Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Kriminologiska insitutionen och är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb.

 

För alla anställda

Här under hittar du information om din anställning, friskvård, sjukdom, semester, resor, resebidrag med mera.

På universitetets hemsida kan du läsa mer om anställdas arbetsvillkor såsom arbetstider, friskvård, sjukanmälan och läkarvård.

Information om din anställning

Information om anställningsvillkor

Du och din arbetsplats

 

Nedan finner du institutionens rutiner kring bokning av resor, hotell mm. 

Din reseräkning

Reseräkningen gör du i Primula. Kvitton samt resehandlingar scannas in och bifogas till ärendet i Primula. Samtliga originalkvitton, häftade på ett A4-ark, lämnas till administratören.

Ny resepolicy på Stockhoms universitet sedan 2020-11-26

Att tänka på kring resor

 

Du bokar själv din resa via resebyrån Egencia.

Om det ska bokas en biljett för t.ex. gästföreläsare eller opponent, kontakta adminstrationen.

Vi får inte boka biljett i första klass enligt SU:s regler. Vill gästen resa första klass erbjuder vi ersättning för andra klass så får personen ifråga själv stå för mellanskillnaden.

Hotellen som bokas via resebyrån följer SU:s rese- och miljöpolicy. Tänk på det är inte tillåtet att använda övernattning via Airbnb.

Kvitto och receptspecifikation fästs på ett A4-ark med namn och personnummer på. Ta en kopia och skicka originalet till vår personalhandläggare Charlotte Olsson vid personalavdelningen här på SU.

Ersättning för läkarbesök upphörde att gälla fr.o.m 2021-02-01.

Vid behov av bildskärmsglasögon finns det vidare information här

Information om sjukdom och läkarvård vid SU

 

Inköp ska göras mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Före inköpet ska det ges ett ok från ledningen.

Har utlägget gjorts personligen ska det registerars i Primula med inscannat kvitto och bifoga originalkvitto till handlingen. Även här ska ledningen godkänna inköpet på förhand.

Medlemsavgifter

Om arbetsgivaren betalar avgiften för en anställds medlemskap i en intresseförening, nätverk eller liknande sammanslutning är detta en skattepliktig förmån för den anställde oavsett om medlemskapet är nödvändigt för tjänsten eller inte. Detta avser inte bara medlemsavgifter till ideella organisationer utan även medlemsavgifter till fack- och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till ersättning för friskvård, mot uppvisande av kvitto. Kvitto får inte vara äldre än sex månader. Ersättning ges för inköp av träningsavgifter eller för kort till motionsanläggningar såsom gym, simhallar eller andra fysiska aktiviteter.

Som anställd har du också rätt till en timmes friskvård per vecka.

Information om friskvård vid SU

För tips på giltiga friskvårdsaktiviter, se Skatteverket

Stockholms universitets förtagshälsovård är Avonova Hälsa AB.

Samtliga anställda och doktorander, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timanställda lärare, skrivvakter etc.) och studenter omfattas inte. 

Företagshälsovård

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen (GDPR).

Personer som återges på bild och kan kännas igen ska alltid tillfrågas. De behöver skriftligen godkänna att bilderna används för Stockholms universitet. Det är alltid universitetets samtyckesblanketter som ska användas och dessa får ej ändras.

Information kring personuppgiftsbehandling för medarbetare vid SU

Externa målgrupper som studenter, alumner m.fl., information kring Stockholms universitets personppgiftsbehanding återfinns på www.su.se/personuppgifter

Ifylld blankett lämnas till administratören för arkivering.

Bildkällor
Som medarbetare har du tillgång till flera bildkällor.

Mediabanken (Stockholms universitet) finns SU:s gemensamma bilder som kan laddas ner av alla anställda. Mappen för pressbilder är öppen även för andra. Medarbetare loggar in med sitt universitetskonto. 

Medarbetarwebben finner du mer information om riktlinjer, bildkällor och annat som du bör tänka på när du ska kommunicera med bilder. 

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

På nedanstående länk hittar du även till SAMIR, Stockholms universitets inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser.

Säkerhet och krishantering vid universitet

Kriminologiska institutionens interna  Kris och beredskapsplan Kriminologiska institutionen 2022 (235 Kb)

 

Kalenderåret är kvalifikationstid för semester. Betald semester får du för tid som motsvarar din anställningstid under kalenderåret.

Du ansöker själv om semester i Primula. Semestern godkänns sedan av administrativ chef vid institutionen. 

Återkallande av semester gör du direkt i Primula.

Mer om semester kan du läsa här

Om du blir sjuk

Kortare tid än sju kalenderdagar: anmäl görs av dig direkt i Primula

Om du blir sjuk och inte kan komma till arbetet ska du anmäla detta vid frånvarons första dag. Sjuk- och friskanmälan gör du själv i Primula.

Glöm inte att även höra av dig till närmsta chef/handledare.

Längre sjukfrånvaro än sju kalenderdagar: läkarintyg

Från dag 8 sjukfrånvaro krävs ett läkarintyg. Din sjuk- och friskanmälan rapporteras då via särskild blankett och inte via Primula. Kontakta administrationen i dessa fall.

Checklista vid sjukdom

Om dina barn blir sjuka

Om du är hemma med sjukt barn, så kallad VAB (vård av barn), ska även detta rapporteras i Primula. Datumperioden ska motsvara den period som anmälts till Försäkringskassan.

Mer information från Försäkringskassan:
Om VAB och tillfällig föräldrapenning

Nedan återfinns verksamhetsberättelser för de senaste fem år för Kriminologiska institutionen. Önskas en verksamhetsberättelse från tidigare år, kontakta administrationen.

Verksamhetsberättelse 2022 (350 Kb)

Verksamhetsberättelse 2021 (385 Kb)

Verksamhetsberättelse 2020 (736 Kb)

Verksamhetsberättelse 2019 (752 Kb)

Verksamhetsberättelse 2018 (1090 Kb)

Verksamhetsberättelse 2017 (601 Kb)

Verksamhetsberättelse 2016 (562 Kb)

 

 

 

 

För doktorander

Information till dig som doktorerar vid Kriminologiska institutionen.

 

I handboken finns en sammanställning av riktlinjer och rutiner kring forskningsutbildningen i kriminologi. Handboken är en komplettering till den Allmänna studieplanen.

Doktorandhandbok (172 Kb)

 

För forskare

Information för dig som är forskare vid Kriminologiska institutionen.

 

Forskare som är anställda vid universitet i Sverige har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.

Open access vid Stockholms universitet

DiVA - elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Anvisningar för registrering i DIVA

Här återfinns processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.

Rutiner för externtfinansierad forskning

Stockholms universitet stöttar forskare med tjänster och stöd, bland annat hjälp att hitta finansiering, vägledning inom etiska och juridiska aspekter och publiceringsstöd.

Läs vidare här

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
På denna sida