campaign Financing (1765 Kb)

2008:1 von Hofer, Hanns
Brott och straff i Sverige Historisk kriminalstatistik 1750–2010 Diagram, tabeller och kommentarer

2007

2007:1 von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (red.)

Brott i välfärden (4611 Kb)

2006

2006:2 Johnson, Michael

Inblick i en ungdomskultur. Samtal med graffitimålare (2190 Kb)

2006:1 Litzén, Staffan

Oro för brott i urban miljö (4362 Kb)

2005

2005:4 Ericson, Christina

Kvinnor och män i kriminalpolitiska motioner (1152 Kb)

2005:3 Heber, Anita

Var rädd om dig! En litteraturöversikt om rädslan för brott

2005:2 Pettersson, Tove

Polisingripanden vid eget bruk av narkotika (3304 Kb)

2005:1 Skrinjar, Monica

Bilder av och åtgärder mot narkotika(miss)brukare (1207 Kb)

2003

2003:3 Falck, Sturla, von Hofer, Hanns & Storgaard, Anette (red.)

Nordic Criminal statistics 1950-2000 (723 Kb)

2003:2 Karlsson, Jenny & Pettersson, Tove

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld. (406 Kb)

2003:1 Tham, Henrik (red.)

Forskare om narkotikapolitiken (230 Kb)

2001

2001:3 Shannon, David
Graffiti and Adolescent Delinquency. An Analysis of Short Term Career Trajectories

2001:2 Hörnqvist, Magnus

Allas vårt ansvar (470 Kb)

2001:1 Westfelt, Lisa
Organisatoriska förändringar inom svensk polis under 1900-talet med avseende på kampen mot organiserad brottslighet

1998

1998:1 Backström, Malin (ed.)
Homosexuell i dag

1997

1997:2 von Hofer, Hanns (ed.)
Nordic Criminal Statistics 1950–1995

1997:1 Ringman, Karin
Brottsförebyggande åtgärder i en förort

1996

1996:1 Rytterbro, Lise-Lotte
Narkotikamissbruk upptäckt genom urinprov

1995

1995:1 Estrada, Felipe
Ungdomsbrottslighetens utveckling 1975–1994

 

 

Criminological Highlights (2022) är en lättillgänglig sammanställning av internationell kriminologisk forskning av hög kvalité med särskild inriktning på kriminalpolitisk relevans. Läs här ett urval korta sammanfattningar på svenska skrivet av Professor emeritus Henrik Tham:

Criminological Highlights (532 Kb)

Tidskrift för Kriminalvård Tidskrift för debatt om human kriminalvård | Sedan 1946. 

Hanns von Hofers databas är ett sammanställt urval av Hanns von Hofers dataserier. Innehåller statistik om fängelseintagna från år 1830 samt dödsorsaksstatistik från 1750: Urval av serier från HvH (306 Kb)  och HvH manual (170 Kb) . Läs manualen först. Hanns von Hofer var professor vid kriminologiska institutionen fram till sin bortgång år 2014, och är saknad.

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida